İdare Hukukuna Giriş Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir idari işlemdir?


Kanun

Hakimin mahkeme kaleminde görev yapan memurlar arasında görev dağılımı yapması

Hakimin tutuklama kararı

İş sözleşmesi

Yürütmeyi durdurma kararı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İstisnai Memurluğun tanımıdır?


Devlet memurlarını görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak.

İdari açıdan özellik taşıyan bazı hizmetlere, yine îdâri sebeplerle ana personel
rejimine bağlı kalınmaksızın memur atanabilme imkanı sağlamak.

Devlet memurlarına, yaptıkları hizmet için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak.

Kamu hizmet ve görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarına güvence sağlamak.

Memurluğa girişte, görevin gerektirdiği nitelikler dışında bir ayırım yapılmayarak aynı hukuki durumda olanlara aynı hukuki işlemlerin uygulanmak.


3.Soru

Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşları çalıştırılan işçilerin idare ile arasındaki ilişkiler aşağıda verilen bilgilerden hangisine göre düzenlenir?


Kamusal Statüler

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Sözleşme ve İstisnai Sözleşme Hukuku

Maddi ve Manevi Tazminat Hukuku

Özel Hukuk (iş hukuku)


4.Soru

Görev ve unvanında değişiklik olmaksızın memurun belirli bir hizmet süresi ve yeteneğini göstermesi hâlinde aylıkça ilerlemesine ne ad verilir?


Derece yükselmesi

Kadro

Asil memur olma

Kademe ilerlemesi

Atama


5.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir göreve layık olmayı, görevin gerektirdiği nitelikleri ve yetenekleri taşımayı ifade eder?


Eşitlik

Liyakat

Serbestlik

Atama

Grev


6.Soru

İdari işlemlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


İdarenin  tek yanlı irade açıklamasıdır

Hukuki sonuç doğurur

Hukuk düzeninde değişiklik yapar

Kamu hukuk işlemleridir

Yasama işlemleri idari işlemdir


7.Soru

  1. İzin ilkesi
  2. Bedel ilkesi
  3. yararlanmanın geçiciliği ilkesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kamusal mallardan özel yararlanmanın hukuksal rejimine egemen olan ilkelerdir?


Yalnız I 

Yalnız II

I ve II

II ve III

Hepsi


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Anayasanın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından
seçilir.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına hiyerarşik bağlı olan, merkezî idârenin üstlendiği kamu hizmetlerinin örgütlenme biçimidir.

Her bakanlık, uzmanlaştığı bir kamu hizmeti alanında devlet kamu tüzel kişiliğini temsil eder. Bundan dolayı da bakanlıkların tüzel kişiliği vardır.

Her bakanlığın başında bir bakan bulunur. Cumhurbaşkanı bakanları atar veya görevine son
verir.

Her bakanlıkta, bakana hiyerarşik olarak bağlı, yeteri kadar bakan yardımcılığı bulunur. Tıpkı
bakanlarda olduğu gibi bakan yardımcılarını da
Cumhurbaşkanı belirler.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluk kapsamı dışında kalmaktadır?


Kaymakamlar

Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları

Valiler

Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurlukları

Bakan yardımcılıkları


10.Soru

Devletin siyâsal yapısını oluşturan görevliler dışında kalan ve kamu hukuku rejimine tâbi, aslî ve sürekli görevleri yürüten gerçek kişilere ne ad verilir?


Dar anlamda kamu görevlisi

Geniş anlamda kamu görevlisi

Kamu hizmeti

Kamu çalışanı

Kamu işçisi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi memurun yükümlülüklerinden biri değildir? 


İşbirliği yükümlülüğü

Mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü

Görev yerinde oturma yükümlülüğü

Araç ve gereçleri geri verme yükümlülüğü

Ücretsiz çalışma yükümlülüğü


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel mallarına ilişkin özelliklerden biridir?


Haczedilemezler

Kural olarak kamu hukukuna tabidir

Çıkan uyuşmazlıkta idari yargı görevlidir

Satış, bağış gibi hususlar özel hukuka tabidir

İdarenin üzerinde mülkiyet hakkı bulunmaz


13.Soru

Görev ve nitelik açısından özellik gösteren ve bu nedenle atanmalarında, yükseltilmelerinde ve diğer hak ve yükümlülüklerinde özel hükümlere tabi tutulan memurluk kadrolarına ne ad verilir?


İstisnai memurluk

Diğer kamu görevlisi

İşçi kamu görevlisi

Yardımcı hizmetler

Sözleşmeli personel


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir idari işlemin hangi devlet organı tarafından yapıldığını belirleyen tasnif türüdür?


Maddi açıdan

Organik açıdan

İradelerin açıklanması

Hukuksal etkilerin niteliği

İptal davalarına konu edilme


15.Soru

Mecliste çalışan bir kamu görevlisinin özlük işlerine ilişkin bir işlem aşağıdakilerden hangisi kapsamına girer?


İdari işlem

Yasama işlemi

Yargı işlemi

Özel hukuk işlemi

Siyasal faaliyet


16.Soru

“Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idâre esaslarına
göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler” memurdur. Söz konusu memur tanımlaması hangi kanuna göre yapılmıştır?


Anayasa 

Devlet Memurları Kanunu

Medeni Kanun

Ceza Kanunu

İdari Yargılama Usul Kanunu


17.Soru

Memurların yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, kendi sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânına sahip olmaları aşağıdaklerden hangisini ifade eder?


Kadro

Sınıflandırma

Kariyer

Kanunilik

Liyakat


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emniyet hizmet sınıfına girmez?


Mahalle bekçisi

Polis

Komiser muavini

Komiser

Sahil güvenlik komutanlığı


19.Soru

Yönetim kurulu kararları, genel kurul kararları ve belediye meclisi kararları gibi, birden fazla kamu görevlisinin bir araya gelerek müzakere yaptıktan sonra aldıkları kararlara veya yaptıkları işlemlere, ne ad verilmektedir?


Dar anlamda birleşme işlem

Geniş anlamda birleşme işlem

Basit işlem

Kolektif işlem

Zincir işlem


20.Soru

  1. Kanun
  2. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  3. Yönetmelik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ile kamu tüzel kişiliği kurulması mümkündür?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III