Hukukun Temel Kavramları Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türk Medeni Kanunu'nun hangi maddesine göre "Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır”?


1

2

3

4

5


2.Soru

“Sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Genel işlem şartları

Vekalet

İpotek

İrat senedi

Kredi mektubu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aktif statü haklarındandır?


Mülkiyet hakkı

Bilim ve sanat hürriyeti

Bilgi edinme hakkı

Grev ve lokavt hakkı

Sosyal güvenlik hakkı


4.Soru

Kamu hukukundan doğan ve vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklar aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu hakları

Özel haklar

Alelade haklar

Yenilik doğuran haklar

Ayni haklar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumun siyasal örgütlenmesi olarak adlandırılır?


Belediyeler

Meclis

Sendikalar

Devlet

Hükumet


6.Soru

Bireysel iş hukuku, hangi iş kanununu temel alır?


4857
4858
4859
4860
4861

7.Soru

İdari alanda belirli bir hukuki amacı gerçekleştirmek için idarenin yapmış olduğu irade açıklamalarına ne ad verilir? 


Hukuki işlem

İdari eylem

Kamu yararı 

İdari işlem 

Kamu hizmeti 


8.Soru

Sigortalı'nın tanımını yapınız?


Vadesiz sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir.

Orta vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir.

Sadece kısa  vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir.

Sadece uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir.

kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir.


9.Soru

Bir kişiye, başkasının malvarlığını etkileyecek şekilde hukuki işlem yapmak yetkisini veren haklara ne ad verilir.


Yenilik Doğuran 

Kudret Yetkileri

Düzenleme Hakları

Sınırlı Aynı Haklar

İrtifak Hakları


10.Soru

Türk Medeni Kanunu’nda hangi durumda hakkın hukuk düzeni tarafından korunmayacağı açıkça belirtilmiştir?


Hakkın kötüye kullanılması

Hakkın mutlak kaybedilmesi

Hakkın nisbet kaybedilmesi

Hakkın iyi niyete dayanmaması

Hakkın dürüstlük kurallarına uymaması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan iradesini (insan davranışlarını) ifade eder?


Hukuki fiil

Hukuki olay

Hukuki hak

Hukuki işlem

Adli işlem


12.Soru

Türk vatandaşlığının kazanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Bir Türk vatandaşı ile evlenen evlenme tarihinden itibaren Türk vatandaşıdır.

Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi
bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, Türk vatandaşıdır.

Bir yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması hâlinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.


13.Soru

  1. Objektif hukukun kişilere bahşettiği yetkileri ifade kısmı objektif hukuktur.
  2. Her hak daima bir kanuna dayanır.
  3. Hak kavramı bazen yetki sözcüğüyle ifade edilir.
  4. Hak kavramını açıklamak için irade kuramı, menfaat kuramı gibi kuramlar bulunmaktadır.

Hak kavramı ile ilgili olarak yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

III ve IV

II, III ve IV


14.Soru

Zilyetlik, mülkiyet, irtifak ve intifa gibi kavramlar hangi hukuk dalına aittir?


Eşya hukuku

Mali hukuk

Borçlar hukuku

İmar hukuku

Miras hukuku


15.Soru

Mirasın miras bırakanın ölümüyle açılması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Geniş anlamda hukuki olay

Hukuki fiil

Hukuki işlem

Dar anlamda hukuki olay

İrade açıklaması


16.Soru

Bir insanın maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerinde sahip olduğu mutlak haklara ne denir?


Şahsiyet hakları

Ayni haklar

Mutlak haklar

Nisbi haklar

Rehin hakkı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, çalışma yaşamına ilişkin kuralları ele alıp inceler?


Ticaret hukuku

İş hukuku

Borçlar hukuku

Medeni hukuk

Aile hukuku


18.Soru

Hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlere ne ad verilir?


Kanun

Hak

Fayda

Hukuk

Yöntem


19.Soru

I- Mutlak haklar ve nisbi haklar olarak ikiye ayrılır.

II- Mutlak haklar, sahibine en geniş yetkileri sağlar ve hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Mutlak haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

III-Nisbi haklar sadece belli kişilere karşı ileri sürülebilirler.

Mahiyetlerine (niteliklerine) göre özel haklar ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I,II ve III

Yalnız III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardandır?


Seçme ve seçilme hakkı

Dinlenme hakkı

Çalışma hakkı

Sendika kurma hakkı

Sağlık hakkı