İktisada Giriş 2 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkileyen faktörler arasında yer almaz?


İşgücünün kalitesi
Sermaye stoğunun büyümesi
Teknolojik gelişme
Beşeri sermayenin artması
İşgücünün fazlalığı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda bulunan cari işlemler hesabında yer almaz?


Mal ithalat ve ihracatı
İşçi gelirleri
Dış turizm
Taşımacılık hizmetleri
Kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplama metotlarından biridir?


Harcama Yöntemi
Fiyat Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Pazarlama Yöntemi
Gruplama Yöntemi

4.Soru

Bir firma için diğer üretim faktörleri sabitken, aşağıdakilerden hangisindeki işçi istihdamı miktarı firmanın kârını en fazla yapar? (MFM: Marjinal Faktör Maliyeti, MÜH:Marjinal Ürün Hasılası)


MFM>0
MÜH>0
MÜH-MFM=0
MÜH-MFM>0
MÜH-MFM<0

5.Soru

GSMH’da reel artış olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Ekonomik Büyüme 
Reel Yatırım 
Reel Harcama 
Reel Tüketim 
Ekonomik Kalkınma

6.Soru

2000 yılında bir ülkenin hasılası 150 milyar TL ve 2016 yılında hasılası 600 milyar TL ise bu ülkenin 2000 yılına göre iktisadi büyümesi ne kadardır?


25
33
50
300
400

7.Soru

I. Üretim yöntemi II. Gelir yöntemi  II. Harcama yöntemi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri GSYH hesaplama yöntemlerindendir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

8.Soru

Başka bir malın ve hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?


Nihai mal
Ara malı
İkame mal
Tamamlayıcı mal
Tamamlanmış mal

9.Soru

Bir ülkenin nüfusu 150.000'dir. 15 ile 60 yaş arasındaki kişi sayısı 50.000 ise bu ülkenin işgücü kaçtır?


%10
%5
%3
%15
%20

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadın tanımında kabul edilen varsayımlardır ?


Kaynaklar yeterli ve ihtiyaçlar sınırlıdır.
Kaynaklar sınırlı ve ihtiyaçlar sonsuzdur.
Kaynaklar sonsuz ve ihtiyaçlar da sonsuzdur.
Kaynaklar yeterli ve ihtiyaçlarımız sabittir.
Kaynaklar sınırlı ve ihtiyaçlar sabittir.

11.Soru

Cari GSMH’nın Reel GSMH’ya bölünmesi elde edilen veri aşağıdakilerden hangisidir?


Katma değer

Net İhracat

Fiyat endeksi

Döviz kuru

İktisadi Büyüme


12.Soru

Reel faiz oranının yükselmesi tasarruf miktarının azaltarak tüketim miktarını arttıracaktır. Bu etki aşağıdaki seçeneklerde verilen etkilerden hangisi ile açıklanabilir? 


Gelir etkisi 
İkâme etkisi 
Tasarruf etkisi 
Faiz etkisi 
Toplam etki 

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsani Gelişme Endeksinin (İGE) hesabında kullanılan unsurlarından biridir?


Harcama
Tasarruf
Gelir
Ulaşım
Kentleşme

14.Soru

Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeni ile potansiyel hasıla kaybını ölçen katsayı ne olarak adlandırılır?


Keynes Yasası (Kanunu)
Simit Yasası (Kanunu)
Okun Yasası (Kanunu)
Marshall Yasası (Kanunu)
Say Yasası (Kanunu)

15.Soru

Fiyat endeksi aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanabilir?


Fiyat Endeksi = Cari GSMH * Reel GSMH
Fiyat Endeksi = Cari GSMH - Reel GSMH
Fiyat Endeksi = Cari GSMH / Reel GSMH
Fiyat Endeksi = Reel GSMH / Cari GSMH
Fiyat Endeksi = (Reel GSMH / Cari GSMH)*100

16.Soru

Bir ekonomideki harcamalar dört gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir ?


Tüketim Harcamaları
Yatırım Harcamaları
Net İthalat
Kamu Harcamaları
Net İhracat

17.Soru

Bir ülkenin ekonomik yapısında meydana gelen değişmelerin sebep olduğu işsizliğe ne ad verilir?


Yapısal işsizlik
Açık işsizlik
Konjonktürel işsizlik
Friksiyonel işsizlik
Teknolojik işsizlik

18.Soru

Büyük buhranın atlatılmasında yetersiz kalan iktisadi model aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik model
Keynesyen model
Post Keynesyen model
Yeni Keynesyen model
Yeni Klasik Model

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda bulunan kalemlerden biri değildir?


İşçi gelirleri
Kısa süreli sermaye hareketleri
Özel hizmetler
Bütçe açıkları
İthalat

20.Soru

Milli gelirin bileşenleri arasında yer alan net ihracat için hangi eşitlik doğrudur?


İhracat – ithalat
İhracat – ulaştırma giderleri
İhracat – ithalat – ulaştırma giderleri
İthalat – sigorta ve ulaştırma giderleri
İhracat gelirleri – ihraç malları maliyeti - sigortalar