İktisada Giriş 2 Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınmada kısır döngünün aşamalarından biri değildir?


Düşük verimlilik
Düşük kârlılık
Yetersiz sermaye birikimi
Sınırlı pazar
Aşırı uzmanlaşma/işbölümü

2.Soru

İstikrarlı bir ekonomide öncelikli olarak sağlanması gereken temel hedefler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


İktisadi büyüme, istikrarlı bir fiyat düzeyi ve düşük oranlı işsizlik 
Sabit döviz kuru, istikrarlı fiyat düzeyi, dış denge 
Dış denge, iç denge ve istikrarlı fiyat düzeyi
İç ve dış denge, düşük işsizlik 
Düşük işsizlik ve pozitif tasarruf

3.Soru

GSYH Hangi farklı metotlarla hesaplanabilir?


Üretim – Tüketim – Tasarruf
Tasarruf – Yatırım
Üretim – Yatırım
Üretim – İthalat – İhracat
Üretim – Gelir – Harcama

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam tasarrufların hesaplanmasında kullanılan büyüklüklerden birisi değildir?


Toplam gelir
Vergiler
Tüketim
İhracat
Kamu harcamaları

5.Soru

Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişiklik ne olarak adlandırılır?


Marjinal çıktı maliyeti
Marjinal fayda maliyeti
Toplam faktör maliyeti
Marjinal faktör maliyeti
Ortalama faktör maliyeti

6.Soru

I. Ulusal paradan kaçışII. Gelir dağılımını bozucu etkiIII. Ödemeler dengesini bozucu etkisiIV. Tüketim mallarının fiyatlarını azaltma etkisiV. Tasarruf oranlarını azaltma etkisiYukarıdakilerden hangileri enflasyonun etkilerindendir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve V


7.Soru

Safi Yurtiçi Hasılayı (SYH) elde edebilmek için GSYH’dan ne çıkarılması gerekmektedir?


Net faktör gelirleri

Amortismanlar

Net ihracat

Katma değer

Tüketim Harcamaları


8.Soru

Bir ülkenin 2015 yılı cari GSYH’sı 2 milyon dolar reel GSYH’sı ise 500 bin dolardır. O ülkenin 2015 yılı fiyat endeksi ne kadardır?


10

8

6

4

2


9.Soru

Marjinal tüketim eğilimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Pozitif değer alır
0 ile 1 arasındadır
Gelir arttıkça azalır
Negatif değer alır
Gelirdeki artışın ne kadarının tüketime gittiğini gösterir

10.Soru

Mehmet Bey, piyasada geçerli olan ücretten iş bulabildiği halde çalışmamaktadır. Mehmet Bey’in durumu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?


Yapısal işsiz

Gayri iradi işsiz

İradi işsiz

Doğal işsiz

Mevsimlik işsiz


11.Soru

Bir ekonominin GSYH kaç farklı metotla hesaplanabilir?


2
3
4
5
6

12.Soru

Ekonomik yaşamda zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizliğe ne ad verilir?


Gayri iradi işsizlik
İradi İşsizlik
Mevsimlik işsizlik
Konjonktürel işsizlik
Yapısal işsizlik

13.Soru

A ülkesinde marjinal tüketim eğilimi 0,30’dur. Bu ülkedeki marjinal tasarruf eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?


700

70

0,70

300

30


14.Soru

Veri teknoloji altında, işgücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne denir?


Üretim fonksiyonu
Tüketim fonksiyonu
Girdi fonksiyonu
Fayda fonksiyonu
Talep fonksiyonu

15.Soru

İktisadi büyümenin aynı zamanda yaşam kalitesini de arttırması gerekir. Aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi yaşam kalitesi ile ilişkili değildir? 


Bireysel özgürlüklerin sağlanması 
Kişilik haklarına saygı 
Temiz bir çevre
Adaletli gelir dağılımı 
Boş zamanlarının verimli değerlendirme

16.Soru

“…, iktisadi büyümenin en önemli ve anahtar faktörlerindendir. … , kısaca, mal ve hizmet üretiminde üretim faktörlerini nasıl bir araya getireceğimiz konusundaki bilgilerimizi kapsar.” Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Toprak

Doğal kaynaklar

Teknoloji

Enerji

Sermaye


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede yaşayan insanların yaşam standardını sürekli biçimde artırmanın yoludur?


Ekonomik büyüme
Düşük enflasyon oranı
Düşük işsizlik oranı
Nüfus artışı
Ticaret hacmi büyümesi

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun etkileri arasında yer almaz ?


Gelir dağılımını bozması
Tasarruf oranlarını azaltması
Ödemeler dengesini bozması
Banka mevduatlarını artırması
Ulusal paradan kaçışa neden olması

19.Soru

Cari GSMH/Reel GSMH aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavramı elde etmemizi olanaklı hale getirir? 


Fiyat indeksi 
Harcama indeksi 
Gelişme indeksi 
Büyüme indeksi 
Satınalma gücü indeksi 

20.Soru

Üretimin (hasılanın) kullanılan üretim faktörüne oranına ne ad verilir?


Verimlilik

Milli gelir

Büyüme oranı

İktisadi büyüme

Fiyat endeksi