İktisada Giriş 2 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşınan sermaye miktarını yerine koymak için yapılan yatırımlara ne ad verilir?  


Otonom yatırımlar

Amortisman yatırımı

Sermaye yatırımı

Alt yapı yatırımı

Stok yatırımı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye malıdır?


Testere
Beyin gücü
Beklentiler
Yatırımcılar
Stadyum

3.Soru

Günümüz dünyasına hâkim ekonomiler nasıl ekonomilerdir?


Uzmanlaşmaya dayalı ekonomilerdir.
Dışa açık ekonomilerdir ve yabancı ekonomiler ile değişik düzeylerde ve türlerde ilişki içindedir.
Dışa kapalı ekonomilerdir. 
Yabancı ekonomiler ile çok sınırlı düzeylerde ilişki içindedir.
Hiçbiri

4.Soru

A ülkesinde mevcut üretim faktörlerinin bir kısmı üretime katılamamaktadır. A ülkesinin yaşadığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?


Eksik istihdam

Tam istihdam

Enflasyon

Ekonominin küçülmesi

Cari işlemler dengesi açığı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapısal işsizliğin bir örneğidir?


Ekonomik kriz sonrası işten çıkarılan bir ustabaşı
Verimsiz çalışması yüzünden sözleşmesi feshedilen bir işçi
Artık ayakkabı tamir ettirilmediği için işsiz kalan bir ayakkabı tamircisi
Yeterince kar edemeyen işletmesini bir başka işletme ile birleştiren girişimci
Sözleşme süresi sona eren bir grup çalışana ait sözleşmelerin yenilenmemesi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır?


Net işgücü gelirleri
Toplam sermaye gelirleri
Finansal gelirler
Dış yardımlar
Net faktör gelirleri

7.Soru

Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ödünleşim adı verilir. Yarın daha fazla tüketmek için bugün daha az tüketmek zorunda kalmamız bir ödünleşimdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ödünleşime örnek değildir?


Ali’nin maaşının bir kısmını birikim hesabına yatırması
Ali’nin krediyle yeni bir araba satın alması
Ali’nin krediyle yeni bir araba satın alması
Ali’nin yurtdışı gezisi için bankadan kredi çekmesi
Ali’nin maaşının bir kısmı ile hisse senedi satın alması

8.Soru

GSYH’sının yatırım harcamaları 308 milyar TL, kamu harcamaları 180 milyar TL, net ihracat ise -114 milyar TL olduğunda göre tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı ne kadardır?


%9

%18

%34

%44

%71


9.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi tasarruf açığının olmasına sebep olur?


Tasarruf / GSYH oranı > Yatırım / GSYH oranı

Tasarruf / GSYH oranı < Yatırım / GSYH oranı

Tasarruf / GSYH oranı > Tüketim / GSYH oranı

Tüketim / GSYH oranı > Yatırım / GSYH oranı

Tasarruf / GSYH oranı = Yatırım / GSYH oranı


10.Soru

Ülkelerarasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran bir çeşit düzeltilmiş döviz kuru olan kavramın kısaltılmış ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


GSMH

İGE

SGP

GNP

KBGSYH


11.Soru

Gayri safi milli hasıladan amortismanların ve dolaylı vergilerin çıkarılıp, bulunan değere sübvansiyonların eklenmesi ile ulaşılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Milli gelir
Kişi başına gelir
Safi milli hasıla
Safi yurtiçi hasıla
Gayri safi milli hasıla

12.Soru

Üretime katılan son işçinin işletmeni son hasılatına yaptığı katkı ya da toplam hasılada meydana getirdiği değişiklik nedir?


Marjinal faktör maliyeti
İşgücü
Marjinal ürün hasılası
Toplam hasılada meydana gelen değişiklik
Toplam işçilik maliyetinde değişme

13.Soru

Üretim faktörlerindeki sayısal büyüme ile faktörlerin verimliliklerindeki büyümenin toplamı aşağıdakilerden hangisini verir?


İktisadi büyüme oranı
Sermaye yoğunluk oranı
Kalkınma düzeyi
Doğal işsizlik oranı
Cari işsizlik oranı

14.Soru

Birleşmiş Milletlerin hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi (İGE), insan refahını belirleyen kaç temel unsuru göz önünde bulundurmaktadır?


3
4
5
6
7

15.Soru

Bir ekonomide işsizlik düzeyini hesaplamaya yarayan oran aşağıdakilerden hangisidir?


(İşsizlerin Sayısı) / İşgücü
(İşsizlerin Sayısı) / (Toplam Nüfus)
(Toplam Nüfus) / İşgücü
(İşsizlerin Sayısı) / (15 Yaş Üstü Nüfus)
İşgücü / (Toplam Nüfus)

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken yapılmaması gereken "çifte sayma" hatasına bir örnektir?


Bir ekonomide üretilen toplam klavye ve televizyonun GSYH hesabına dahil edilmesi
Bir ekonomide üretilen toplam patates ve reçelin GSYH hesabına dahil edilmesi
Bir ekonomide üretilen toplam buğday ve arpanın GSYH hesabına dahil edilmesi
Bir ekonomide üretilen toplam benzin ve arabanın GSYH hesabına dahil edilmesi
Bir ekonomide üretilen toplam kumaş ve giysilerin GSYH hesabına dahil edilmesi

17.Soru

Bir ülkenin ekonomisinde sadece bir buğday üreticisi ve 1 un fabrikası olduğunu düşünelim. 2014 yılı için buğday üreticisi ürettiği 10 ton buğdayın hepsini un fabrikasına kilosu 0,8 para birimi (PB)'nden, 2015 yılı için ise ürettiği 8 ton buğdayın hepsini un fabrikasına kilosu 1,2 PB 'den satmış olsun. Un fabrikası ise 50 kg buğdaydan 40 kg un elde edebilmektedir. Un fabrikası 2014 yılında ürettiği unu kg 3 PB'den , 2015 yılında ise kg 3,5 PB'den satmıştır. Bu bilgilere göre bu ülkenin 2015 yılı ekonomik büyümesi kaçtır?


6,67
5,63
5,90
6,20
6,55

18.Soru

İşgücünün, sermayeye görece bol olduğu bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İşgücü verimliliği düşüş eğilimindedir
İşgücü verimliliği yüksektir
İşgücü verimliliği düşüktür
Sermaye verimliliği düşüktür
Sermaye verimliliği düşüş eğilimindedir

19.Soru

Bireyler (tüketiciler) ve firmaların (üreticiler) iktisadi faaliyetlerini inceleyen ve aynı zamanda ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat kavramlarını analiz eden iktisadın alt dalına ne ad verilir?


Makro İktisat
Mikro İktisat
Pozitif İktisat
Normatif İktisat
Karma iktisat

20.Soru

Milli gelire ulaşmak için safi milli hasılaya eklenmesi ve safi milli hasıladan çıkarılması gereken veriler aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde verilmiştir?


–Dolaylı Vergiler, +Sübvansiyonlar
–Amortismanlar, +Sübvansiyonlar
–Sübvansiyonlar, +Net faktör gelirleri
–Net faktör gelirleri, +Dolaylı vergiler
–Net faktör gelirleri, +Amortismanlar