İdare Hukukuna Giriş Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hizmetin arz edildiği kişiler denilince aşağıdakilerden hangisini anlamaktayız?


Hizmetin Sunulduğu Kişiler

Kamu Hizmetinin Maddi Öğesi

Kamu Hizmetinin Manevi Öğesi

Kamu Hizmetine Yönelik Faaliyetler

Kamu Yararı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kolluk yetkisinin kullanışındaki ilkelerden biri değildir? 


Hukukilik

Ölçülülük 

Gecikmede tehlike bulunması

Doğrudan müdahale 

Müdahalede haklılık 


3.Soru

İktisadi, sınai ve ticari kamu hizmetlerini veren kamu kurumlarıyla bu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin yaptığı sözleşmelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 


Kamu İhale Sözleşmeleri

İmtiyaz Sözleşmeleri

Abonman Sözleşmeleri

Yap-İşlet Sözleşmeleri

İltizam Sözleşmeleri


4.Soru

Bir kamu hizmetinin hasar ve zararı idâreye ait olmak ve onu üstlenen özel hukuk kişisine gelir üzerinden bir pay verilmek suretiyle yürütülmesi usulü aşağıdakilerden hangisidir?


Yap-işlet usulü

Görevlendirme usulü

Ruhsat usulü

Müşterek emanet usulü

Emanet


5.Soru

I- Polis Özel Harekat tarafından ilçe merkezindeki operasyon

II- Jandarma Özel Harekat tarafından kırsalda gerçekleştirilen operasyon

III- Orman muhafaza memuru tarafından yapılan keşif

IV- Mahalle bekçisi tarafından yapılan devriye

V- Zabıta memurlarınca yapılan denetim

Yukarıdakilerden hangisinde özel idari kolluk faaliyeti söz konusudur?


I, II

I, IV

IV, V

III, II

III, V


6.Soru

Bir özel kişinin, idâreyle yaptığı bir sözleşme gereğince, idâreye ödeyeceği belirli
bir ücret karşılığında, bir kamu hizmetini kendi kâr ve zararına işletmesine ne denir? 


İltizam Usulü

Emanet Usulü

Müşterek Emanet Usulü

Ruhsat Usulü

İmtiyaz Usulü


7.Soru

Aşağıdaki denetimlerden hangisi aynı tüzel kişilik içinde yer alan bir organın yapmış olduğu işlemin, yetkili bir başka organ tarafından denetlenmesini ifade eder?


Organik idari denetim

Dış denetim

Siyasi denetim

Yargısal denetim

Kamuoyu denetimi


8.Soru

Sözleşmenin taraflarının iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan, sözleşmenin yapıldığı zamanda öngörülemeyen olaylar sebebiyle, sözleşmecinin olağandışı şekilde ağırlaşan yükünün bir kısmının idâre tarafından karşılanmasını ifade eden ilkeye ne ad verilir?


Mücbir sebep

Kamu yararı

İmprevision 

Fait du prince

Hizmet yararına fesih


9.Soru

Adli kolluğa ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Suç kolluğu da denir

Faaliyetleri düzenleyici ve önleyici niteliktedir

Adli kovuşturma amacıyla faaliyetlerini yürütür

Adli kolluğa ilişkin düzenlemeler kanunla yapılır

Suç delillerini toplayıp yergi yerlerine vermek görevleri arasındadır


10.Soru

Bir özel kişinin idâreyle yaptığı bir sözleşme gereğince, hizmetten faydalananlardan alacağı bir ücret karşılığında kendi kâr ve
zararına bir kamu hizmetini kurup işletmesi usulü, aşağıdakilerden hangisidir?


Emanet usulü 

Müşterek emanet usulü

İmtiyaz usulü

İltizam usulü

İstikraz usulü


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu görevlisidir?


Doktor

Cumhurbaşkanı

Bakan

Milletvekili

Muhtar


12.Soru

Aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisinde idare, hizmet yararına fesih yetkisini kullanamaz?


imtiyaz sözleşmeleri

müşterek emanet sözleşmeleri

iltizam sözleşmeleri

orman işletme sözleşmeleri

Abonman sözleşmeleri


13.Soru

Yerinden yönetim kuruluşlarının, kendilerinin dışındaki bir başka idârî birim tarafından, yasaların gösterdiği sınırlar içinde denetlenmesine ne ad verilir? 


İç denetim

Vesayet denetimi 

Organik idari denetim

Hiyerarşik denetim 

Siyasi denetim


14.Soru

Kamu hizmetinin öğeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilebilmesi için bu faaliyetin bir kamu tüzel kişisi veya onun gözetim ve denetimi altında özel hukuk kişileri tarafından yerine getirilmesi gerekir.

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından, kendi mal varlıklarını kullanarak ve kendi personeli eliyle yürütülen faaliyetler, kamu hizmeti olmaya elverişli faaliyetlerdir.

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kendi personeli eliyle ve kendi malvarlığını kullanarak yürüttüğü faaliyetlerin kamu hizmeti sayılabilmesi için, özel hukuk hükümlerini aşan bir hukukî rejime tabi olması gerekir.

Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri üstlendikleri faaliyetleri, kendi denetimleri altında olsa dahi özel hukuk kişileri aracılığıyla gördüremez.

Kişiler, kamu hizmetleri karşısında, ya hizmetten yararlanan ya da hizmetten yararlanmaya aday durumundadırlar.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maddi tasnife göre kolluk alanında öne çıkan idârî işlemlerden birisidir?


Yargı işlemleri

Süreç işlemleri

Birel işlemler

Bildiri işlemleri

Tüzel  İşlemler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idârenin özel hukuk sözleşmelerinin özellikle­rinden biridir?


Kamu hukuku hükümlerine tabi olması

İdâreye üstünlük tanınması

İdârenin tek yanlı irâde açıklamasıyla yaptığı işlemlerden kaynakla­nan davaların adlî yargıda çözümlenmesi

Sözleş­me yapıldıktan sonra çıkan uyuşmazlıkların adlî yargıda çözümlenmesi 

Sözleşmenin yapılmasından önce veya yapılmasından sonra çıkan uyuşmazlıkların çözüm yerlerinin aynı olması


17.Soru

I. A belediyesi tarafından X kişisine işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi

II. Öğrenci B'nin kaydının yapılması

III. Mezun olmuş öğrenci C için diploma düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, idari işlemin sonucunun içeriği açısından yapılan tasnife göre, "yapıcı idari işlemler" arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I - II

I - III

II - III


18.Soru

İktisadî, malî, hukukî, sosyal ve siyasal nedenlerle milli ekonomi içerisinde kamu kesimi faaliyetlerinin sınırlandırılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan uygulamalar bütünü, aşağıdaki kavramlardan hangisinin içeriğini oluşturmaktadır?


Kamulaştırma

Devletleştirme

Özelleştirme

Genelleştirme

Yap işlet devret modeli


19.Soru

Adli kolluk görevlilerince ifa edilen işlemleri denetlemeye kimler yetkilidir?


Asliye ceza hakimleri

Emniyet müdürleri

Jandarma Genel Komutanlığı

Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı


20.Soru

Madenlerin işletilmesi hakkı hangi usule göre verilmektedir?


İzin usulü

Emanet

İltizam

İmtiyaz

Yap-işlet-devret