İktisada Giriş 2 Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gayri safi yurtiçi hasılaya net faktör gelirlerinin eklenmesi ile ulaşılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Milli gelir
Kişisel gelir
Kişi başına gelir
Gayri safi milli hasıla
Safi yurtiçi hasıla

2.Soru

Harcanabilir geliri 200 lira olan kişinin marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise bu durumda kişinin tüketim harcamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


150
190
175
100
160

3.Soru

GSYİH'nın oluşumu incelendiğinde en yüksek paya sahip bileşen aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım harcamaları
Tüketim harcamaları
Kamu harcamaları
İhracat harcaaları
İthalat harcamaları

4.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi makro iktisadın doğuşunda büyük ölçüde etkili olmuştur?


Sanayi Devrimi

1929 Bunalımı

İkinci Dünya Savaşı

Sömürgeciliğin Sona Ermesi

Amerikan İç Savaşı


5.Soru

Ahmet bu ay iş yerinde gösterdiği iyi performanstan dolayı 1000TL ikramiye almış bunun 750TL'sini tasarruf etmeye geri kalan kısmını ise harcamaya karar vermiştir. Buna göre Ahmet'in marjinal tüketim eğilimi (MPC) nedir?


0.75
0.25
0.10
0.50
1

6.Soru

Kendi istediği şekilde bir iş olursa çalışan bunun dışında çalışmayı kabul etmeyen işsizlere ne ad verilir ?


İradi işsizlik
Gayri safi işsizlik
Mevsimlik işsizlik
Gizli işsizlik
Yapısal işsizlik

7.Soru

Reel faiz oranlarındaki artışın tasarruf miktarını azaltarak tüketim miktarını arttırmasına ne ad verilir?


Gelir etkisi
İkame etkisi
Faiz etkisi
Enflasyon etkisi
Yatırım etkisi

8.Soru

Reel faiz oranındaki artışın cari dönem tüketimini arttırması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


İkame etkisi
Baz etkisi
Gelir etkisi
Likidite etkisi
Geçiş etkisi

9.Soru

Bir ekonomi için hesaplanan marjinal tüketim eğilimi değeri 0.85 iken harcanabilir gelirdeki 100 bin liralık artışın toplam tüketim harcamalarında neden olacağı artış kaç bin liradır?


185
8.5
850
15
85

10.Soru

Safi Yurtiçi Hasıla (SYH) nasıl elde edilir?


GSYH'ye amortismanların eklenmesi ile
SMH’ya sübvansiyonların eklenmesi ile
SMH’dan dolaylı vergilerin çıkarılması
SMH’dan dolaylı vergilerin çıkarılıp sübvansiyonların eklenmesi ile
GSYH’dan amortismanların çıkarılması ile

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) için doğru/geçerli değildir?


GSYH belirli bir zaman periyodu için ölçülür. Zaman periyodu genelde üç ay ve/veya bir yıldır.
GSYH hesaplanırken üretilen tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetler hesaba katılır.
GSYH hesaplanırken ara mal ve hizmetler hesaba katılır.
GSYH ekonomik büyümenin ölçülmesinde kullanılır.
GSYH bir ülkenin sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmetleri kapsar.

12.Soru

Tüketicilerin zaman içerisindeki tüketimlerini nasıl daha istikrarlı halde tutabileceklerini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Faiz oranı

Enflasyon oranı

Döviz kuru

Fiyatlar genel seviyesi

İşsizlik oranı


13.Soru

İşsizlik oranındaki artışla GSYİH arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu açıklayan yasa  aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?


Arz yasası 
İşsizlik Yasası
Gresham Yasası
Okun Yasası 
Marjinal Fayda Yasası 

14.Soru

I. Gelir
II. Döviz miktarı
III. Eğitim
IV. Sağlıklı yaşam süresi
V. İşsizlik Oranı
Yukarıdakilerden hangileri insani gelişme endeksinin içerisinde yer alır?


I ve II

I, II ve III

I,IV ve V

I, III ve IV

I, III, IV ve V


15.Soru

I. Kamu harcamaları II. Tüketim harcamaları III. Net ihracat Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri GSYH’nin harcama yöntemiyle hesaplanmasında kullanılır?


Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

16.Soru

Bir ülke sınırları içinde, belli bir dönemde ne kadar tamamlanmış mal ve hizmet üretildiğini gösteren makro ekonomik gösterge aşağıdakilerden hangisidir?


GSYH
Milli Gelir
SMH
GSMH
Net gelir

17.Soru

Bir ürünün makinede işlenmiş olanının el yapımı olanına tercih edilmeye başlanmasıyla ortaya çıkacak işsizlik türü aşağıdakileredn hangisidir?


Mevsimsel işsizlik
Gizli işsizlik
Yapısal işsizlik
Friksiyonel işsizlik
Konjonktürel işsizlik

18.Soru

Doğal işsizlik oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? 


Geçici ve devrevi işsizlik toplamı 
Geçici, yapısal ve devrevi işsizlik toplamı 
Yapısal ve devrevi işsizlik toplamı 
Geçici ve yapısal işsizlik toplamı 
Geçici ve devrevi işsizlik farkı 

19.Soru

Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne denir?


Marjinal ürün hasılası

Marjinal faktör maliyeti

Toplam sabit maliyet

 

Ortalama ürün değeri

İşgücü


20.Soru

Reel faiz oranındaki artışın cari dönem tüketimin azaltması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Gelir etkisi
Faiz etkisi
Geçiş etkisi
İkame etkisi
Barro etkisi