İktisada Giriş 2 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ekonomide üretim sürecinde yer alan üretim faktörleri gelirlerinin hesaplanması sonucu elde edilen GSMH aşağıdakilerden hangisidir? 


Harcamalar yönü ile GSMH 
Üretim yöntemi ile GSMH 
Gelirler yöntemi ile GSMH 
Nihai yöntem ile GSMH 
Reel yöntem ile GSMH 

2.Soru

I. Ücret II. Amortismanlar III. Kar IV. Sübvansiyonlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri GSYH’nin gelir yöntemiyle hesaplanmasında kullanılır?


I ve II
II ve III
II ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV

3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde marjinal tüketim eğiliminin tanımı doğru şekilde verilmiştir?


Marjinal tüketim eğilimi, artan gelirin ne kadarlık kısmını tüketime ayrılacağını tanımlayan bir kavramdır.
Marjinal tüketim eğilimi, artan tasarrufun ne kadarının tüketime ayrılacağını tanımlayan bir kavramdır.
Marjinal tüketim eğilimi, artan gelire bağlı olarak tasarrufların hangi oranda tüketime ayrılacağını belirleyen bir kavramdır.
Marjinal tüketim eğilimi, artan tüketimin yatırımı nasıl etkilediğini tanımlayan bir kavramdır.
Marjinal tüketim eğilimi, artan  gelir ile ne kadarlık yatım yapılabileceğini açıklayan bir kavramdır.

4.Soru

Klasik iktisatçılarn benimsediği görüş aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?


Fiyat mekanizması piyasayı daima tam istihdamda dengeye getirir.
Devlet çeşitli politikalar uygulayarak ekonomik çöküntülerin üstesinden gelir.
İstihdam fiyatlar ve ücretler tarafından belirlenemez.
Ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan talep istihdamı belirleyen temel faktördür.
Vergi ve harcama miktarı gibi araçlarla belirli bir istihdam hacmi gerçekleştirilebilir.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi anlamda işsiz olarak nitelendirilebilir?


Çalışmamayı tercih eden bir ev hanımı
Akrabasının şirketinden aylık edinen kişi
Şirket sahibi olup şirket yönetimini başkasına devreden kişi
İş bulma kurumuna başvurmuş ve iş verilmesini bekleyen kişi
Atölye işleten ancak işletmesini kayıtdışı çalıştıran kişi

6.Soru

Toplam tüketim harcamalarının harcanabilir gelir dışındaki faktörler tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?


Otonom tüketim harcamaları
Merkezi genel harcamaları
Reel harcamalar
Tüketim harcama kalemi
Tüketici tepe noktası

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi sistemin en önemli amaçlarından biridir?


Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve düşük işsizlik
Ülke vatandaşlarının temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak
Dış ticaret hacminde artış sağlamak
Para politikasının istikrarlı ve sürdürülebilir olması
Maliye politikasının istikrarlı ve sürdürülebilir olması

8.Soru

İktisadi büyümenin ölçümünde aşağıdakilerden hangisi gözönüne alınmaz?


Ekonominin hizmet sektörleri
Sanayi sektöründeki üretken faaliyetler
Bir ülkedeki kültürel yaşam
Ülkelerarası enflasyon farklılıkları
Tarımsal faaliyetler

9.Soru

Bir ülkede kısa dönemde istihdamın artması için öncelikle gerçekleştirilmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırımların artması

Teknolojik gelişim

Eğitim ve öğretim seviyesinin yükselmesi

İşbaşında eğitim

Araştırma geliştirme çalışmalarının artması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranındaki bir artışın borç verenin tüketimi üzerindeki etkilerinden değildir?


İkame etkisi nedeniyle tüketim azalır
İkame etkisi nedeniyle tasarruf artar
İkame etkisi nedeniyle tüketim artar
Gelir etkisi nedeniyle tüketim artar
Gelir etkisi nedeniyle tasarruf azalır

11.Soru

GSYH hesaplamasında ara mallar hesaba katılması aşağıdaki durumlardan hangisine neden olur? 


Mükerrer (çifte) sayma
Nominal hesap yapma
Reel hesap yapma
Aşırı değerleme
Eksik değerleme 

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide belli bir dönemde (1yıl) üretilen tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin parasal değerleri toplamıdır?


Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
Enflasyon
Deflasyon
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
Okun Yasası

13.Soru

Bir ülkenin ekonomik yapısında meydana gelen değişmelerin sebep olduğu işsizliğe ne ad verilir?


Gayri iradi işsizlik
İradi İşsizlik
Mevsimlik işsizlik
Konjonktürel işsizlik
Yapısal işsizlik

14.Soru

“Çalışma gücü ve arzusu olduğu halde cari ücret düzeyinde iş arayıp da bulamayanlar” olarak ifade edilen durum aşağıdakilerden hangisidir?


İşsiz
İşgücü
Emek arzı
Tasarruf sahibi
İstihdam

15.Soru

Toplam faktör verimliliği yılda ortalama %3, işgücü %1 ve sermaye %2 büyüyorsa; bu ülkenin büyüme oranı ne kadardır? (İşgücü payı %40, Sermaye payı %60)


2
3
4.5
4.6
6

16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi iktisadi büyümeyi belirleyen öğeler arasında yer almaz?


Verimlilik
Emek miktarı
Sermaye miktarı
Rekabet gücü
Müteşebbis sayısı

17.Soru

I. Önder sektör II. Aşamalar arasındaki ayrım III. Ampirik test edilebilirlik Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Rostow’un Gelişme Aşamaları Teorisine yöneltilen eleştirileri başlıklarındandır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınırsız emek arzı ile kalkınma modelinin mükemmel işleyebilmesi için gerekli koşullar arasında yer almaz?


Karlar sermaye birikimini artıracak biçimde tekrar yatırıma yöneltilmeli
Emeğin verimliliğini artırıcı teknolojik yenilikler sürmeli
Teknolojik ilerleme, emek kullanımını artırıcı yönde olmalı
Makinalaşma ve sermaye malı kullanımı minimize edilmeli
Tarımsal reel ücretin ve tarımsal ürün fiyatlarının yükselmesi geciktirilmeli

19.Soru

Bir ülkenin sınırları içerisinde belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa değeri aşağıdakilerden hangisidir?


Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

Net Faktör Gelirleri (GSH)

Yıllık Milli Hasıla (YMH)

Milli Gelir (MG)


20.Soru

Keynes aşağıda verilen iktisadi uluslararası kuruluşlardan hangisinin kurulmasında liderlik yapmıştır? 


Dünya bankası 
IMF
UNCTAD
FSI 
WTO