İdare Hukukuna Giriş Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. İptal davaları
  2. Tahkim yolu
  3. Tam yargı davaları

Yukarıdakilerden hangileri idârî sözleşmelerden kaynaklanan davaların görüm ve çözümü konusundaki olasılıklardandır?


Yalnız III

Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Tarafların iradesi dışında otaya çıkan ve sözleşmenin yapıldığı dönemde öngörülmeyen olaylar nedeniyle, sözleşmecinin karşılaştığı olağandışı yüklerin bir kısmının idare tarafından karşılanması .................... olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Mücbir sebep

Fair du prince

Öngörülmezlik

Akıldışılık

Sübvansiyon


3.Soru

  1. Cumhurbaşkanlığı
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Valiler
  4. Kaymakamlar

Genel idârî kolluk açısından yukarıdakilerden hangileri kolluk makamlarıdır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


4.Soru

Kolluk yetkilileri tarafından kişilerin çeşitli faaliyetlerde bulunurken, kurallara uygun davranıp davranmadıklarını belirlemek için yapılan işleme ne ad verilir?


Re’sen icra, zor kullanma ve silah kullanma

Kişileri ve araçları durdurma ve kimlik sorma

Emir ve uyarı

Denetim

Önleme araması


5.Soru

Kamu hizmetinden önceden belirlenen kurallarına uygun olan herkesin yararlanabileceğini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Bedelsizlik

Eşitlik

Süreklilik

Kesintisizlik

Düzenlilik


6.Soru

Belirli bir hukûkî sonuç doğurmak için, bazen eşitlik ilkesi çerçevesinde bezen de idâreye üstünlük tanınarak, idâre ile diğer kişiler arasında, karşılıklı ve birbirine uygun irâde açıklamalarıyla yapılan hukuksal işlemlere ne ad verilir?


İdari sözleşme

İdari teşkilat

İdari fiil

İdari kavram

İdari iradi


7.Soru

Toplum için hayati bir değer ve önem taşıyan bazı faaliyetlerin kâr amacı gözetilmeksizin, idarece yürütülmek suretiyle toplumun bu hizmetlerden faydalandırılması denildiğinde aşağıdaki kamu hizmetlerinden hangi öğeyi tarif etmektedir?


Kamu Yararı

Kamu Hizmetinin Maddi Öğesi

Kamu Hizmetinin Manevi Öğesi

Kamu Hizmetini Sunanlar

Kamu Hizmetine Yönelik Faaliyetler


8.Soru

İdarenin hiçbir idare hukuku esasına dayanmaksızın hizmet ve faaliyet alanına yabancı bir konuda eylem yapmasına ne denir?


Mali sorumluluk

Sebep unsuru

Tarh işlemi

Denetim

Fiili yol


9.Soru

Kolluğun korumak istediği kamu düzeninin türü nedir? 


Maddi kamu düzeni 

Manevi kamu düzeni

Şekli kamu düzeni

Organik kamu düzeni

İçsel kamu düzeni 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görevlendirme usulünün uygulandığı kamu hizmetlerinden birisidir?


Ulaşım

Eğitim

Sağlık

Maden

Belediye işleri


11.Soru

Toplum için hayati bir değer ve önem taşıyan bazı faaliyetlerin kâr amacı gözetilmeksizin, idârece yürütülmek suretiyle toplumun bu hizmetlerden faydalandırılmasına ne ad verilir?


Kamu yararı

Kamu zararı

Erdemli mal

Erdemsiz mal

Yarı kamusal hizmet


12.Soru

I.   Bütün idârî sözleşmelerde geçerli olan genel bir yetkidir.

II.  Hizmet yararına fesih, kamu düzenine ilişkindir.

III. Uygulanabilmesi için sözleşmede öngörülmesi şarttır.

IV.  Hizmet yararına fesih durumunda sözleşmeci tazminat isteyemez.

Hizmet yararına fesih yetkisinin özellikleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Sadece I

I-II

II-III

I-IV

II-IV


13.Soru

İdarenin sözleşmelerinin yapılmasında ve uygulanmasında uyulacak koşulları belirleyen belgeye ne ad verilir?


Anlaşma

İfa

Tazminat

Şartname

Ücret


14.Soru

Genel ve özel kolluk personeli ödev ve denetim yönünden bucaklarda aşağıdakilerden hangisinin otoritesi altında toplanmıştır?


Cumhurbaşkanı

Müdür

Kaymakam

Vali

İçişleri Bakanı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir iç idari denetim türü değildir?


İdarenin kendini denetlemesi

Hiyerarşik denetim

Denetleme organı tarafından yapılan denetim

İç denetim birimlerince yapılan denetim

Kamuoyu denetimi


16.Soru

Hizmetin devlet idâresi dışından diğer kamu tüzel kişileri tarafından görülmesine ne ad verilir?


Emanet usulü

İltizam usulü

Ruhsat usulü

Müşterek emanet usulü

İmtiyaz usulü


17.Soru

Kolluk önlemleriyle amaçlanan hedef ile bu hedefe ulaşmak için kullanılan araçlar arasında bir oran olmasını ifade eden ilkeye ne ad verilir?


Hukukilik ilkesi

Liyakat ilkesi

Gecikmede tehlike bulunması ilkesi

Ölçülülük ilkesi

Müdahalede haklılık ilkesi


18.Soru

Kolluk kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

I-Kolluk, kamu düzeninin sürekliliğini sağlamayı amaçlar.

II-Kolluk kavramının maddi ve organik açıdan tanımlanması mümkündür.

III- Genel sağlık kolluğun konusu arasında yer almaz.


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin özelliklerinden değildir?


Süreklilik 

Kesintisizlik

Düzenlilik

Bedelli olma

Eşitlik


20.Soru

Kırsal kesimlerin genel idari kolluk hizmetini kimler yürütür?


Polis

Jandarma

Özel güvenlikler

Muhtar 

Korucular