Hukukun Temel Kavramları Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Subjektif hukuk ifade edilirken kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Hak

Hukuk

Adalet

Menfaat

Hüküm


2.Soru

Hangi tür özel haklar tek taraflı bir irade açıklaması (beyanı) ile hukuki bir durumu yaratmakta, değiştirmekte ya da ortadan kaldırmaktadır?


İrtifak hakları

Sınırlı ayni haklar

Yenilik doğurucu haklar

Alacak hakları

Yararlanma hakları


3.Soru

Anayasa’da, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmadan, Anayasa’nın sözüne
ve ruhuna uygun olarak ancak ne ile mümkündür?


Kanun

Tasarı

Tüzük

Önerge

Tasarı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başkasına ait (başkasının mülkiyetinde olan) bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma yetkisini veren aynî haktır?


İpotek

İpotekli borç senedi

İrat senedi

Hapis

Karma irtifaklar


5.Soru

Dilekçe hakkı aşağıdakilerden hangisidir?


Birinci kuşak haklar

İkinci kuşak haklar

Üçüncü kuşak haklar

Dördüncü kuşak haklar

Beşinci kuşak haklar


6.Soru

Hukuk kuralının niteliğine göre yapılan haklar ayrımında ‘medeni haklar’ olarak da adlandırılan haklara ne ad verilir?


Özel haklar

Kamu hakları

Kişisel haklar 

Siyasi haklar

Sosyal ve ekonomik haklar


7.Soru

Bir hukuk kuralına uymamanın karşılığı olarak aşağıdaki yaptırımlardan hangisi öngörülmüş ise o kuralın bir suçu düzenlenmiş olduğu söylenemez?


Disiplin cezası

Adli para cezası

Güvenlik tedbiri

Süreli hapis cezası

Kısa süreli hapis cezası 


8.Soru

I. İrtifak hakları

II. Taşınmaz yükü 

III. Rehin hakları

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sınırlı ayni haklardandır?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakları kapsamında yer alır?


İpotek hakkı 

Oy kullanma hakkı 

Kişinin taşınmazı üzerindeki hakkı 

Kişinin resmi üzerindeki hakkı 

Alacak hakkı 


10.Soru

Hakkın kazanılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sahipsiz bir haktan söz edilemez

Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına denir

Hakkın kazanılmasına yol açan olgulardan biri hukuki olaydır

Hakkın bir kişiye bağlanması, kişinin hak sahibi olması kendiliğinden olur

Hakkın kazanılması ile hak ile kişi arasında bağlantı kurulur


11.Soru

Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu Anayasamızın kaçıncı maddesinde açıkça ifade edilmiştir?


  • Anayasamızın 2. Maddesinde
  • Anayasamızın 3. maddesinde
  • Anayasamızın 4. maddesinde
  • Anayasamızın 5. maddesinde
  • Anayasamızın 22. maddesinde

12.Soru

Eser sahiplerinin, yaratmış oldukları fikir ve sanat eserleri üzerinde, mali ve manevi
hakları bulunur. Aşağıdakilerden hangisi mali hakları içerisinde yer almaz? 


Eserin Kamuya sunulması

Esere Yapımcısının Adının yazılması

Eserde Değişiklik Yapılmasının  

Eserin nerelerde satışa sunulacağının belirlenmesi

Eserin çoğaltılması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak (dayanışma) haklara örnek gösterilebilir?


Çevre hakkı

Sağlık hakkı

Mülkiyet hakkı

Dernek kurma hakkı

Sosyal güvenlik hakkı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletlerin birbiriyle ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşur?


Kamu hukuku

Uluslararası kamu hukuku

Anayasa hukuku

Devletler arası özel hukuk

Ticaret hukuku


15.Soru

Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun
yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide varolan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliğe ne ad verilir?


İyiniyet

Dürüstlük kuralı

Aslen kazanma

Külli halefiyet

Cüz'i halefiyet


16.Soru

Türkiye Cumhuriyeti, hangi ırksal kökenden olursa olsun vatandaşlık bağı ile devlete bağlı olan ve kendisini Türk kabul eden herkesi Türk kabul etmekte ve ona tüm vatandaşlara tanınan hakları ayrım yapmaksızın tanımaktadır.

Bu ifade Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi temel niteliğini ifade eder?


Atatürk Milliyetçiliği

Hukuk Devleti

Demokratik devlet

Sosyal Devlet

Laik devlet


17.Soru

___________, irade açıklaması sadece sonuca yöneliktir, hukuki sonuç bu irade açıklamasından bağımsız olarak meydana gelir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? 


Maddi fiillerde

Bilgi veya haber verme (tasavvur) açıklamalarında

Kanuna aykırılıkta

Hukuki işlem benzeri fiillerde

Hukuki olaylarda


18.Soru

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin kurallardan oluşan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


İcra ve iflas hukuku

Anayasa hukuku

Ceza hukuku

İdari yargılama hukuku

Medeni muhakeme hukuku


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan biridir?


Mülkiyet hakkı

Seçme ve seçilme hakkı

Sendika kurma hakkı

Çalışma hakkı

Haberleşme hürriyeti


20.Soru

Bir kimsenin malvarlığının, haklı bir neden olmaksızın, diğer bir kimsenin malvarlığının aleyhine çoğalmasına ne ad verilir?


Hukuki işlem 

Sebepsiz işlem. 

Sebepsiz fiil 

Sebepsiz zenginleşme 

Haksız fiil