İktisada Giriş 2 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gayri Safi Milli Hasıla ya da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile ölçülen reel milli gelirdeki artışa ne denir?


İktisadi Büyüme

Milli Gelir

Net İhracat

Fiyat Endeksi

Enflasyon


2.Soru

GSYH hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?


Sadece piyasaya arz edilir malları dikkate almak
Sadece tamamlanmış malları dikkate almak
Sadece ara malları dikkate almak
Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
İthal mallarını hesaba katmak

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mal ya da hizmetin piyasa değerini ifade eder?


Fiyat 
Katma değer
Fiyatlar genel düzeyi
Talep
Arz

4.Soru

I. Üretim faktörlerinin miktarının artması
II. Fiyat istikrarı
III. Üretim faktörlerinin verimliliğinin artması.
Yukarıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin temel kaynağıdır? 


Yalnız II

I, II ve III

I ve II

I ve III

Yalnız III


5.Soru

Aşağıdaki faktörlerden hangisi uzun dönemde bir ülke ekonomisinde yaşam standartlarının yükselmesinin nedenlerinden birisidir?


Nüfusun azalması
Kamu harcamalarının azalması
Tüketimin artması
Büyüme oranının artması
Verimlilik oranının artması

6.Soru

Reel faiz oranı ne demektir?


Nominal faiz oranı eksi enflasyon oranı
Nominal faiz oranı eksi vergi oranı
Döviz cinsinden faiz oranı
Reel varlıklara ödenen faiz oranı
Parasal olmayan faiz oranı

7.Soru

GSYH ve GSMH ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


GSMH hesaplamasında üretilen mal ve hizmetlerin o ülkenin sınırları içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
GSYH hesaplamasında ülke dışında üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri de hesaplamaya dahil edilmektedir.
GSMH’yi elde edebilmek için GSYH’ye net faktör gelirlerini ilave etmek gerekmektedir.
GSYH’yi elde edebilmek için GSMH’ye net faktör gelirlerini ilave etmek gerekmektedir.
Hem GSYH hem de GSMH hesaplamasında üretilen mal ve hizmetlerin o ülkenin sınırları içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi harcama yöntemine göre GSYH hesaplanmasında göz önüne alınmaz?


Tüketim harcamaları
Kamu harcamaları
Yatırım harcamaları
Net ihracat
Ücretler 

9.Soru

Yıllık % 7 büyüme oranı  ile bir ekonomide Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın iki katına çıkabilmesi için kaç yıl geçmesi gereklidir?


5 yıl
7 yıl
10 yıl
12 yıl
14 yıl

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?


Tüketici faydası
İşsizlik ve istihdam
Enflasyon ve fiyatlar genel seviyesi
Dış ekonomik ilişkiler
Ekonomik büyüme

11.Soru

Marjinal tüketim eğilimi 0,65’ten 0,75’e yükseldiğinde marjinal tasarruf eğiliminde nasıl bir değişiklik olur?


0,35’ten 0,25’e düşer

0,25’ten 0,35’e çıkar

0,35’ten 0,15’e düşer

0,15’ten 0,25’e çıkar

0, 45’ten 0,25’e düşer


12.Soru

Veri teknoloji altında, işgücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne denir?


Üretim fonksiyonu
Tüketim fonksiyonu
Girdi fonksiyonu
Fayda fonksiyonu
Talep fonksiyonu

13.Soru

X ülkesinde ortalama bir araba alabilmek için 2500 Avro yeterli olabilmekte iken Türkiye'de aynı arabayı alabilmek için 9000 TL gereklidir. Nominal döviz kuru 1 Avro= 3 TL ise Türkiye'nin reel döviz kuru nedir?


0,83
1,2
0,27
3,6
3

14.Soru

İktisadi analizin doğuş yılı olarak kabul edilen 1776 tarihli “Ulusların Zenginliği” adlı kitap aşağıdakilerden hangisine aittir?


Adam Smith
David Ricardo
Thomas Malthus
J. Stuart Mill
J. Maynard Keynes

15.Soru

Bir hanehalkının sahip olduğu varlıklar toplamından borçlarının çıkarılması ile elde edilen değer aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Gelir
Net gelir
Tasarruf
Borçlanma eğilimi
Servet

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyat istikrarsızlığı durumunda ortaya çıkan karşılaşılan olumsuzluklardan biri değildir?


Finansal piyasaların verimli finansal aracılık yapmalarını azaltır.

Yatırımcılar, uzun vadeli yatırımlarının getiri oranlarında risk primi talep etmektedirler.

Uluslararası piyasalarda ekonominin rekabet gücünü artırmaktadır.

İşgücü piyasasının etkin çalışmasını engeller.

Hükümetlerin kapsamlı ve uzun soluklu ekonomik programlar uygulamalarını zorlaştırır.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun ekonomik etkilerinden biri değildir?


Gelir dağılımını bozması
Tasarruf oranını azaltması
Ödemeler dengesini bozması
Ulusal paraya duyulan güveni azaltması
Ulusal para cinsinden borç para alanları zarara uğratması

18.Soru

Bir ekonominin ekonomik olarak büyüdüğünü belirlemede kullanılan temel gösterge aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


GSYH
TÜFE
ÜFE
RER
NER

19.Soru

Aşağıdakilerin hangisi enflasyonun etkilerinden değildir?


İthalatı azaltma
Tasarruf oranlarını azaltma
Ödemeler dengesini bozma
Ulusal paradan kaçış etkisi
Gelir dağılımını bozma

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamının kullanılmasına verilen addır? 


Tam üretim 
Tamamlanmış üretim
Tam istihdam 
Tam emek arzı 
Tam zamanlı üretim