İktisada Giriş 2 Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tasarruflar ile reel faiz oranları arasındaki ilişkiyi gösteren bir şekil çizilecektir. Dikey eksende reel faiz oranını, yatay eksende de tasarruf miktarını gösterirsek bu eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Pozitif eğimlidir

Negatif eğimlidir

Yatay eksene paraleldir

Yatay eksene diktir

Dalgalı bir seyir izler


2.Soru

Çalışmalarıyla makro iktisadın daha tanınır hale geldiği, büyük buhrandan çıkış için başlıca önerileri geliştiren, IMF’nin kurulmasında önemli role sahip iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


A. Smith
J. M. Keynes
A. Marshall
M. Friedman
J. Tobin

3.Soru

Bir ülke kişi başına gelirini 35 yılda iki katına çıkarabilmiştir. Buna göre bu ülkenin büyüme oranı % kaçtır?


2
7
10
14
35

4.Soru

Bir ekonomide gelirde yaşanan 200 birimlik artış sonrasında tüketim harcamaları 180 birim artmışsa marjinal tasarruf oranı kaçtır?


0.1
0.2
0.5
0.8
0.9

5.Soru

Toplam tüketim harcamalarının harcanabilir gelir dışındaki faktörler tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?


Otonom tüketim harcamaları
Merkezi genel harcamaları
Reel harcamalar
Tüketim harcama kalemi
Tüketici tepe noktası

6.Soru

Ekonomide refah düzeyi yükseliyorsa aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşmayız? 


Kolay iş buluruz
Gelir düzeyimiz artar 
Faizler düşer 
Yatırımlar artar 
Kriz beklentimiz yükselir

7.Soru

Nominal GSYH’daki fiyat değişim etkisini yok ederek reel GSYH’yı hesaplamak için kullanılan fiyat endeksi aşağıdakilerden hangisidir?


GSYH deflatörü
GSYH fiyat endeksi
TÜFE
Enflasyon endeksi
ÜFE

8.Soru

(İki dönem arasındaki hasıla farkı/İlk dönemdeki hasıla)x100 formülü ile hangi değer hesaplanır?


Fiyat endeksi
Büyüme oranı
Kişi başına ulusal gelir
Üretim fonksiyonu
İktisadi büyüme

9.Soru

Bir ekonomi için hesaplanan cari GSYİH değeri 5000 lira iken aynı yıl için hesaplanan fiyat indeksi 125 ise reel GSYİH değeri nedir?


40
100
200
500
5125

10.Soru

İktisadi büyümeye ilişkin en temel sorun aşağıdakilerden hangisidir? 


Gelir dağılımı 
Büyüme oranı 
Rekabet edebilirlik 
Verimlilik 
Katma değer

11.Soru

Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeni ile potansiyel hasıla kaybını ölçen katsayı ne olarak adlandırılır?


Keynes Yasası (Kanunu)
Simit Yasası (Kanunu)
Okun Yasası (Kanunu)
Marshall Yasası (Kanunu)
Say Yasası (Kanunu)

12.Soru

Üretimin (hasılanın) bunu yaratan üretim faktörlerine (iş gücü, sermaye ya da her ikisine) oranı ne olarak ifade edilir?


Faiz
Verimlilik
Getiri
Götürü
Rant

13.Soru

Sermaye stokunun fiziksel veya teknolojik olarak eskimesi veya kullanılamaz hale geldiği için yenilenmesi gereken kısmına ne ad verilir?


Kârlılık

Finansal sermaye

Reel Faiz

Amortisman

GSYH


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın çalışma alanına giren konular arasında yer alır?


Büyüme
Fayda
İstihdam
Ödemeler Dengesi
Toplam Tüketim

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi inceler?


Pareto optimumu
Talebin çapraz esnekliği
İktisadi hoşnutsuzluk endeksi
Engel eğrisi
Okun yasası

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kalkınmada bağımlılık yaklaşımını savunan iktisatçıların savunduğu varsayımlar arasında yer almaz?


Gelişmekte olan ülkeler hammadde ve sanayi malları bakımından dış faktörlerden etkilenirler.
Uluslararası işbölümü gelişmiş ülkelerin ekonomik ve siyasal gücü tarafından belirlenmektedir.
Çok uluslu şirketlerin de etkisiyle güç kazanan küresel ekonomiye entegrasyon üçüncü ülkelere zarar vermiştir.
Bağımlılığın etkileri sadece ekonomik düzeyde kalmamış, siyasal ve sosyal etkiler de doğurmuştur.
Bağımlılığın sona erdirilmesinin yolu uluslararası ticaretin engellenmesi ya da sıkı kontrol altına alınmasıdır.

17.Soru

“Bir ekonomide belli bir dönemde (1yıl) üretilen tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin parasal değerleri toplamı” şeklindeki ifadenin karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tasarruf
Tüketim eğilimi
Kişisel milli gelir
Harcanabilir gelir
GSYİH

18.Soru

Belirli bir süre iş aradıktan sonra iş bulamadıkları için iş aramaktan vazgeçen ve iş gücü piyasası dışında sınırlandırılan gruba ne ad verilir?


Gönüllü işsizlik

Doğal işsizlik

Ümitsiz işsizlik

Cari işsizlik

Yarı-zamanlı çalışma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yapılan harcama türlerinden biri değildir?


Katma değer

Tüketim harcamaları

Yatırım harcamaları

Kamu harcamaları

Net ihracat


20.Soru

Enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemdeki değiş-tokuş ilişkisini göstermek isteyen bir iktisatçının aşağıdakilerden hangisi kullanması beklenir?


Okun Yasası
Gresham Yasası
Phillips Eğrisi
Say Yasası
Talep yasası