Hukukun Temel Kavramları Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nisbi hakların konusu ile ilgilidir?


Yalnız maddi mallar üzerinde söz konusudur

Yalnız maddi olmayan mallar üzerinde söz konusudur

Yalnız kamu hukukundan doğar

Yalnız hukuki ilişkiye taraf olan kişilere karşı ileri sürülebilir

Herkese karşı ileri sürülebilir


2.Soru

Gerçek veya tüzel kişileri ve bu kişilerin durumlarını içerisinde barındıran hukuk dalı hangisidir?


Kişiler hukuku

Şirketler hukuku

Aile hukuku

Sözleşmeler hukuku

Tıp hukuku


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk davası türleri içinde; varlığın ya da yokluğun yahut bir belgenin gerçek olup olmadığının belirlendiği davadır?


Tespit davası

Eda davası

Topluluk davası

İnşai davası

Belirsiz alacak davası


4.Soru

I- Özel hukuk alanının en temel kav­ramlarından biridir.

II-Öğretide objektif hukuk sadece hukuk sözcüğü ile ifade edilirken, subjektif hukuk için ise hak sözcüğü kullanılmaktadır.

III-Haklar doğdukları hukuk kuralının niteliğine göre kamu hakları ve özel haklar olmak üzere iki alt gru­ba ayrılır.

IV-Hak, hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir.

Hak kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


I ve II

I, II ve III

II,III ve IV

I,II, III ve IV

Yalnız IV


5.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sigorta hukukuyla ilgili değildir?


İşçi, memur ve bağımsız çalışanları kapsamına alır.

Karşılıklı sigorta ancak kolektif şirket şeklinde yapılabilir.

Sigortacının sigorta zaten sigorta ettirdiği bir menfaati yeniden sigorta ettirmesine reasürans denir.

Başkası adına sigortada, sigorta ettiren üçüncü kişinin bir menfaatini sigorta ettirir.

Ticaret hukukunun konularından biridir.


6.Soru

Sahibine tam ve sınırsız yetki veren aynî hak türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kişilik hakkı

Özel hak

Sükna hakkı

İrtifak hakkı

Mülkiyet hakkı


7.Soru

Özel haklardan yararlanmada vatandaşlar arasında hangi ilke geçerlidir?


Süreklilik

Soyutluk

Yasallık

Eşitlik

Belirlilik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliği ifade eder?


Devren kazanma

Halefiyet

Maddi fiil

Hukuki işlem

İyi niyet


9.Soru

Bir yazarın yayımlanmış kitabı üzerindeki telif hakkı aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Hakkın aslen kazanılması

Haksız fiil

Borca aykırı fiil

Devren kazanma

Külli halefiyet


10.Soru

I- Kamu hakları kamu hukukundan doğan, vatandaşların Devlet'e karşı sahip olduğu hakları ifade eder.

II-Bu haklara örnek olarak kişisel özgürlükler, seçme hakkı, seçilme hakkı, eğitim ve öğretim hakkı, çalışma hakkı, dilekçe hakkı gibi haklar sayılabilir.

III- Kamu haklarını genel nitelikli kamu hakları ve özel nitelikli kamu hakları olmak üzere iki alt dala ayırmak mümkündür.

Kamu hakları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I,II ve III

Yalnız III


11.Soru

Bir kişinin rızası olmadan elinden çıkması, "Bir kimsenin mal varlığından kaybolmuş bir şeyi bulan iyiniyetli kişi, Kanun’da aranan bazı yükümlülükleri yerine getirmemişse bulduğu eşya üzerinde mülkiyet hakkını kazanamaz" ilkesi hangi halde söz konusu olur?


Malı satın alınan kişinin korunması

Malı hediye edilen kişinin korunması

Malı gaspedilen kişinin korunması

Malı kaybolmuş kişinin korunması

Malı çalınmış kişinin korunması


12.Soru

Kısmi butlanda hukuki işlemin tamamı değil
bir kısmının geçersizliği, söz konusudur.


kısmi butlan

nispi butlan

mutlak butlan

zorunlu butlan

cebri butlan


13.Soru

I. Özel haklarda genellik ilkesi vardır.

II. Özel haklarda eşitlik ilkesi vardır.

III. Özel haklardan alacak hakkı sadece "yapma" biçimindeki edimleri içerebilir.

Özel hukuk hakları ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


14.Soru

özel bir hukuki duruma dayanarak hak sahibinin tek taraflı irade açıklaması (beyanı) ile yeni bir hukuki ilişki kurabilme, mevcut hukuki ilişkiyi değiştirebilme veya ortadan kaldırabilme yetkisini ifade eden hangi haklardır?


devredilebilen haklar

devredilemeyen haklar

yenilik doğuran haklar

bağımsız haklar

bağlı haklar


15.Soru

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az kaç gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar?


30

45

60

75

15


16.Soru

TBMM'nin ile genel ve özel af ilânına karar vermebilmesi için en az kaç milletvekilinin olumlu oy kullanması gerekildir?


400

360

301

300

450


17.Soru

I. İpotek

II. İrat senedi

III. Emtia senedi

Hangisi veya hangileri taşınmaz rehninin türleridir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Hak sahibinin hakkını kullanmasıyla herhangi bir yeni hukuki ilişki doğurmayan haklara ne ad verilir?


Alelâde haklar

Bağımsız Haklar

Bağımlı Haklar

Devredilebilen Haklar

Devredilemeyen Haklar


19.Soru

____________, başkasına ait (başkasının mülkiyetinde olan) bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma yetkisini veren aynî haklardır.

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?


Mülkiyet hakkı

Nisbi haklar

Taşınmaz yükü

Rehin hakkı

İrtifak hakları


20.Soru

  1. Kişi yanlış bir bilgiye sahip olmalıdır.
  2. Yanlış bilgi mazur görülebilir olmalıdır.
  3. Hakların kazanılması sağlanıyor olmalıdır.
  4. Yanlış bilgi devamlı mevcut olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri iyi niyetin unsurları arasında yer alır?


I, II ve IV

II ve IV

II, III ve IV

I ve III

I, III ve IV