Hukukun Temel Kavramları Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 1. Vatandaşlık Hukuku
 2. Mülkiyet Hukuku
 3. Yabancılar Hukuku
 4. Kanunlar İhtilaf Hukuku

Yukarıdakilerden hangileri Devletler Özel Hukuku alanı kapsamında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden hangisiyle açıklanabilir?


İnsan haklarına saygılı devlet

Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet

Demokratik devlet

Sosyal devlet

Laik devlet


3.Soru

İyiniyetli olmanın doğurduğu sonuçlar arasında alacağın devrinde devirden habersiz borçlunun eski alacaklıya iyiniyetle ifada bulunarak borcundan kurtulması örneği hangi hukuk dalında bir örnek teşkil eder?


Eşya hukuku

Borçlar hukuku

Kişiler hukuku

Aile hukuku

Miras hukuku


4.Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılmaktadır?


Beş yılda bir

Altı yılda bir

Yedi yılda bir

İki yılda bir

Yedi yılda bir


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış bir bilgi vardır?


Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerden oluşur.

Bırakılmış eşya, sahibi tarafından kullanım ödüncü, saklama sözleşmesi vb. hukuki işlemle belli bir süreliğine bir başkasına verilmiş olan eşyadır

Bir eşyayı beş yıl süre ile davasız ve aralıksız iyiniyetle ve malik sıfatıyla (malik olduğu inancıyla) zilyetliğinde bulunduran kişi, zamanaşımı yoluyla o eşyanın maliki olur.

Bir kimsenin malvarlığından bir şey çalınmışsa, malı çalan da ondan satım ve benzeri yollardan alan kişi de iyiniyetli bulunurlarsa o mal üstünde hak kazanırlar.

Taşınmazlar TMK 704. maddede sayılmıştır. Bunlar; arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfada kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir.


6.Soru

Yararlanma haklarından alacak hakları ve grup hakları sadece belli kişilere karşı ileri sürülebilirler. Bu haklar hangi kategoridedir?


Mutlak Haklar

Nisbi Haklar

Mutlak Butlan Haklar

Malik Haklar

İrtifak Haklar


7.Soru

______________, orta zekâlı, makûl, dürüst kişilerin, toplum içinde karşılıklı güvene, ahlâka ve dürüstlüğe dayalı davranışları sonucunda ortaya çıkan ve toplumun ihtiyaçlarıyla iş hayatının gereklerine uygun olduğu ölçüde herkesçe benimsenen kurallardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hukuk kuralları

Dürüstlük kuralları

Ahde vefa

Gelenek kuralları

Davranış kuralları


8.Soru

Aşağıdaki davalardan hangisi çekişmesiz yargı türüne girer?


İsim değiştirme davası 

Boşanma davası

Tahliye davası

Babalık davası

Tazminat davası


9.Soru

 1. Farklı vatandaşlığa sahip kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini düzenler.
 2. Hakim yabancılık unsuru taşıyan olaya uygulanacak hukuku resen tespit eder.
 3. Uygulanan yabancı hukukun kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde Türk hukuku uygulanır.
 4. Hak ve fiil ehliyeti yargılamanın yapıldığı ülkenin hukuk kurallarına göre belirlenir.
 5. Bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, bu evlililik nedeniyle doğrudan Türk vatandaşlığını kazanır.

Devletler özel hukuku ile ilgili verilen, yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız III

II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


10.Soru

Yürürlükte bir kanun bulunmasına rağmen aynı ya da benzer bir konuda yeni bir kanun yürürlüğe konulmuş ve eski kanun yürürlükten kaldırılmamış olabilir. Bu durumda önceki kanun ile sonraki kanunun niteliklerine bakılarak üstü kapalı bir yürürlükten kaldırmanın (zımni ilganın) varlığı araştırılır. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir durumda uygulanmaz?


İki kanun da genel nitelikteyse iki genel kanundan eskisi yürürlükten kalkar.

İki kanun da özel kanun niteliğindeyse iki özel kanundan eskisi yürürlükten
kalkar.

Önceki genel, sonraki özel bir kanun ise özel kanun genel kanunu yürürlükten kaldırır.

Bazı durumlarda iki kanun da özel nitelikteyse her ikisi de yürürlükte kalır. 

Önceki özel, sonraki genel bir kanun ise ilke olarak özel kanunun uygulanmasına devam edilir.  Ancak bazı durumlarda farklı uygulamaya da gidilebilir.


11.Soru

............ hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan
ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir.

Verilen tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Adalet

Hakkaniyet

Nesafet

Hak

Eşitlik


12.Soru

... bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işverene denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


Alt işveren

İş ilişkisi

İşveren

İşveren vekili

İşçi


13.Soru

Hukuk tarafından korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi veren menfaate ne ad verilir?


Hak

Objektif hukuk

Yetki

Tâbiyet

Şahsın hukuku


14.Soru

Mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya var olan bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılmasının talep edildiği dava türüne ne ad verilir?


İnşai dava

Eda davası

Tespit davası

Belirsiz alacak davası

Topluluk davası


15.Soru

 1. Parasız eğitim ve öğretim hakkı
 2. Kültürel yaşama katılabilme hakkı
 3. İnsanlığın ortak mal varlığına saygı hakkı
 4. Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı
 5. Seçme ve seçilme hakkı

Yukarıda verilen haklardan hangisi üçüncü kuşak haklar kapsamında değerlendirilmektedir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

III ve IV

IV ve V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Devletler Özel Hukukunun alanlarından biridir?


Şirketler Hukuku

Sigorta Hukuku

Ticari İşletme Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Yabancılar Hukuku


17.Soru

Toplu iş hukuku aşağıdaki kanunlardan hangisi ile düzenlenmektedir?


Türk Medeni Kanunu

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Borçlar Kanunu

İş Kanunu

Anayasa


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak (sosyal) haklardan biridir?


Mülkiyet Hakkı

Kişi Özgürlüğü

Eşitlik Hakkı

Tarafsız mahkeme önünde yargılanma hakkı

Çalışma Hakkı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı bir uyuşmazlığın söz konusu olduğu, davacı ve davalı arasında gelişen yargı türüdür?


Çekişmesiz yargı

Tespit davası

Çekişmeli yargı

İnşai dava

Cebri icra


20.Soru

İrtifak hakları kendi arasında kaça ayrılır?


1

2

3

4

5