İktisada Giriş 2 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Fiyatlar genel seviyesiII. Toplam tüketimIII. Toplam tasarrufIV. Piyasa türleriV. İstihdamYukarıdakilerden hangileri makro iktisadın ilgi alanı içindedir?


I ve II
I, II ve III
I, II, III, IV
I, II, III, V
I, II, III, IV, V

2.Soru

Aşağıdaki değerlerin içerisinde hangi kalem bir ülkedeki harcamaları azaltır?


Sübvansiyonlar
Kamu tüketimi
Kamu yatırımları
Vergi oranlarındaki artışlar
Vergi oranlarındaki azalışlar

3.Soru

Yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 7 olan bir ülkenin milli geliri kaç yılda iki katına çıkabilir?


10

8

6

4

2


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme faktörlerinden birisi değildir?


ülkenin yüzölçümü
emek
sermaye stoku
doğal kaynaklar
teknoloji seviyesi

5.Soru

Nominal faiz oranından mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranı çıkarıldıktan sonra elde edilen faiz oranına ne ad verilir?


Nominal faiz oranı
Parasal faiz oranı
Toplam faiz oranı
Reel faiz oranı
Brüt faiz oranı

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesabında dikkate alınmaz?


Rant
Ücret
Kar
Faiz
Hepsi dikkate alınır

7.Soru

Piyasa dengedeyken ödünç verilebilir fon arzı (tasarruf) azalırsa, reel faiz oranıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sıfır olur

Negatif olur

Değişmez

Artar

Azalır


8.Soru

Bir ülkenin yıllık büyüme oranı yüzde 7'dir. 300 milyarlık bir hasıla kaç yıl sonra iki katına çıkar?


10 yıl
7 yıl
3 yıl
21 yıl
5 yıl

9.Soru

Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?


Büyüme değeri

Ara malın değeri

Katma değer

Üretim değeri

Tüketim değeri


10.Soru

Marjinal tasarruf oranının marjinal yatırım oranından büyük olduğu koşulda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Tasarruf açığı
Aşırı tüketim
Yatırım açığı
İktisadi büyüme
Tasarruf fazlası

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin bağlı olduğu şeylerden biridir?


Faiz
Rant
Dış borç
Firma alacakları
Verimlilik

12.Soru

Aşağıakilerden hangisi mikro iktisadın ilgi alanı içinde yer alır?


Ekonomik büyüme
İstihdam
Firma dengesi
Fiyatlar genel düzeyi
Dış ekonomik ilişkiler

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın inceleme alanına girmektedir?


Büyüme
Enflasyon
Ödemeler dengesi
Piyasa talebi
İstihdam

14.Soru

Bir ülkede mevcut işgücü miktarı aşağıdakilerden hangisinin b,r fonksiyonu olarak açıklanabilir?


Nüfus
Tasarruflar
Dış ticaret açığı
Yatırımlar
Kamu harcamaları

15.Soru

GSMH’nın hangi periyotta ve hangi kurum tarafından hesaplandığına ilişkin doğru kombinasyon  aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 


3 ay/1 yıl – TÜİK 
1 ay/1 yıl –DPT 
1 ay/3 ay- SPK 
1 yıl /3 yıl – Hazine 
1 ay /3 ay- Merkez Bankası 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ekonomide üzerinde durduğu dört temel gruba dahil değildir ?


Hane halkı
Devlet
Firmalar
Alt yapı
Dış alem

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir eksik istihdam durumunu gösterir?


Çocukların işgücüne katılmaması
İşlenmeyen arazilerin bulunması
Tatil günlerinde fabrikaların çalışmaması
Bazı ürünlerin ithal edilmesi
Devletin sübvansiyon müdahaleleri

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın harcama yöntemi ile hesaplanması doğru olarak verilmiştir?
Tüketim Harcamaları (C),
Yatırım Harcamaları (I),
Kamu Harcamaları (G),
İhracat (X),
İthalat (M).


C + I + G – (X+M)

C + (I – G) + (X-M)

C + I + G – X+M

C + I + G + (X-M)

C + I + G + X+M


19.Soru

Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?


Harcanabilir gelir
Gayrisafi yurtiçi hâsıla
Milli Gelir
Kişi başına gelir
Safi milli hâsıla 

20.Soru

GSYH İlk olarak hangi değer ile ifade edilir?


Gerçek değer
Piyasa değeri
Kullanım değeri
Üretilmiş değer
Katma değer