İktisada Giriş 2 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 15 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Reel faiz oranı ile tasarruf miktarı arasındaki ilişki aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  


Reel faiz oranı arttıkça tasarruf miktarı azalır.

Reel faiz oranı arttıkça tasarruf miktarı önce sabit kalır belli bir noktadan sonra artmaya başlar

Reel faiz oranı arttıkça tasarruf miktarı artar.

Reel faiz oranı arttıkça tasarruf miktarı önce artar belli bir noktadan sonra sabit kalır

Reel faiz oranındaki değişim tasarruf miktarını etkilemez.


2.Soru

GSYH içerisinde en büyük bölümünü hangi kalem oluşturur?


Tüketim harcamaları.
Yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
İthalat harcamaları
Vergiler artı tasarruflar

3.Soru

İlk yıl sabit fiyatlarla 1000 liralık üretim değerine sahip olan bir ülkede ikinci yıl sabit fiyatlarla 1050 liralık bir üretim değerine ulaşılmışsa ekonomik büyüme oranı yüzde kaçtır?


50
20
15
10
5

4.Soru

İktisatçılar bir ekonomide büyümeyi en temel olarak aşağıdakilerden hangisindeki gelişmeyi takip ederek izleyebilirler?


GSMH
Sabit sermaye oluşumu
Fiyat endeksi 
İstihdam kapasitesi 
Gelir dağılımı 

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi friksiyonel işsiz tanımlamasına dahil edilemez?


Üniversiteden 3 ay önce mezun olan bir öğrenci
2,5 yıldır iş arayan bir makina mühendisi
8 ay önce işten çıkarılıp hemen ardından iş aramaya başlamış bir muhasebeci
Ücretini yetersiz bulduğu işinden istifa edip yeni iş aramaya başlayan bir banka görevlisi
Kitaplarından yeterince gelir elde edemediği için TV programı yapmaya hazırlanan bir yazar

6.Soru

I. Konut ve konut dışı bina harcamaları
II. Hisse senedi
III. Makine alımları
IV. Teçhizat alımları
V. Firmaların ürün stoklarındaki artışlar
Yukarıdakilerden hangileri yatırım harcamalarından biri değildir?


Yalnızca II

I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve V


7.Soru

Bir sosyal bilim olarak iktisadın ortaya çıkışı aşağıdaki olaylardan hangisine dayanmaktadır?


Birinci Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı

Sanayi Devrimi

1929 Bunalımı

Ekim 1917 Devrimi


8.Soru

Bir ülkenin sınırları içerisinde belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerlerine ne ad verilir?


Safi milli hasıla
Safi yurtiçi hasıla
Gayrisafi milli hasıla
Gayrisafi yurtiçi hasıla
Milli gelir

9.Soru

Enflasyonla işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Okun yasası

Revalüasyon

Devalüasyon

Deflatör

Phillips Eğrisi


10.Soru

Bir toplulukta 90 bin kişi çalışmakta, 15 bin kişi yaşlılık sebebiyle çalışmamakta, 10 bin kişi özgür iradesiyle çalışmak istememekte, 10 bin kişi ise cari ücret düzeyinde iş arayıp bulamamaktadır. Söz konusu topluluk için işsizlik oranı nedir?


0,08
0,10
0,11
0,16
0,28

11.Soru

I. Enflasyon
II. İşsizlik
III. Oligopol
IV. Milli gelir
Yukarıdakilerden hangileri makro iktisadın ilgi alanına girmektedir?


I, II ve IV

I ve II

III ve IV

II, III ve IV

Yalnızca III


12.Soru

Harcanabilir gelirin 1000 TL artması durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Tüketim harcamaları da genellikle 1000 TL artar.
Tüketim harcamaları da genellikle 1000 TL’den daha az artar.
Tüketim harcamaları da genellikle 1000 TL’den daha fazla artar
Tasarruflar genellikle 1000 TL artar.
Tasarruflar genellikle 1000 TL’den daha fazla artar.

13.Soru

Enflasyon ile İşsizlik arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İlişki yoktur
Ters yönlüdür
Aynı yönlüdür
Enflasyonda işsizlik artar
Enflasyonda gizli işsizlik ortaya çıkar

14.Soru

Baz yıl 1988 iken; bu yılda “sepet” içindeki mal ve hizmetleri satın almak için 200 lira harcayalım. Aynı mal ve hizmetleri 2016 yılında satın almak için yapılacak harcama 500 Lira ise 2016 yılı için fiyat endeksi kaçtır?


0.4
2.5
25
40
250

15.Soru

Bir ülkenin hasılası 200 Milyar Liradır. Bu ülke % 10 büyüme oranıyla, yaklaşık kaç yıl sonra 400 Milyar Lira'lık hasıla elde edebilir?


4
5
7
10
20