İktisada Giriş 2 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen parametre aşağıdakilerden hangisidir?


Toptan eşya fiyat endeksi

Büyüme oranı

Enflasyon oranı

Bilanço denge endeksi

Tüketici endeksi


2.Soru

Devletin gerçekleştirdiği kurumsal ve yasal düzenlemelerin ekonomide meydana gelecek istikrarsızlıkların temel nedeni olarak gören teori aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik teori
Keynesyen Teori
Merkantilist teori
Yeni Keynesyenler
Marjinalistler

3.Soru

I. Sıkı para politikası
II. Kamu açıklarının azaltılması, kamu gelirlerinin arttırılması
III. Döviz kurunun devalüasyonu
IV. Fiyat kontrollerinin kaldırılması ve ücret kontrolleri
V. Sübvansiyonların kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Ortodoks istikrar programlarının ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına alabilmek için genellikle kullanılan araçlardandır?


Yalnızca I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


4.Soru

C = 100 + 0,8Y ve Planlanan yatırımların 40 birim olduğu dışa kapalı ve devletin olmadığı bir ekonomide denge durumda C (tüketim) kaç birimdir?


660
560
450
760
540

5.Soru

“Heterodoks istikrar programları genellikle ............ ekonomilerde tercih edilir” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


yüksek kronik enflasyonun yaşandığı
dış ödemeler dengesinde açık veren
dış kredi imkanları azalan
ihracatı ithalatından az olan
ithalatı ihracatından az olan

6.Soru

I. Üretim düzeyi ve ekonomik büyüme II. İşsizlik ve istihdam III. Marjinal maliyet. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri makro iktisadın ilgi alanına giren değişkenlerdendir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

7.Soru

Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek amacıyla yaptıkları açık piyasa işlemine ne ad verilir?


Reeskont
Devalüasyon
Emisyon
Sterilizasyon
Disponibilite

8.Soru

Otoritenin döviz kuru piyasasının sınırlı bir esneklikle çalışmasına izin vermeleri şeklinde ortaya çıkan döviz kuru sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Çapraz kur sistemi

Esnek döviz kuru

Sabit döviz kuru

Altın rezervine endeksli kur sistemi

Gözetimli döviz kuru sistemi


9.Soru

Devletin maliye politikasına hangi politika girmez?


Vergi Politikası

Borçlanma Politikası

Harcama Politikası

Döviz Kuru Politikası

Teşvik Politikası


10.Soru

Bir ülkedeki işgücü 1000.000 kişi, işsiz sayısı 500.000 kişi ise ülkedeki işsizlik oranı yüzde kaçtır?


5

10

20

25

50


11.Soru

Fiyatlar genel düzeyinde artış ve azalışın AE eğrisi üzerindeki etkisi aşağıdaki, seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 


Fiyatlar artarsa AE eğrisi aşağıya azalırsa yukarıya kayar 
Fiyatlar artarsa AE eğrisi yukarı azalırsa aşağıya kayar
Fiyatlar AE eğrisini değil AD eğrisini etkiler
Fiyatlardaki artış/ azalış harcamaları etkiler
Fiyatlardaki artış ya da azalışın tasarruflar üzerinde etkisi vardır, doğrudan AE eğrisini etkilemez. 

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının alt başlıklarından biri değildir ?


Devletin vergi politikası
Borçlanma politikası
Harcama politikası
Faiz politikası
Teşvik politikası

13.Soru

Ekonominin fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan ve devamlılık gösteren dengesizlik türlü olabilir?


Bir
İki
Üç
Dört
Beş

14.Soru

Bankaların para arzını etkilememesi için rezerv bankacılığında oran ne olmalıdır?


100%
0
33%
66%
50%

15.Soru

Dolaşımdaki para, ticari bankalar dışındaki firmalar ve hane halkının ellerinde tuttukları madeni ve kâğıt paralar şeklinde tanımlanan para tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


M0
M1
M3
M4
M2

16.Soru

•Ortodoks modelde enflasyon ve ödemeler dengesi açıklarının sebepleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


•Para arzındaki hızlı artışlar - aşırı değerlenmiş döviz kuru - kamu kesimi açıkları
Yüksek vergiler – aşırı para arzı – kamu harcamaları artışı
•Bütçe açıkları – devalüasyon – aşırı para arzı
•Sıkı para politikası – ücret kontrolleri - Yüksek vergiler
•Kamu harcamaları artışı - yüksek vergiler - ücret kontrolleri

17.Soru

Para talep fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Para talebi reel gelirle negatif, faiz oranı ile ise pozitif ilişkilidir.
Para piyasasında denge reel para arzı ile reel para talebinin eşit olduğu noktada gerçekleşir.
Para talep fonksiyonu negatif eğimlidir.
Faiz oranlarıyla talep edilen reel parasal balanslar arasında ters yönlü ilişki vardır.
Fiyatlar genel düzeyinin merkez bankası tarafından belirlendiği varsayımı altında reel para arzı fonksiyonu yatay eksenine diktir.

18.Soru

Toplam Arz ilişkisinin temel faktörleri kaç başlık altında toplanabilir?


2
 3
 4
5
6

19.Soru

Bir 100 liralık banknot önce bir alışverişte, ardından da bir parayı alan kişi tarafından mevduat birikiminde kullanılmıştır. Buna göre bu banknot ile paranın hangi özelliklerinden yararlanılmıştır?


Yalnız değişim aracı olma
Yalnız değer saklama aracı olma
Hesap birimi olma ve değişim aracı olma
Hesap birimi olma ve değer saklama aracı olma
Değişim aracı olma ve değer saklama aracı olma

20.Soru

Banka mevduatı Tahvil-Bono Hisse senedi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri faiz getirisi beklenen yatırım araçlarındandır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III