İktisada Giriş 2 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Marjinal tüketim eğilimi katsayısının alabileceği değerler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir? 


c>1
c<1
0
c=1
c=∞

2.Soru

Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?


SYH=GSYH-Amortismanlar
SMH= GSMH-Dolaylı vergiler
GSYH=GSMH-NFG
SMH=GSMH-Amortismanlar
MG=SMH-Dolaylı vergiler

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gayri safi yurtiçi hasıla hesabı ile ölçülemeyen ekonomik aktivitelerden biri değildir?


Kanun dışı ekonomik aktiviteler
Kayıt dışı ekonomik aktiviteler
Piyasa dışı ekonomik aktiviteler
Reel üretimde görülen artış
Mal ve hizmetlerin kalite düzeyi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgilendiği konulardan biri değildir?


Büyüme

Enflasyon

Kamu dengesi

Piyasa türleri

İstihdam


5.Soru

Gelir eğitim ve sağlıklı yaşam süresini hesaba katarak ülkeleri gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangisidir?


Kişi başına düşen GSYH
Satın alma gücü paritesi
İnsani gelişme endeksi
Reel döviz kuru
Nominal döviz kuru

6.Soru

Cari gelirdeki artışın tamamının tüketime aktarılması durumunda marjinal tasarruf eğilimi kaç olur?


0.5
1
0.6
0
0.1

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın çalışma alanına giren konular arasında yer alır?


Fayda
İstihdam
Değer
İhtiyaç
Piyasalar

8.Soru

İktisadın, az sayıda ve toplulaştırılmış değişkenlerin analizi eden, ayrıca toplam gelir, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam yatırım ve fiyatlar genel seviyesi gibi konuları inceleyen alt dalına ne ad verilir?


Makro İktisat
Mikro İktisat
Pozitif İktisat
Normatif iktisat
Karma iktisat

9.Soru

Türkiye’de kişi başına Reel Yurtiçi Gayrisafi Milli Hasılanın (RGSYH) değeri 2015 yılında 8,000 TL ve RGSYH yıllık %3.2 oranında büyüyorsa; 5 yıl sonra Türkiye’nin RGSYH değeri kaç olur?


8,520 TL.
9,280 TL.
9,365 TL.
10,560 TL.
25,600 TL.

10.Soru

İktisadi büyümenin nimetlerinden bütün toplumun yararlanabilmesinin ilk koşulu nedir?


Büyümenin istihdam artışı sağlamasıdır.
GSMH'nın artmasıdır.
İşgücünün artmasıdır.
Sermayenin nitelik ve nicelik olarak artmasıdır.
Teknolojik gelişmelerin artmasıdır.

11.Soru

I. Gelir II. Eğitim III. Sağlıklı yaşam süresi IV. Çalışma koşulları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insani gelişme endeksinin hesaplanmasında kullanılır?


Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
II, III ve IV

12.Soru

Harcanabilir gelir düzeyinin 5000 TL ve planlanan tüketim harcamalarının da 4000 TL olduğunu varsayalım. Harcanabilir gelir 6000 TL’ye arttığında, planlanan tasarruf miktarı 500 TL’ye artıyorsa, yeni planlanan tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisi olur?


5000.
4500.
6000.
3500.
5500.

13.Soru

Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir? 


Nominal Döviz Kuru 
Reel Döviz Kuru 
Satınalma Gücü Paritesi 
Yurtdışı Fiyat Endeksi 
Yurtiçi Fiyat Endeksi 

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Gayri Safi Milli Hasıla arasındaki farklardan biridir? 


Katma Değer 
Vergiler 
Net Faktör Gelirleri 
Sübvansiyonlar 
Amortismanlar 

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


MPC - MPS = 1
MPC + MPS = 1
MPC * MPS = 1
MPC / MPS = 1
APC+MPC=1

16.Soru

İşsizler sayısının işgücüne oranı aşağıdakilerden hangisini vermektedir?


İradi İşsizlik oranı

İşsizlik Oranı

Gayrı iradi işsizlik

Mevsimlik İşsizlik

Yapısal İşsizlik


17.Soru

İşsizlik oranındaki her %1’lik artışın Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı %2,5 oranında düşüreceğini öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Azalan verimler yasası

Teknoloji yayılımı

Yaparak öğrenme

Okun Yasası

Konjonktürel işsizlik


18.Soru

Bir tüketicinin gelirinin ne kadarlık kısmını tüketime ayırdığını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?


Marjinal tüketim eğilimi

Marjinal tasarruf eğilimi

Ortalama tüketim eğilimi

Ortalama tassrruf eğilimi

Cari tasarruf oranı


19.Soru

Bir ekonomide harcanabilir gelirdeki artış 5000 lira, tüketim harcamalarındaki artış 4000 lira ise marjinal tüketim eğiliminin değeri nedir?


1.25
1000
-1000
0.80
0.20

20.Soru

İktisadi büyüme aşağıdakilerden hangi ikisinin artmasına bağlıdır?


Toprak ve doğal kaynaklar

Katma değer ve enflasyon

Verimlilik ve üretim faktörleri

Döviz kuru ve işsizlik oranı

Milli Gelir ve büyüme oranı