Hukukun Temel Kavramları Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İdare hukukuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İdare kamusal faaliyetlerini idari işlemler vasıtasıyla yürütür.

İdari işlemin yapılabilmesi için kamu yararı bulunması gerekmez. 

İdarenin insan öğesini kamu personeli oluşturur. 

İdari eylem ve işlemlerinden hukuka uygun davranmak zorundadır.

İdarenin bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. 


2.Soru

I. Kişi hatalı (yanlış) bir bilgiye sahip veya bilgisiz olmalıdır.
II. Bu hatalı (yanlış) bilgi veya bilgisizlik kendi kusurundan ortaya çıkmış olmamalıdır.
Başka bir ifade ile, mazur görülebilir bir hatalı (yanlış) bilgi veya bilgisizlik bulunmalı;
gereken özenin gösterilmesi ihmal edilmiş olmamalıdır.
III. Bu hatalı (yanlış) bilgi veya bilgisizlik; ya yalnız hakkın doğumu veya kazanılması anında bulunmalı ya da devamlı olarak mevcut olmalıdır.

IV. Kişi hatalı bilgiye sahipse ancak ve ancak yanıltılmış olmalıdır.

İyiniyet ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur.


Hepsi

I,II,III

I,II,IV

II,III,IV

Hiçbiri


3.Soru

Tazminat davası, hukuk davasının türlerinden hangisine girmektedir?


Eda davası

Tespit davası

Belirsiz alacak davası

Topluluk davası

İnşai davası


4.Soru

Hukuki ilişkilerin içeriğini düzenleyen ve kişilerin söz ve taahhütlerine bağlı kalmalarını sağlayan kurallar bütününe ne ad verilir?


İyiniyet ilkesi

Dürüstlük kuralları

Kanunilik esası

Makulluk kuramı

Taahhüt esası


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlendirilmiş alacak haklarındandır?


Alacak hakkı

Rehin hakkı

Önalım hakkı

Kiralama hakkı

Alelade nisbi haklar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhataba yöneltilmesi gerekmeyen tek taraflı bir hukuki işlemdir? 


Vasiyetname yapılması

Önalım hakkının kullanılması

Sözleşmeden dönülmesi

Vekilin azledilmesi

Geri alım hakkının kullanılması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak hak ve özgürlükler arasında yer alır?


Çevre hakkı

Çalışma hakkı

Sağlık hakkı

Parasız eğitim ve öğretim hakkı

Dernek kurma hakkı


8.Soru

I. Halk oylamasına katılma hakkı

II. Dilekçe hakkı

III. Kamu denetçisine başvurma hakkı

IV.  Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

Hangisi veya hangileri siyasal kamu hakları içerisindedir?


I, II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

II ve IV


9.Soru

Mirasçılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Yasal mirasçılar, miras bırakanın birinci derece mirasçıları olan altsoyu, altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır.

Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır.

Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Evlilik dışında doğmuş çocuklar, tanıma veya mahkeme kararı olsa bile sadece anneye mirasçı olurlar.

Evlâtlık ve altsoyunun, evlât edinene mirasçılığı da kan hısmı gibidir.


10.Soru

Güçlendirilmiş alacak hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Etkisi kuvvetlendirilmiş alacak hakkıdır

Tapu kütüğüne şerh ile gerçekleşir

Sadece işlemin taraflarına karşı ileri sürülebilirler

Sadece bazı alacak hakları için bu imkan getirilmiştir

Alacak hakkına ayni hak niteliği kazandırmaz


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun alt dallarından değildir? 


Deniz Ticareti Hukuku

Sigorta Hukuku

Taşıma İşleri Hukuku

S¸irketler Hukuku

Eşya hukuku


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi mallar üzerindeki mutlak haklardan değildir?


Mülkiyet hakkı

İrtifak hakkı

Taşınmaz yükü

Alacak hakkı

Rehin hakkı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hakkın, hukuki olay, hukuki fiil ya da hukuki işlem sonucunda tamamen ortadan kalkmasıyla gerçekleşir?


Hakkın nisbi kaybı

Hakkın mutlak kaybı

Kazandırıcı zamanaşımı

Hak düşürücü süre

Mirastan yoksunluk


14.Soru

Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan haklara ne ad verilir?


Siyasal kamu hakları

Pozitif statü hakları

Özel nitelikli kamu hakları

Kişisel kamu hakları

Sosyal ve ekonomik haklar


15.Soru

Aşağıda miras hukukuyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Altsoyu olan bir miras bırakanın ana ve babası, o kişinin mirasçısı olamaz.

Evlat edinilen kişi, kendi kan hısımlarına mirasçı olamaz.

Evlat edinen, evlatlık ve altsoyuna mirasçı olamaz.

On beş yaşından küçükler vasiyetname düzenleyemez.

Kısıtlılar ve ergin olmayanlar miras sözleşmesi yapamaz.


16.Soru

Bir ceza normunun unsuru / unsurları nelerdir?


Kural

Yaptırım

Kural ve yaptırım

Yaptırım ve ceza

Yaptırım ve hapis cezası


17.Soru

"Bir taşınmazın malikinin, yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya bir iş yapmakla yükümlü kılınması" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Rehin

Taşınmaz yükü

Taşınmaz kirası

İrtifak

Sükna


18.Soru

I. Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı

II. Dernek kurma hakkı

III. Sağlık hakkı

IV. Çevre hakkı

V. Barış hakkı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ikinci kuşak insan hakları arasında yer almaktadır?


Yalnızca III

Yalnızca V

II-III-IV

I-IV-V

II-V


19.Soru

Ülkedeki bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir? 


Medeni Hukuk

İdare hukuku

Anayasa hukuku

Ceza hukuku

Genel kamu hukuku


20.Soru

Tazminat yaptırımına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Tazminata konu zarar maddi veya manevi olabilir

Tazminat haksız fiilden doğabileceği gibi sözleşmeye aykırı davranıştan da doğabilir

Manevi zarar, paradan başka yollarla da giderilebilir

Maddi zarar ancak nakden giderilebilir

Zarar giderilmezse zarar veren kimse aleyhine cebri icra yaptırımı da uygulanabilir