İdare Hukukuna Giriş Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idâreye mal veya hak kazandıran en önemli kamusal yöntemlerden biri değildir?


Kamulaştırma

Özelleştirme

İstimvâl

Geçici işgal 

Devletleştirme


2.Soru

"Kamu konutu tahsis edilen kamu görevlisinin ölmesi, tahsis işlemini sona erdirir."

Yukarıda verilen örnek, idari işlemlerin sona erme sebeplerinden hangisine girmektedir? 


Fiili nedenler

Kaldırma 

Geri alma

Değiştirme

Düzeltme


3.Soru

Adaylık süresi içinde veya sonunda görevine son verilen aday memurlar kaç yıl içinde memurluk için başvuruda bulunamazlar?


1

2

3

4

5


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idârenin malvarlığını meydana getiren kısımlardan biri değildir?


İdârenin kamusal malları

İdarenin mirasları

İdârenin özel malları

İdârenin alacakları

İdârenin borçları


5.Soru

I. İdarenin asli ve sürekli kamu hizmetleri ancak memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülebilir.

II. Kamu hizmetine bağlanmış bir görevin asli ve sürekli olması demek, o görevin kadroya bağlanmış olması anlamına gelir.

III. Asli ve sürekli kamu hizmetlerinde bir kadroya bağlı olarak çalıştırılanlar ile idare arasındaki ilişki, yasal bir statü ilişkisidir.

Devlet memurluğu ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I - II

I - III

I - II - III


6.Soru

I. Kural olarak bir idârî işlemi yapmaya yetkili makamın o işlemi kaldırmaya veya değiştirmeye de yetkili olmasıdır.

II. İdârî işlemin yapılması sırasında izlenen şekil ve usul kurallarının o işlemin değiştirilmesi veya kaldırılması sırasında da izlenmesi ilkesidir.

III. İdârenin kuruluş ve örgütleriyle bir bütünlük teşkil etmesidir.

IV. Aynı tüzel kişilik içerisindeki birimler ve merkezi idârenin başkent ve taşra örgütleri arasında kurulan sıralı hukuki bağdır.

Yukarıda tanımları yapılan kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


Yetkide Paralellik İlkesi - Usulde Paralellik İlkesi - İdârenin Bütünlüğü İlkesi - Hiyerarşi

Usulde Paralellik İlkesi - İdârenin Bütünlüğü İlkesi - Hiyerarşi - Yetkide Paralellik İlkesi 

İdârenin Bütünlüğü İlkesi - Hiyerarşi - Yetkide Paralellik İlkesi - Usulde Paralellik İlkesi

 Hiyerarşi - Yetkide Paralellik İlkesi - Usulde Paralellik İlkesi - İdârenin Bütünlüğü İlkesi 

Yetkide Paralellik İlkesi - Usulde Paralellik İlkesi -  Hiyerarşi - İdârenin Bütünlüğü İlkesi 


7.Soru

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesine ne ad verilir?


Uyarma

Kınama

Aylıktan kesme

Grev

Liyakat


8.Soru

Doğrudan doğruya herkesin ortak yararlanmasına doğal nitelikleri gereği açık olan mallara ne ad verilir?


Orta malları

Hizmet malları

Sahipli mallar

Sahipsiz mallar

Haciz malları


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğal kamusal mallardır?


Göller

Yollar

Hava ve deniz limanları

Otoparklar

Demir yolları


10.Soru

Memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarında başka yerdeki göreve atananların kaç gün içinde işe başlamaları gerekir?


3

5

7

10

15


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yürütmenin (idarenin) idari işlemlerine örnek olarak gösterilebilir?


Milletvekillerinin aylıklarının hesaplanarak bordrolarının yapılması

Bir öğrencinin üniversiteye kaydının yapılması

Milletvekilleri için danışman atanması

Adalet komisyonunun, başkanı tarafından toplantıya çağrılması

Mahkeme binasının ısıtılmasına yönelik yakıt ihalesine çıkılması için karar alınması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödev ve yükümlülüklerinden biri değildir?


Anayasa, yasa ve devlete bağlılık

Kişisel olarak ve kesintisiz hizmet borcu

Emirlere uyma ve hukuka aykırı emir

İstediği yerinde oturma yükümlülüğü

Mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü


13.Soru

'Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi' şeklinde somutlaşan disiplin cezası, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Uyarma

Kınama

Aylıktan kesme

Kademe ilerlemesinin durdurulması

Devlet memurluğundan çıkarma 


14.Soru

Sermaye Piyasası Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ve Rekabet Kurulu gibi kurumlar faaliyetlerine göre kamu kurumları sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisine girerler?


İdârî Kamu Kurumları

İktisâdî Kamu Kurumları

Sosyal Kamu Kurumları

Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları

Bilimsel, Teknik Ve Kültürel Kamu Kurumları


15.Soru

Aiağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren nedenler arasında değildir?  


Çekilme

Çekilmiş sayılma

Çıkarılma

Bağdaşmazlık

Kadro açığı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, karma işlemler arasında yer almaktadır?


Bir öğrencinin bir bölüme kayıt yaptırması

Bir öğrencinin kayıt yenilemesi

Belediyenin yıkım kararı

Vergi tarh ve tahakkuk işlemleri

Belediye bütçeleri


17.Soru

I. Memur

II. Diğer kamu görevlisi

III. Sözleşmeli

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Anayasada öngörülen kamu görevlilerindendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "süreli kamu görevlileri”ne örnektir?


Hakimler

Doktorlar

Belediye başkanları

Subaylar

Öğretmenler


19.Soru

İdari işlemden etkilenecek kişinin sonucu kabul edip etmemesinin bir önemi yoktur. Bu husus, idari işlemin özelliklerinden hangisine işaret etmektedir?


İdari işlemler tek yanlıdır.

İdari işlemler kamu yararını gerçekleştirmek için yapılır.

İdari işlemler, hukuka uygunluk karinesinden faydalanırlar.

İdari işlemler yürütülebilir işlemlerdir.

İdari işlemler, re'sen icra yetkisi çerçevesinde idare tarafından kendiliğinden uygulanırlar.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin özelliklerinden biri değildir?


İdârî işlemler tek yanlıdır, yani idârî işlemden etkilenecek kişinin sonucu kabul edip etmemesinin önemi yoktur.

İdârî işlemler kamu yararını gerçekleştirmek için yapılır.

İdârî işlemlerin içeriği ve yapmakla yetkili kılınan kamu görevlileri, önceden yasalarla saptanmıştır.

İdârî işlemler, re’sen icra yetkisi çerçevesinde idâre tarafından kendiliğinden uygulanırlar.

İdârî işlemler yürütülebilir işlemler değildir.