İktisada Giriş 2 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisinin sağa doğru kaymasında etkili olan dört önemli üretken faktörden biri değildir?


İşgücü (emek)

Sermaye

Toprak ve doğal kaynaklar

Teknoloji

Marjinal ürün


2.Soru

Büyümenin nominal rakamlarla yapılmasının en temel sakıncası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


Fiyat değişikliklerini de yansıtması 
Katma değeri içermesi 
Üretim sürecinde kullanılan tüm ara ve yarı mamulleri içermemesi 
Kalite standartlarını yansıtamaması 
Ölçek ekonomisinden kaynaklı maliyet avantajlarını içermesi 

3.Soru

İki ülke arasındaki benzer mal ve hizmetlerin dönüşüm oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Reel döviz kuru

Enflasyon oranı

Yurt dışı fiyat düzeyi

Satın alma gücü paritesi

Nominal döviz kuru


4.Soru

Mikro iktisadın tanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Mikro İktisat, iktisadın mikro birimleri olan bireyler (tüketiciler) ve firmaların (üreticiler) iktisadi faaliyetlerini inceleyen ve aynı zamanda ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat kavramlarını analiz eden alt dalıdır.
Mikro İktisat, iktisadın az sayıda ve toplulaştırılmış değişkenlerin analizi eden, ayrıca toplam gelir, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam yatırım ve fiyatlar genel seviyesi gibi konuları inceleyen alt dalıdır.
Mikro İktisat, ülke ekonomisi ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu başlıkları (istihdam, büyüme, enflasyon, kamu dengesi, dış ticaret, ödemeler dengesi gibi) mikro iktisadın ilgi alanında bulunmaktadır.
Mikro iktisatta, ekonomi bir bütün olarak ele alınmakta ve bu bütün içindeki birimlerin ayrı ayrı dengeleri değil de ekonominin tüm dengesi araştırılmaktadır.
Mikro iktisat iktisadi olaylara bir mikroskop, makro iktisat ise teleskop cephesinden bakar

5.Soru

GSYH’nin üretim yöntemi ile hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?


Katma değer

Amortismanlar

Tüketim harcamaları

Yatırım harcamaları

Net ihracat


6.Soru

Bir baz yılı için fiyat endeksinin alacağı değer aşağıdakilerden hangisidir?


1

10

100

1000

0


7.Soru

I. 1 yıllık dönemi kapsaması II. Nihai malları dikkate alması III. Parasal değerlerle ifade edilmesi. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri GSYH’nin (Gayrisafi yurtiçi hasıla) özelliklerindendir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

8.Soru

İktisadi büyüme uzun yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde sürerse iktisadi ajanlara yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?


Cari açığı ortadan kaldırması

İşsizliği ortadan kaldırması

Yüksek gelir sağlaması

Riski ortadan kaldırması

Planlamalarında güven vermesi


9.Soru

Ayşe 1000 TL parasını bankaya 1 yıl yatırmış ve banka %10 faiz oranı garanti etmiştir.Geçen 1 yılda enflasyon oranı %7 hesaplanmıştır. Buna göre, Ayşe bu yatırımı karşılığında, ilave mal ya da hizmet satın alabilmek için ne kadarlık bir ek gelir elde etmiştir?


130 TL
100 TL
70TL
50 TL
30 TL

10.Soru

Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasını yaptığı katkı ya da toplam hasılada meydana getirdiği değişiklik ne olarak adlandırılır?


Marjinal üretim eğilimi
Marjinal fayda
Ortalama tüketim
Toplam ürün hasılası
Marjinal ürün hasılası

11.Soru

0 ile 1 arasında bir değer alan ve bireylerin toplam gelirinin ne kadarını tüketim için ayrılacağını açıklamakta kullanılan kavram aşağıdaki hangisi ile ifade edilmektedir?


Ortalama tüketim eğilimleri
Marjinal tüketim eğilimi
Cari gelir
Harcanabilir gelir
Reel faiz oranı

12.Soru

Gelir, eğitim ve sağlıklı yaşam süresini hesaba katarak ülkeleri gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangisidir?


Satın alma gücü paritesi

Nominal döviz kuru

GSYH deflatörü

İnsani Gelişme Endeksi

Milli Gelir


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişme seviyesinin bileşenlerinden biri değildir?


Doğal kaynaklar

Ülkenin AR-GE harcamalarının GSYH içindeki payı

Uluslararası bilimsel kuruluşlarla yapılan işbirlikleri

Bilimsel çalışmaların sayısı

Üniversite sayısı ve üniversitelerin kalitesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GSMH’yi ifade etmektedir?


GSMH = GSYH + Net Faktör Gelirleri
GSMH = GSYH + Amortismanlar
GSMH = GSYH - Amortismanlar
GSMH = GSYH - Dolaylı Vergiler
GSMH = GSYH - Net Faktör Gelirleri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam ürünün maksimum olduğu noktada sıfıra eşittir?


Marjinal ürün
Toplam ürün
Ortalama ürün
Marjinal maliyet
Ortalama maliyet

16.Soru

Fiyat değişimlerinden arındırılmış GSYH değerine ne ad verilir?


Nominal GSYH
Reel GSYH
SMH
Cari fiyatlarla GSYH
GSMH

17.Soru

Firmanın istihdam ettiği son işçinin firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?


Marjinal ürün

Marjinal ürün hasılası

Marjinal faktör maliyeti

Milli gelir

Katma değer


18.Soru

İkame etkisi ve gelir etkisinin borç veren bir kişiye yansımaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru ifade edilmiştir?


Tasarruf artar/ Tasarruf artar

Tüketim artar/ Tüketim azalır

Tasarruf azalır/ Tüketim artar

Tasarruf azalır/ Tüketim azalır

Tüketim azalır/ Tasarruf azalır


19.Soru

Kendi istediği şekilde bir iş olursa çalışacaklarını söyleyen kişilerin oluşturdukları işsizliğe ne ad verilir?


Gayri iradi işsizlik
İradi İşsizlik
Mevsimlik işsizlik
Konjonktürel işsizlik
Yapısal işsizlik

20.Soru

Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir ?


Reel Döviz Kuru
Nominal Döviz Kuru
Satın Alma Gücü
Kişi Başına GSYH
İnsani Gelişme Endeksi