Hukukun Temel Kavramları Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun alt dallarından değildir?


Kişiler hukuku

Miras hukuku

Eşya hukuku

Aile hukuku

Borçlar hukuku


2.Soru

Özel hakların ayrımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Mutlak-Nisbi

Sınırlı-Sınırsız

Aynî-Şahsi

Bölünebilir-Bölünemez

Yararlanma-Kullanma


3.Soru

I.Kişi hatalı (yanlış) bir bilgiye sahip veya bilgisiz olmamalıdır.

II.Bu hatalı (yanlış) bilgi veya bilgisizlik kendi kusurundan ortaya çıkmış olmamalıdır.

III.Bu hatalı (yanlış) bilgi veya bilgisizlik; ya yalnız hakkın doğumu veya kazanılması anında bulunmalı ya da devamlı olarak mevcut olmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri iyiniyetin unsurlarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


4.Soru

I. Nafaka II. Boşanma III. Gaiplik IV. Miras Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri aile hukukunun konuları arasında yer almaktadır?


I, II ve III

I, II ve IV

II ve III

I ve II

II ve IV


5.Soru

1948 tarihli ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ‘ ve 1966 tarihli iki sözleşme ve daha sonra kabul edilen ek protokole hep birlikte ne ad verilmektedir?


Uluslararası insan hakları bildirgesi

Amerikan insan hakları bildirgesi

Afrika insan hakları bildirgesi

Avrupa insan hakları bildirgesi

Türkiye insan hakları bildirgesi


6.Soru

Evlenme, hısımlık, nafaka, aile vakıfları ve vesayet aşağıdakilerden hangisinin konuları arasında yer alır?


Kişiler hukuku

Eşya hukuku

Miras hukuku

Borçlar hukuku

Aile hukuku


7.Soru

Vergilendirmenin mali güce göre yapılmasını vurgulayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Bütçenin kanuniliği ilkesi

Genellik ilkesi

Vergide adalet ilkesi

Kanunilik ilkesi

Verginin tek taraflı olması ilkesi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli hapis cezasıdır?


1 yıl veya daha az

2 yıl veya daha az

3 yıl veya daha az

4 yıl veya daha az

5 yıl veya daha az


9.Soru

I. Hukuki şahıs

II. Hukuki olay

III. Hukuki işlem

Yukarıdaki seçeneklerin hangisi veya hangileri bir hakkın kazanılmasına
yol açan olgu ya da olgulardandır ?


Sadece I

Sadece III

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

________, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının yıllık gelir ve giderlerinin karşılıklı olarak gösterildiği ve gelir ve giderlerin toplanmasına, harcamaların yapılmasına gelecek bir yıl için izin ve yetki veren belgedir.

Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?


Mali tablo

Vergi 

Kamu iktisadi teşebbüsü

Mali yıl

Bütçe


11.Soru

Aşağıdaki hallerden hangisinde kişinin iyi niyete dayanarak hakkı kazanması söz konusu olabilir?


Ayırt etme gücü bulunmayanların korunması

Devren kazanılan hakkının korunması

Malı çalınanın korunması

Malı elinden ırzasız alınanın korunması

Malı kaybolmuş kişinin korunması


12.Soru

Miras hukukunda miras bırakanın tüm malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisine ilişkin sınırlamalara ne ad verilir?


Paylı mülkiyet

Ölüme bağlı tasarruf

Yasal mirasçılık

Saklı pay

Miras sözleşmesi


13.Soru

Kamu hukukundan doğan, vatandaşların Devlet’e karşı sahip olduğu hakları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Özel haklar

İdari haklar

Anayasal haklar

Kamu hakları

Toplum hakları


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suç karşılığında uygulanan yaptırımlardan birisi değildir?


Ağırlaştırılmış müebbet

Müebbet hapis cezası

Adli para cezası

Süreli hapis cezası

Müsadere


15.Soru

Özel hukukun,  eşit durumda olan kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bahşettiği haklara verdiği genel isim aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu hakları

Mülkiyet hakları

Yenilik doğuran haklar

Kişisel haklar

Özel haklar


16.Soru

Kişiler, eşya, aile, miras hukuku hangi hukuk dalında yer almaktadır?


Medeni hukuk

Borçlar hukuku

İdare hukuku

Ticaret hukuku

Milletlerarası özel hukuk


17.Soru

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hangi tarihte  kabul edilmiştir?


22.11.2007

22.11.2006

22.11.2005

22.11.2002

22.11.2001


18.Soru

Toplu iş hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Toplu iş hukuku, iş hukukunun bir bölümünü oluşturmaktadır.

Toplu iş hukuku, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile düzenlenmektedir

Toplu iş hukuku, işçi ve memurların sendikal hakları ele alınır.

Sendikaların kuruluşu, işleyişi ve tasfiyesi dışında, üyelerine sağladıkları hakları, toplu iş hukuku bağlamında incelenmektedir. 

Toplu iş hukuku, sendikaların kendi iç işleyişindeki sendikal demokrasileri düzenlememektedir.


19.Soru

Mevcut ve bilinen olgulardan, bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunu çıkarmaktır. İddiasını buna dayandıran kişi, bundan  dolayı  iddiasını ispat yükünden kurtarmakta,ispat yükü karşı tarafa geçmektedir.                    Yukarıdaki cümle hangi kavramının tanımdır?


Halef

Karine 

Fer’en iktisap

İhraz

Temlik


20.Soru

İdari yargı organlarının idarenin eylem ve işlemlerini denetlerken izleyecekleri yöntem ve usulleri düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalına ne ad verilir?


Medeni muhakeme hukuku

İcra ve iflas hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

İdari yargılama hukuku

Anayasa hukuku