İktisada Giriş 2 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplam para arzı ve kredi hacmindeki genişlemenin kontrol edildiği; faizlerin artması ile sermaye kaçışının önlendiği, tasarrufların artması ve tüketim talebinin kısılmasının hedeflendiği IMF tipi istikrar programı aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Ticaretin serbestleştirilmesi

Ücretlerin kontrolü

Paranın devalüasyonu

Maliye politikası

Sıkı para politikası


2.Soru

Merkez bankalarının, çeşitli nedenle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sterilizasyon
Ters repo
Zorunlu karşılıklar
Reeskont oranları
Disponibilite tutma oranları

3.Soru

Büyük Buhranı açıklayan ve devletin aktif olarak yer aldığı iktisadi politikalarla çözüm aramanın gerekli olduğunu ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


J.M. Keynes
A.Smith
D.Ricardo
J.B.Say
A.Marshall

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkede politika yapıcıların yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacı olmayacağı durumu ifade eder?


Makroekonomik dengenin tam istihdam düzeyinde gerçekleşmesi

Kısa dönem ve uzun dönem dengelerinin çakışmaması

Kısa dönemli dengede enflasyonist açık gerçekleşmesi

Kısa dönemli dengede deflasyonist açık gerçekleşmesi

Makroekonomik dengenin bozulması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ekonomi politikasının amacı ile muhtemel sonuçları doğru şekilde verilmiştir?


Yüksek büyüme hızı. Enflasyonda yükselme ve düşük oranlı işsizlik

Fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonda yükselme

Tam istihdamın sağlanması. Yüksek oranlı işsizlik

Ödemeler dengesinin iyileştirilmesi. Milli gelirde artış

Yüksek büyüme hızı. Milli gelirde düşme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulanacak ortodoks programlara bağlı olarak ulaşılmak istenen sonuçlardan biri değildir ?


•Devalüasyon ile ihracat artarkan ithalat daralacak ve buna bağlı olarak ödemeler dengesinde iyileşme sağlanacaktır.
•Dış ticarete getirilen kısıtlama ile yerli sanayi gelişecektir.
•Sıkı para politikası, toplam talebi daraltacak ve fiyatlar üzerinde aşağı doğru baskı yapacaktır.
•Kamu harcamalarının daraltılması ile, bütçe açığı azalacak ve bu açık nedeniyle ortaya çıkan parasal genişleme frenlenecektir
•Ücretlerin kontrol altına alınması ile, maliyetler düşecek, yurtiçi talep daralacak, buna karşılık ihracat imkanları artıp karlar yükselecektir.

7.Soru

İşçi Sayısı Toplam Hâsıla Toplam Maliyet 
20                   100                 50
30                   200                 80
Yukarıda verilen tabloya göre marjinal ürün hasılası kaç birimdir?


3

10

20

25

30


8.Soru

Para arzını aşağıdakilerden hangisi belirler?


Ticari bankalar
Merkez Bankası
Hazine
Kalkınma bankaları
Maliye Bakanlığı 

9.Soru

Gelirin vergiler ödendikten sonra kalan kısmına ne ad verilir?


Safi gelir
Harcanabilir gelir
Cari gelir
Nominal gelir
Beklenen gelir

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cari gelir ile tüketim harcamaları arasındaki ilişkiyi gösterir?


Cari gelir azalınca tüketim harcamaları artar
Cari gelir artınca tüketim harcamaları azalır
Cari gelir artınca tüketim harcamaları da artar
Cari gelir azalınca tüketim harcamaları değişmez
Cari gelir artınca tüketim harcamaları değişmez

11.Soru

Toplam gelir düzeyinin 500, toplam harcamaların 300 ve marjinal tüketim eğiliminin 0,8 olduğu bir ekonomide 100 birimlik gelir artışı, planlanmış yatırımların 50 birim olduğu varsayımı altında kaç birim planlanmamış stok bulunmaktadır?


30
70
100
130
170

12.Soru

Para arzındaki değişme ile yurtiçindeki ekonomik faaliyetlerin düzeyi arasında bir bağlantı olduğunu öne süren politik ekol aşağıdakilerden hangisidir? 


Klasikler
Keynesyenler
Monetaristler
Post Keynesyenler
Sosyalistler

13.Soru

“Ulusal gelir hesabına bakarak, bir ulusun refahı hakkında sonuç neredeyse çıkarılamaz” şeklinde görüş beyan eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 


S.S. Kuznets
A.Marshall
J.B.Say  
J.M.Keynes
M.Freadman 

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biri değildir?


Yurtdışı ile mal alım ve satımı
Yurtdışı ile hizmet alım ve satımı
Yatırımlar
Transferler
Net hata noksan değeri

15.Soru

İşgücü talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur? I) Talep edilen işgücü miktarı reel ücrete bağlıdır. II) Fiyat düzeyi sabitken, parasal ücretler artıyorsa; talep edilen işgücü miktarı azalır. III) Eğer fiyat düzeyi sabitken ve parasal ücretler aynı oranda artıyorsa talep edilen işgücü miktarı azalır.


I.
II.
I ve II.
II ve III.
I, II, ve III.

16.Soru

Bir tüketicinin yapacağı tasarrufun gelecekteki satın alma gücünü ne kadar arttıracağını ya da alacağı borcun gelecekteki gelirini ne kadar azaltacağını belirleyen oran aşağıdakilerden hangisidir?


Nominal faiz oranı

Tüketim oranı

Tasarruf oranı

Reel faiz oranı

Yatırım oranı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisi için doğru bir ifadedir?


AS eğrisi farklı fiyatlardan toplam hammadde arz miktarını verir
AS eğrisi cari fiyattan satışa sunulan nihai mal ve hizmetlerin toplamını verir
AS eğrisi farklı fiyatlardan satışa sunulan nihai mal ve hizmetlerin toplamını verir
AS eğrisi farklı fiyatlardan satışa sunulan ara ürün ve nihai mal ve hizmetlerin toplamını verir
AS eğrisi farklı fiyatlardan satışa sunulan nihai hizmetlerin toplamını verir

18.Soru

Uluslararası refah karşılaştırmalarında hangi gelir kavramı en iyi karşılaştırma olanağını sağlar?


GSYH
SYH
MG
KBGSYH
SMH

19.Soru

Vergi miktarı 70 Milyar TL azaltıldığında, Milli gelirde 280 Milyar TL’lik bir artış oluyorsa vergi çarpanının değeri kaçtır?


-4.
-5.
-10.
-20.
-2

20.Soru

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla hesabının yapılması söz konusu ise aşağıdakilerden hangisinin azalması hesaplama sonunda bulunacak değerin artmasını sağlar?


GSYH
Reel üretim
Döviz kuru
Nüfus
Fiyat endeksi