İktisada Giriş 2 Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

% 10 büyürse 8 yılda ulaşacağı GSYH aşağıdakilerden hangisidir?


2786665 TL

135000000 TL

278590000 TL

27866654 TL

418645298 TL


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi makro iktisadın araştırma konuları arasında yer almaz?


İstihdam
Büyüme
Kamu dengesi
Ödemeler bilançosu
Fayda analizi 

3.Soru

Tüketim harcamalarını C, yatırım harcamalarını I, kamu harcamalarını G, ihracatı X, ithalatı M ile gösterirsek, harcama yöntemine göre GSYH aşağıdakilerden hangisine eşit olur?


C+I+G+(X-M)
C+I+G+X+M
C+I-G+X+M
C+(I-G)+(X-M)
C+I+G-(X+M)

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide makroekonomik dengenin gerçekleşmesinin koşuludur?


Gelir – harcama eşitliği
İthalat – ihracat eşitliği
Ödemeler dengesinin sağlanması
İşsizlik oranının sıfır olması
Enflasyon oranının sıfır olması

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GSYH ile GSMH arasındaki farktır?


Amortismanlar
Net faktör gelirleri
Sübvansiyonlar
Dolaylı vergiler
Net ihracat

6.Soru

Bir ekonomideki harcamalar kaç farklı gruba ayrılırlar?


3
4
5
6
7

7.Soru

“Cari ücret düzeyinde çalışmak isteğinde olanların tamamının çalıştırıldığı durum” aşağıdakilerden hangisidir?


Emek talebi
İşsizlik
İşgücü
Tam istihdam
Cari işgücü

8.Soru

I. İktisadi ikililik II. Sosyal ikililik III. Bölgesel ikililik IV. Hukuki ikililik Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İkililik Teorisi çerçevesinde bahsedilen ikililik türlerindendir?


Yalnız I
I ve II
I ve IV
I, II ve III
II, III ve IV

9.Soru

İşçi Sayısı Toplam Hâsıla Toplam Maliyet 
20                   100                 50
30                   200                 80
Yukarıda verilen tabloya göre marjinal ürün faktör maliyeti kaç birimdir?


3

10

20

25

30


10.Soru

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin aşağı ya da yukarı yönde hareket etme eğiliminin olmaması durumuna ne ad verilir? 


Deflasyon 
Fiyat İstikrarı 
Enflasyon 
Stagflasyon
Devalüasyon 

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamaları doğru şekilde formüle edilmiştir?


Sermaye stoku değişimleri + Amortisman
Harcanabilir gelir - Amortisman
Sermaye stoku – Net yatırımlar
Sabit sermaye stoku + Amortisman
Net yatırımlar - Amortisman

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenleri arasında gösterilemez?


Üretim düzeyi ve ekonomik büyüme
İşsizlik ve istihdam
Enflasyon ve fiyatlar genel düzeyi
Dış ekonomik ilişkiler (Ödemeler Bilançosu)
Hane halkı

13.Soru

Bir ekonominin GSMH'si 500milyar $, amortismanları 100 milyar $, dolaylı vergilerin 150 milyar $ ve sübvansiyonları ise 75 milyar $ olsun. Bu durumda bu ekonominin milli geliri nedir?


175 milyar $
325 milyar $
475 milyar $
425 milyar $
300 milyar $

14.Soru

Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Artık ürün

Kar

Tamamlanmış mal

Amortisman

Katma değer


15.Soru

Ahmet'in marjinal tüketim eğilimi 0.60'tır. Düzenli olarak her ay 3000 TL kazanmakta, bu miktarın 1800 TL'sini harcamaktadır. Ahmet bu ay 1000TL'lik ek ödeme almıştır. Buna göre bu ay yapacağı tasarruf miktarı ne kadar olacaktır?


400 TL
600 TL
1200 TL
1600 TL
2200 TL

16.Soru

J.M. Keynes özel sektör talebinin yetersiz kaldığı bir dönemde, üretimdeki ve istihdamdaki düşüşü önlemek için devletin aşağıdakilerden hangisiyle ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini öne sürmüştür?


Toplam arzı artırarak
Toplam talebi artırarak
Ücretleri düşürerek
İşgücü arzını artırarak
İşgücü talebini azaltarak

17.Soru

Bir ekonomide dengenin gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


İhracat – ithalat eşitliğinin sağlanmasına

Tasarruf – tüketim eşitliğinin sağlanmasına

Gelir – üretim eşitliğinin sağlanmasına

Tasarruf – harcama eşitliğinin sağlanması

Gelir – harcama eşitliğinin sağlanması


18.Soru

Dış ekonomik ilişkiler ile dış dünya arasındaki mal, hizmet ve faktör akımlarını gösteren mali tablo aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


Cari işlemler bilançosu
Ödemeler Bilançosu 
Milli gelir muhasebesi
Tasarruf- Yatırım Dengesi
Harcama-Yatırım Dengesi

19.Soru

Faktör fiyatları ile safi milli hasıla aşağıdakilerden hangisidir?


SMH - Dolaylı Vergiler
SMH + Sübvansiyonlar
GSYH - Amortismanlar
Ücret + Kâr + Faiz+ Rant
SMH+ Dolaylı vergiler-Sübvansiyonlar

20.Soru

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan bina, makine, teçhizat gibi fiziksel sermayenin yıpranma ve eskimesi nedeni ile değerinde meydana gelen azalmanın parasal büyüklüğüne ne ad verilir ?


Kar
Dolaylı Vergiler
Katma Değer
Amortisman
Rant