İdare Hukukuna Giriş Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Memurların yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, kendi sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânına sahip olmalarına imkan veren memurluk mesleğinin temel ilkesi hangisidir?


Kariyer ilkesi

Liyakat ilkesi

Sınıflandırma ilkesi

Kanunilik ilkesi

Eşitlik ilkesi


2.Soru

I. İdâre iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi organik idâre, diğeri de işlevsel idâredir.

II. Organik idâre, devletin yasama ve yargı organları dışında kalan ve yürütme organının doğal uzantısı konumundaki kurum ve kuruluşların tümüdür. 

III. İdâre hukuku alanında idârenin tek yanlı irâde açıklaması ile hukuksal sonuç doğuran, hukuk düzeninde değişiklik yapan kamu hukuku işlemlerine idârî işlem denir.

İdare ve idari işlem kavramları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I - II

I - III

I - II - III


3.Soru

  1. İptal
  2. İlgilinin ölümü
  3. Değiştirme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri idari işlemi yapan idarenin iradesine bağlı olarak sona erdiren nedenlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi memurlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir kanun değildir?


Türk Ceza Kanunu

Devlet Memurları Kanunu

Anayasa

Askeri Ceza Kanunu

Türk Medeni Kanunu


5.Soru

Bir kimsenin bir dış etki, hastalık veya kaza sonucunda çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitirmesine ne ad verilir?


Emeklilik

Malüllük

İzin sistemi

Kademe ilerlemesi

Disiplin cezası


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istisnai bir memurluk değildir? 


Cumhurbaşkanlığı memurlukları

Valilikler

Büyükelçilikler

Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları

Üniversite rektörlük memurlukları


7.Soru

Kamusal mallardan özel yararlanma hangi ilkeye tabidir? 


Tescil ilkesi

İzin ilkesi

Ruhsat ilkesi

Bedelsizlik ilkesi

Karar ilkesi


8.Soru

Başkentteki diğer yardımcı kurullardan farklı olarak, bağımsız ya da özerk olmayan, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığına bağlı olan örgüt aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?


Sayıştay

Devlet Denetleme Kurulu

Millî Güvenlik Kurulu 

Danıştay

Ekonomik ve Sosyal konsey


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerdeki kamusal mallardan yararlanma şekillerinden hangisi farklıdır? 


Otoyollardan geçme

Kaldırım üzerine büfe koyma

Mezarlıkta yer tahsisi

Kahvehane önüne masa-sandalye koyma

Kaldırım altına kanalizasyon borusu döşeme


10.Soru

"........, toplumda ve idârede eşitliğin, hakkaniyetin, açıklığın, dürüstlüğün, çalışkanlığın, yarışma ve hak etmenin, hukuki yollardan hakkını arama ve elde edebilmenin, kişilerin siyâsal ve diğer sübjektif yargılardan kendilerini arındırarak kamu yararı doğrultusunda kamu hizmetlerine alınmalarını ifade eder." Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? 


Serbestlik ilkesi

Eşitlik ilkesi

Kariyer

Liyakat sistemi

Sınıflandırma


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yargı organının idari işlemlerinden biri olarak sayılabilir?


Adalet Komisyonu Başkanının toplantı çağrısı

Mahkemenin resen soruşturma yürütmesi

Hakimin tek celsede karar vermesi

Yargılamanın gizli yapılması kararı

İddianamenin iadesine yönelik karar


12.Soru

Kamu tüzel kişilerinin çeşitli birimlerinde kamu hukukuna göre çalıştırılan görevliler kimlerdir?


Kamu görevlileri

İşçiler

İstisnai mamur 

Aday memur

Sözleşmeli personel


13.Soru

Hangi yetki ilkesine göre, kamu tüzel kişisinin bir organı diğerinin yerine; astların yerine üstler, üstlerin yerine de astlar işlem yapamazlar?


Zaman yönünden yetki

Yer yönünden yetki

Kişi yönünden yetki

Fiil ehliyeti

Konu yönünden yetki


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nun memurlar için öngördüğü disiplin cezalarından biri değildir? 


Kınama

Uyarma

Kademe ilerlemesinin durdurulması

Görev yeri değişikliği 

Devlet memurluğundan çıkarma 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idarenin malvarlığının kısımlarından biri değildir? 


İdarenin kamusal malları

İdarenin özel malları

İdarenin alacakları

İdarenin irtifakları

İdarenin kararları


16.Soru

Eskişehir il milli eğitim müdürlüğüne görevli bir memur aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine girer?


Zorla göreve alınan

Ücretsiz

Geçici süreli

Asli

Özel hukuk uygulanan


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir orta malıdır? 


Mera

Deniz

Taşlık

Hastane

Savaş gemisi


18.Soru

Kamu baş denetçisi kaç yıllığına seçilir?


1

2

3

4

5


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin dahil olduğu memurluk sınıfı diğerlerinden farklıdır? 


Jandarma

Polis

Mahalle bekçisi

Komiser muavini

Emniyet müfettişi


20.Soru

Cumhurbaşkanlığı sistemimizde, aşağıdakilerden hangisinin çıkarılması artık mümkün değildir?


Kanun

Yönetmelik

Tebliğ

Tüzük

Genelge