İdare Hukukuna Giriş Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Millî Eğitim Bakanlığının, kendi okullarında ve kendi personeliyle sunduğu ilköğretim kamu hizmetinin karşılığı olarak bir bedel alınmamaktadır denildiğinde aşağıdaki hangi ilke olduğunu anlamalıyız?


Kamu Hizmetlerinin Bedelsizliği İlkesi

Süreklilik İlkesi

Düzenlilik İlkesi

Kesintisizlik İlkesi

Değişkenlik-Uyarlama İlkesi


2.Soru

Sermayesi paylara bölünmüş, ortaklarının sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı, bir ticari ada sahip ortaklık olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir.


Holding

Kuruluş

Anonim şirket

Sermaye topluluğu

Kobi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik anlayışa göre kamu düzeninin öğelerinden biridir?


Genel ahlak

Kamusal estetik

İnsan onuru

Bireylerin kendilerine karşı korunması

Kamu sağlığı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin manevi öğesidir?


Kamu hizmetini sunanlar

Kamu hizmetinin sunulduğu kişiler

Kamu yararı

Kamu hizmetini sağlamaya yönelik faaliyetler

Eşitlik ve nesnellik


5.Soru

Üniversitelerde yürütülen yükseköğretim faaliyeti hangi tür kamu hizmetidir?


Sosyal Kamu Hizmeti 

Ulusal Kamu Hizmeti

Evrensel Kamu Hizmeti 

Bölgesel Kamu Hizmeti

İdârî Kamu Hizmeti 


6.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi idârenin kolluk görevlerinin biri değildir?


Genel güvenlik 

Genel sağlık 

Genel ahlâk

Dirlik ve esenlik 

Kamuya gelir elde etme


7.Soru

Özellikle özel hukuk işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda, tarafların görevlendirdiği kişiler tarafından uyuşmazlıkların çözülmesi yöntemine ne ad verilir?


Tahkim

İptal davası

Fesih

Mücbir sebep

Rachat


8.Soru

İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar için tahkim yolu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Tahkim, tarafların aralarındaki mevcut veya muhtemel bir uyuşmazlığın mahkemelerce çözümlenmesi için yaptıkları bir anlaşmadır.

İdârî kuruluşlar arasında çıkan özel hukuk anlaşmazlıkları da 3533 sayılı Yasa gereğince tahkimle çözülmektedir

İdârî sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde kural olarak tahkim yoluna gidilebilir.

Tahkim, devlet tarafından denetlenen fakat icra edilemeyen özel bir yargı faaliyetidir.

Anayasamızda 1999 yılında yapılan değişiklikle, kamu imtiyazı sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için, millî ve milletlerarası tahkim yoluna başvurabilmenin yolu kapatılmıştır.


9.Soru

İdari sözleşme türleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kamu hizmeti imtiyazı sözleşmesiyle ya belli bir kamu hizmetinin özel kişi tarafından kurulması ve işletilmesi veya daha önceden kurulmuş bulunan bir kamu hizmetinin gördürülmesi ya da işletilmesi öngörülür.

Müşterek Emanet Sözleşmesi: Müşterek emanet usulüne göre gördürülecek kamu hizmetlerinin yürütülmesi için özel kişilerle ida^re arasında yapılan sözleşmelere “müşterek emanet sözleşmesi” denir.

İda^renin, klasik ve yeni türlerin dışında da ida^ri^ sözleşme koşullarını taşıyan değişik isimler altında sözleşme yapması mümkün değildir.

Müşterek Emanet Sözleşmesi: Müşterek emanet usulüne göre gördürülecek kamu hizmetlerinin yürütülmesi için özel kişilerle ida^re arasında yapılan sözleşmelere “müşterek emanet sözleşmesi” denir.

İstikraz Sözleşmeleri: Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin, özel kişilerden ödünç para almak için imzaladıkları sözleşmelere, istikraz sözleşmeleri veya “kamu istikraz sözleşmeleri” denmektedir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuk sözleşmelerinden biri değildir?


Kamu ihale sözleşmeleri

Abonman sözleşmeleri

Yap-işlet-devlet sözleşmeleri

Yap-işlet sözleşmesi

İmtiyaz sözleşmesi


11.Soru

Kamu Hizmetinin Maddi Öğesi olarak da adlandırılan hem hukuk alanında hem de fizik alanında değişiklikler yapan faaliyetler denildiğinde aşağıdakilerden hangisini anlamalıyız?


Kamu Yararını Hedefleyen Faaliyet

Kamu Yararı

Kamu Hizmetinin Manevi Öğesi

Kamu Hizmetine Yönelik Faaliyetler

Kamu Hizmetinin Sunulduğu Kişiler


12.Soru

Bir kişi, nesne ya da olaya ilişkin olarak yapılan genel bir hukuksal durumdan bir diğer hukuksal duruma geçme, hukuksal bir durumun içinde bulunma veya ondan çıkma sonucunu doğuran işlemlere ne ad verilir?


Koşul işlem

Birel işlem

Genel işlem

Otomatik işlem

Öznel işlem


13.Soru

Toplumun ortak ihtiyacı devam ettikçe kamu hizmetinin de bilfiil devam etmesi aşağıdakilerden hangi ilke kapsamına girmektedir?


Süreklilik, Kesintisizlik ve Düzenlilik İlkesi

Değişkenlik-Uyarlama İlkesi

Genellik ve Tarafsızlık İlkesi

Eşitlik ve Nesnellik İlkesi

Kamu Hizmetlerinin Bedelsizliği İlkesi


14.Soru

İşlenmiş bir suçun takibine, delillerin elde edilmesine, faillerin kovuşturulmasına, yakalanmasına yönelmiş faaliyetlere ne ad verilir?


İdari kolluk

Adlî kolluk

Hukuk düzeni

Yaptırım uygulama

Planlama faaliyeti


15.Soru

Aşağıda idarenin sözleşmelerinin bölümleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İdarenin sözleşmeleri genellikle şartname ve anlaşma bölümlerinden oluşmaktadır.

Şartnameler, idârî şartnameler ve teknik şartnameler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Şartnameler, doğrudan doğruya idâre tarafından tek yanlı olarak düzenlenirler.

Anlaşmalar, iki yanlı bir işlem olarak sübjektif bir hukuksal durum oluştururlar.

Teknik şartnameler, idâre ile sözleşme imzalamak isteyenlere yönelik talimatları içerirler.


16.Soru

Genel idârî kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulan ve belirli görevleri olan kolluk kuvvetlerine ne ad verilir?


Adli kolluk

Çarşı bekçileri

Mahalle bekçileri

Özel idari kolluk

Genel idari kolluk


17.Soru

Bir kimsenin bir dış etki, hastalık veya kaza sonucunda çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitirmesi nasıl ifade edilir?


Malullük 

Emeklilik

Yaşlılık

Çekilme

Çıkarma


18.Soru

Büyükşehir belediyelerinin şehir tiyatrolarının işletilmesi konusunda özel bir şirketle yapmış olduğu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?


Emanet

İltizam

Müşterek emanet

Ruhsat

İmtiyaz


19.Soru

Bir yolun inşası sırasında yol işaretlerinin konulmamış olması idarenin hangi kusur türü kapsamına girer?


Hizmetin geç işlemesi

Görev kusuru

Hizmetin hiç işlememesi

Hizmetin kötü işlemesi

Görevle ilgili olmayan kişisel kusur


20.Soru

Toplumun yapısı ile teknik imkânların zamanla gelişip değişmesiyle kamu hizmetlerinin de değişip gelişmesi kamu hizmetlerinin hangi özelliği ile ifade edilir?


Değişkenlik-uyarlama ilkesi

Düzenlilik ilkesi

Bedelsizlik ilkesi

Genellik ilkesi

Süreklilik-kesintisizlik ilkesi