İktisada Giriş 2 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Marjinal tüketim eğiliminin 0.70 olduğu bir ekonomide marjinal tasarruf eğiliminin değeri nedir?


0
0.30
1.43
1.70
-0.70

2.Soru


Yukarıda verilen formül ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?


Enflasyon

Net Bugünkü Değer

İşsizlik Oranı

TÜFE

Deflasyon


3.Soru

Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasına yaptığı katkı, ya da, toplam hasılada meydana getirdiği değişiklik ne olarak adlandırılır?


Marjinal tüketim eğilimi
Marjinal fayda
Ortalama tüketim 
Toplam ürün hasılası
Marjinal ürün hasılası

4.Soru

Türkiye’nin GSYH’si 2006 yılında 96,6, 2007 yılında 101,0 milyar TL olmuştur. Türkiye’nin 2007 yılındaki büyüme hızı aşağıdakilerden hangisidir?


 % 4,5

% 45

% 0.45

 % 450

% 40,5


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanlarından biri değildir?


Ekonomik büyüme
İşsizlik
Kar maksimizasyonu
Enflasyon
Ödemeler Bilançosu

6.Soru

I. Piyasa değeri dikkate alınır.II. Üretilen ara mallar da hesaba katılır.III. Hesap dönemindeki mal ve hizmetler hesaplanır.IV. Belirli bir zaman periyodu için ölçülür. Yukarıdakilerden hangi/leri Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) unsurları arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I,II ve III

III ve IV

I, III ve IV


7.Soru

Yatırım harcamaları aşağıdakilerden hangilerini içerir?


Makine ve teçhizat, binalar ve dayanıklı tüketim malları
Makine ve teçhizat, binalar ve stok değişmeleri.
Makine ve teçhizat, dayanıklı tüketim malları ve stok değişmeleri.
Makine ve teçhizat, binalar ve firma tasarruflarındaki değişmeler.
Makine ve teçhizat, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları.

8.Soru

Eğer bir ekonomide Kişi başına Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artıyor ve bu artış sürüdürlebilir ise aşağıdakilerden hangisi doğru olur?


Yaşam standartları yükselir.
Yoksulluk artar.
Ölüm oranları artar.
Yaşam süresi kısalır.
Gelir dağılımında adaletsizlik artar.

9.Soru

1 Avro = 3 TL olarak ele alalım. Avrupadaki X ülkesinde bir kalemin fiyatı 3 Avro olsun. Aynı kalemin fiyatı Türkiyede 5 Tl olsun. Bu durumda 1 Avro'nun 1 Tl'ye göre satın alma gücü nasıldır?


5/9 oranında daha düşüktür
5/9 oranında daha yüksektir
9/5 oranında daha düşüktür.
9/5 oranında daha yüksektir.
Eşittir.

10.Soru

Bir grup mal ve hizmetin cari fiyatlarla değerinin aynı mal grubunun belirli bir yıldaki (baz yıl) fiyatlarla değerine oranı aşağıdakilerden hangisidir?


GSYH deflatörü
Ekonomik Büyüme
Fiyat endeksi
Milli Gelir
SYH

11.Soru

Bir yıl içinde mal ve hizmet fiyatlarında %5 artış olmaktadır. Tüketicinin yıllık yatırımından elde ettiği faiz oranı ise %8’dir. Bu durumda bir yıl sonra tüketicinin elde edeceği reel faiz oranı ne kadardır?


% 1

% 2

% 3

% 4

% 5


12.Soru

Verimlilik artışı sonucu aşağıdakilerden hangileri gerçekleşir?


Potansiyel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla azalır, İstihdam ve reel ücretler artar.
Potansiyel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, İstihdam ve reel ücretler artar.
Potansiyel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve İstihdam azalır ve reel ücretler düşer.
Potansiyel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve İstihdam artar ve reel ücretler düşer.
Potansiyel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla artar, İstihdam azalır ve reel ücretler düşer.

13.Soru

Fiilen çalışıyor görünmelerine rağmen, iş alanından çekildiklerinde üretimde hiçbir azalmanın olmadığı kişilerin oluşturduğu işsizlik türü hangisidir?


Friksiyonel
Yapısal
Gizli
Mevsimsel
Konjonktürel

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın özelliklerden biridir?


Fayda kavramını analiz etmesi

Üreticilerin faaliyetlerini incelemesi

Tüketicilerin faaliyetlerini incelemesi

Farklı piyasa koşullarını incelemesi

Fiyatlar genel seviyesini analiz etmesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisat ile ilgili doğru bir ifadedir?


Firmaları ve bireyleri inceler.
Toplulaştırılmış değişkenleri kullanır.
İhtiyaç ve fayda kavramlarını kullanır.
Değer ve fiyat kavramlarını kullanır.
Piyasa türlerini ve işleyişini araştırır.

16.Soru

GSMH ve GSYH kavramları arasındaki farkı oluşturan kalem hangisidir?


Net ihracat
Net faktör gelirleri
İthalat
İhracat
Ödemeler dengesi

17.Soru

Bir ekonomide toplam faktör verimliliği yılda ortalama %2, işgücü %4, sermaye de yılda %3, büyüyorsa ve emeğin ulusal hasıladan aldığı pay %30, sermayenin ise %40 ise bu ekonomideki büyüme oranı yüzde kaçtır?


4

3

2

6

8


18.Soru

Bir ülkede yaşayan insanların yaşam standartlarını sürekli biçimde artırmanın tek yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Yoksulluğun kalkması

Cari dengenin sağlanması

Ekonomik büyüme

Enflasyonun düşürülmesi

Kalifiye işgücünün yetiştirilmesi


19.Soru

I. Üretim düzeyi II. İstihdamIII. Fiyatlar genel düzeyiIV. Dış ekonomik ilişkiler Yukarıdakilerden hangilerini izlemek, bir ekonominin sağlıklı işleyip işlemediğini anlamak için gereklidir?


I ve II
I ve III
I, III ve IV
III ve IV
I, II, III ve IV

20.Soru

Reel faiz oranında artış yaşanan bir ortamda:I.Borç alan bir bireyin cari tüketimi azalır ve tasarrufu artar.II. Tasarruf yapan bir bireyin bugünkü tüketimi kesinlikle azalır.III. Gelir etkisi tasarrufların azalmasına ve tüketim harcamalarının artmasına yol açar.IV. İkame etkisi borç alan bireyler ile tasarruf yapan bireyler için aynı şekilde işler.Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I ve II
II ve IV
III ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV