İktisada Giriş 2 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?


Stagflasyon
Enflasyon
Deflasyon
Hiperenflasyon
Konvertibilite

2.Soru

I. İlgili yıl içinde fiyatlar genel seviyesi bir önceki yıla göre %15 oranında artmıştır.II. İlgili yıl içinde bütün malların fiyatları bir önceki yıla göre %15 oranında artmıştır.III. İlgili yıl içinde bazı malların fiyatları bir önceki yıla göre %20 artmışken bazılarının fiyatları %10 azalmış olabilir.Yıllık enflasyon oranının %15 olduğu bir ekonomi için yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

3.Soru

Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi olarak ifade edilir? 


Katma değer
Mamül 
Hammadde
Nihai mal 
Faktör malı 

4.Soru

İGE endeksi aşağıdaki unsurlardan hangilerini göz önünde bulundurur?


Gelir ve Tasarruflar

Harcamalar, Yatırımlar, Net ihracat

Harcamalar, Yatırımlar, Tasarruflar

Gelir, Eğitim, sağlıklı yaşam süresi

Harcamalar, Eğitim, Tasarruflar


5.Soru

Bir ülke için hesaplanan ulusal gelir kavramlarının hangisi en büyük değere sahiptir?


GSYH
GSMH
SMH
MG
SYH

6.Soru

Bir A ülkesinde marjinal tüketim eğilimi artmıştır. Bu durumda A ülkesinin tüketim fonksiyonunu gösteren doğrudaki gelişme aşağıdakilerden hangisi olur?


Dikleşir

Yatıklaşır

Kendisine paralel sola kayar

Kendisine paralel sağa kayar

Dalgalı bir seyir izler


7.Soru

Bir ülkedeki üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


İradi işsizlik

Eksik istihdam

İstihdam

Tam istihdam

Gizli işsizlik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın alanına giren bir konudur?


Enflasyon

İşsizlik

Büyüme

İstihdam

Maliyet


9.Soru

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde toplam gelir (Y) doğru biçimde formüle edilmiştir?


S + C + T
S + I
C + T
G + T
S + T + G

10.Soru

Tipik bir tüketici için oluşturulan tüketim malları sepetinin baz yılı için hesaplanan maliyeti 205 liradır. Buna göre baz yılı indeks değeri kaçtır?


1
25
50
100
250

11.Soru

2011 rakamlarına göre Türkiye’de işsizlik oranı nedir?


%9,8
%12,0
%14,0
%14.4
%17,0

12.Soru

Emek, sermaye, toprak vb. gibi çeşitli üretim faktörlerinin fiili olarak üretim sürecinde kullanılmasına ne ad verilir ?


Tam istihdam
Eksik istihdam
Ekonomik büyüme
İstihdam
İşsizlik

13.Soru

Toplam tüketim harcamalarının harcanabilir gelir dışındaki faktörler tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?


Otonom tüketim

Revalüasyon

Marjinal tüketim

Ortalama tüketim eğilimi

Yatırım


14.Soru

Phillips Eğrisi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?


Büyüme- işsizlik

Enflasyon-İşsizlik İlişkisi

Büyüme- Enflasyon İlişkisi

İşsizlik- GSYH İlişkisi

GSYH- Enflasyon İlişkisi


15.Soru

I-Toprak II-Sermaye III-Teknoloji Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uzun dönem arz eğrisinin kaymasına neden olan faktörlerden birisidir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

16.Soru

Bir ekonomide,
2016 yılı reel GSYH 155 TL
2017 yılı reel GSYH 180 TL
Buna göre bu ekonomide büyüme oranı yüzde kaçtır?


%13.1

%13.8

%14,1

%15,5

%16,1


17.Soru

Tasarrufların tanımı için hangi ifade doğrudur?


Toplam gelirin devlet ve hanehalkları tarafından harcanmayan kısmıdır
Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır
Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan kısmıdır
Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır
Gelir artışlarının harcanmayan kısmıdır

18.Soru

Üretime katılan son işçinin firmanın toplam hasılasına yaptığı katkıya ne ad verilir?


Marjinal ürün hasılası
Üretime marjinal katkısı
Marjinal verimlilik
Marjinal ürün verimliliği
Marjinal üretim miktarı

19.Soru

Birinci yıldaki TÜFE’nin 120, ikinci yıldaki TÜFE’nin ise 150 olduğu bir ekonomide enflasyon oranı nedir?


%5
%20
%25
%30
%120

20.Soru

Hangi kavram makro iktisadın ilgi alanı içinde yer alır?


İhtiyaç 
Fayda,
Değer
Büyüme
Fiyat