İdare Hukukuna Giriş Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birden çok kişinin aynı borçtan dolayı borçlu oldukları zincirleme borç ilişkisinde her borçlunun söz konusu o borcun kendine düşen payı kadar değil, borcun tamamından sorumlu olması hâline ne ad verilir?


Risk sorumluluğu

İlliyet bağı

Beklenmeyen durum

Müteselsil sorumluluk

Mücbir sebep


2.Soru

İdârî kamu hizmetleri karşısında bireyler, genel olarak kamusal objektif bir hukuki duruma sahiptirler.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunlardan biri değildir?


Yararlananlar arasına girdikten sonra da düzgün, sürekli ve gereği gibi işlemesini idâreden isteyebilirler.

Zararları karşılanmamaktadır.

Eşitlik ilkesi uyarınca yararlanırlar

İptal davası yoluyla, yararlanmayı engelleyen, hizmetin işleyişini aksatan  mevzuata ve hukuka aykırı idârî işlemleri ortadan kaldırtabilirler.

Bir zarara uğramışlarsa tam yargı davası açarak zararlarını idâreye tazmin ettirmek imkânına sahiptirler.


3.Soru

Kamu hizmetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Kamu hizmetleri idari işlemle kurulur.

Kamu hizmeti özel kişilerce yürütüldüğünde özel kişiler kamu gücüne sahip olacaktır.

Kamu hizmetlerinin kurulduktan sonra düzenlenmesi, esas itibariyle idâreye aittir.

Kamu hizmetlerinin kaldırılıp, özel teşebbüs hâline getirilmesi kanunla olmak zorundadır.

Kamu hizmeti olan idârî faaliyetler, kamusal ihtiyacın ortadan kalkmasıyla özelleştirme yöntemine uygun biçimde kaldırılır.


4.Soru

Eskişehir'de içkili lokanta açılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin izni gereklidir?


Vali

Muhtar

İçişleri bakanı

Cumhurbaşkanı

Bakanlar Kurulu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DMK'da öngörülen sınıflardan değildir?


Özel idare hizmetleri

Teknik hizmetler

Avukatlık hizmeti

Jandarma hizmetleri

Mülki idare amirliği hizmetleri


6.Soru

  1. İdârî polis
  2. Adlî polis
  3. Sosyal polis
  4. Siyasi Polis

Öncüllerden hangisi veya hangileri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 8. maddesinde göre idâre tarafından yürütülen kolluk faaliyetidir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


7.Soru

Kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerinin sundukları kamu hizmetleri hangi tür kamu hizmetlerine örnektir?


Tekelsiz kamu hizmetleri

Özel teşebbüs tarafından yürütülen kamu hizmetleri

Kamu tüzel kişileri tarafından sunulan kamu hizmetleri

Evrensel kamu hizmetleri

Tekelli kamu hizmetleri


8.Soru

"İdârî kolluğun, kamu düzenini korumak için görevalanında şüpheli gördüğü tutum ve davranışlaramüdahale etmesi ancak şüpheligörülen her duruma da müdahale etmemesi gerekir.Müdahale edilmesi için şüphenin belirli bir yoğunlukta olması gerekir". Bu durum kolluk yetkisine hakim olan ilkelerden hangisini ifade etmektedir?


Ölçülülük ilkesi

Orantılılık ilkesi

Hukukilik ilkesi

Müdahalede haklılık ilkesi

Gecikmede tehlike bulunması ilkesi


9.Soru

.................., bir özel kişinin idareyle yaptığı sözleşme gereğince, idareye ödeyeceği belirli bir ücret karşılığında kamu hizmetini kendi kar ve zararına işletmesi usulüdür. 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Müşterek emanet usulü

Ruhsat Usulü

İltizam Usulü

Emanet Usulü

Yetki Usulü


10.Soru

Kamu hizmetinin önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığı özel hukuk kişisi tarafından yürütülmesi usulüne ne ad verilir?


Emanet

Müşterek emanet

İltizam

İmtiyaz

Ruhsat


11.Soru

İdarenin sözleşmelerinden kaynaklanan davalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İda^renin özel hukuk sözleşmelerinin akdi^ hükümlerinden kaynaklanan davalar, idari yargıda çözülecektir.

İda^renin özel hukuk sözleşmelerinin imzalanmasından önce izlenmesi gereken ida^ri^ usuller çerçevesinde yapılan ve sözleşmeden ayrılabilen işlemlerden kaynaklanan davalar adli yargıda açılacaktır

İda^ri^ sözleşmelerin akdi^ kısmından kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında tarafların açtığı davalar tam yargı davasıdır.

Kural olarak ida^ri^ sözleşmelere karşı iptal davası açılabilir.

İda^ri^ sözleşmelerden kaynaklanan tam yargı davalarını üçüncü kişiler de açabilirler.


12.Soru

"Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. " ifadesi aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?


Kınama

Disiplin cezası

Uyarma

Kademe İlerlemesinin Durdurulması

Kişisel kusur


13.Soru

Kamu hizmeti görülüş usullerinden imtiyaz sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi idarenin sahip olduğu haklardan değildir?


Sözleşmede tek yanlı değişiklik yapma yetkisi

Yaptırım uygulama yetkisi

Zarara katlanma yetkisi

Hizmet yararına fesih yetkisi

İmtiyazı satın alma


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerin özelliklerinden biri değildir?


Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.

Taraflardan en az birisi idâre olmalıdır.

İdareye üstünlük ve ayrıcalık tanınır.

Eşitlik ilkesi geçerlidir.

Sözleşmenin konusu bir kamu hizmetiyle ilgilidir.


15.Soru

I. Temel hak ve özgürlükler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

II. Bir hakkın veya özgürlüğün sınırlanmasında kullanılan aracın, sınırlamayla ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli, amaç için zorunlu ve gerekli olmalıdır.

III. İdari kolluğun hak ve özgürlüklere müdahale edebilmesi için bir davranış veya olayın ya da faaliyetin kamu düzenini bozacağı konusunda ciddi kanıtlar veya işaretler olmalıdır.

IV. Müdahale edilmesi için şüphenin belirli bir yoğunlukta olması gerekir.

V. İdare, kişilerin özgürlüklerini kısıtlayacak biçimde, kaynağını yasalardan almayan bir yaptırım uygulayamaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi kolluk yetkisinin kullanılışının hukukilik ilkesine dayanacağını ifade etmektedir?


I

II, III

III, IV

IV, V

I, V


16.Soru

İdarenin kamu yararını gerçekleştirebilmesi için özel kişiler karşısında sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıklara ne ad verilir?


Siyasi polis

Kamu gücü

İdari kolluk

Adli kolluk

Özel güvenlik


17.Soru

  1. Hizmet yararına fesih yetkisi
  2. Şahsen ifa yetkisi
  3. Yaptırım uygulama yetkisi
  4. Tazminat isteme hakkı

Yukarıdakilerden hangileri sözleşmelerde idâreye tanınan hak ve yetkilerdendir?


I ve IV

II ve III

II, III ve IV

I ve III

I ve II


18.Soru

İdârenin kamu yararını gerçekleştirebilmesi için özel kişiler karşısında sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıklara ne denir?


Kamu ilkeleri

Kamu hizmeti

Kamu yararı

Kamu gücü

Kamu hukuku


19.Soru

Bir özel hukuk kişisine devlet tüzel kişisi adına imtiyaz verme yetkisi kime aittir?


Cumhurbaşkanı

TBMM başkanı

Danıştay

İç işleri bakanı

Devlet denetleme kurumu


20.Soru

Bir ida^ri^ işlemin hukuk düzeninde yapacağı değişiklik hangi unsur ile ifade edilir?


Konu

Yetki

Sebep

Maksat

Şekil