İktisada Giriş 2 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin neden negatif eğimli olduğunu açıklamak için kullanılan ‘Servet etkisi’ ni tanımlar?


‘Servet etkisi’ tüketim ve fiyat seviyesi arasındaki bir ilişkidir
‘Servet etkisi’ fiyat düzeyi ve yatırım arasındaki bir ilişkidir
‘Servet etkisi’ tüketim ve yatırım arasındaki bir ilişkidir
‘Servet etkisi’ net ihracat ve fiyat seviyesi arasındaki bir ilişkidir
‘Servet etkisi’ net ihracat ve yatırım arasındaki bir ilişkidir

2.Soru

AD-AS modelinin temel değişkenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 


Fiyat-Gelir
Faiz-fiyat 
Faiz-kur
GSYH-yatırım 
GSYH-tasarruf 

3.Soru

AD – AS analizi içerisinde kısa dönemli dengedeki reel milli gelir düzeyi, tam istihdam milli gelir düzeyinden fazla olduğunda meydana gelen fark aşağıdakilerden hangisidir? 


Enflasyonist açık 
Kısa dönem dengesi 
Harcama farkı 
Deflasyonist açık 
Maliyet farkı 

4.Soru

“Görünmeyen el” olarak tanımlanan mekanizma aşağıda verilen ekollerden hangisinde işlevseldir? 


Klasik İktisat 
Neo Klasik İktisat 
Keynesyen İktisat 
Post Keynesyen İktisat 
Monetarist İktisat 

5.Soru

İktisadi büyüme oranına “a”, nüfus artış oranına “b” denirse, kişi başına mal ve hizmet tüketiminin artması için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?


a=0; b=1

a=b

b˃a

a˃b

a + b = 1


6.Soru

Merkez bankası aktif para politikası yöneterek ekonomide büyüme amaçlasa aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi para politikası aracını aktif olarak kullanacaktır? 


Para miktarını arttırarak faiz oranları düşecektir ve yatırımlar artacaktır. 
Para politikası araçlarından zorunlu karşılı oranlarını arttırır 
Açık piyasa işlemleri kanalıyla ekonomideki para miktarını azaltır.
Merkez bankası aktif para politikası ile değil bu sorunu aktif maliye politikası ile çözmelidir. 
Ekonomide gelirler politikası uygulayarak, büyüme sağlanabilir. 

7.Soru

“O’nun ailesinde çok para var !” cümlesindeki para aşağıdaki seçeneklerde tanımlanan hangi kavramla örtüşmektedir?


Servet
Gelir
Tasarruf
Yatırım
Kazanç

8.Soru

Ekonomi politikalarında “tam istihdamın” genel amaç olarak belirlenmesi aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi zaman dilimini kapsar?


1929 Ekonomi Buhranı
Kapitalizmin başlangıcı
1945 İkinci Dünya Savaşı
1973-1974 Petrol Şokları
Sanayi devrimi

9.Soru

Aşağıdakilerin hangisi başarılı bir ekonomi politikası uygulaması için gerekli temel şartlardan değildir?


Uygulama ile ilgili kişi ve kurumların sayısı mümkün olduğunca fazla olmalıdır
Amaçlar kesin ve çelişkisiz olmalıdır
Belirlenen ilkelere bağlı kalınmalıdır
Amacın optimal şekilde gerçekleşmesini sağlayacakaraçlar kullanılmalıdır
Seçilecek araç mümkün olduğunca basit olmalıdır

10.Soru

Ekonomide toplam üretimin ve istihdamın, toplam harcama (ya da toplam talep) tarafından belirlendiğini öne süren ekol aşağıdakilerden hangisidir? 


 Klasik
Keynesyen 
 Monetarist 
Yeni Klasik 
Post Klasik 

11.Soru

Büyük Buhran sürecinde Klasik modellerin çözümlemekte zorlandığı önemli iktisadi sorunların başında aşağıdakilerden hangisi gelir?


İşsizlik
Enflasyon
Büyüme
Üretim
Gelir dağılımı

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen faktörlerden biri değildir?


Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler
Reel gelirdeki değişmeler
Reel faiz oranındaki değişmeler
Vade sürelerindeki değişimler
Beklenen enflasyondaki değişmeler

13.Soru

Bir ülkenin reel GSYH’sı 2010 yılında 100 birim ve 2011 yılında 120 birim gerçekleşmiştir. Bu durumda o ülkenin 2011 yılı büyüme oranı nedir?


%5

%10

%15

%20

%25


14.Soru

I. Kanun dışı aktiviteler II. Kayıt dışı ekonomi III. Hizmetler sektörü Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri GSYH hesaplamasına dahil edilemeyen maddeler arasındadır?


Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli toplam arzı artırmanın en sağlıklı yolu olarak kabul edilir?


Arz şokları

Ücret artışı

Nüfus artışı

Teknolojik ilerleme

Gelirde artış


16.Soru

Enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkisi bulunmaktadır ve satın alma gücünü enflasyona göre adapte edemeyen kesimler bu olumsuz durumdan daha fazla etkilenir.Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkisinden daha fazla etkilenir?


Otomobil fabrikasında çalışan sendikalı işçi
Kasap
Öğretmen
Kuruyemiş fabrikası olan girişimci
Berber

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının amaçlarından birisi değildir?


Enflasyon
Tam İstihdam
Ekonomik Büyüme
Ödemeler Dengesinin Sağlanması
Adil Gelir Dağılımının Sağlanması

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın inceleme alanına girmektedir?


Tüketici davranışları
Firma davranışları
Piyasa davranışları
Endüstri davranışları
Genel fiyat seviyesi

19.Soru

Harcanabilir gelirin 500, otonom tüketimin 100, otonom yatırımın 200 ve otonom devlet harcamalarının 300 olduğu bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,8 ise denge harcama düzeyi kaçtır?


100
300
500
1000
1100

20.Soru

Potansiyel milli gelirin, kısa dönemli denge milli gelirinden (fiili milli gelir) daha fazla olması durumuna ne ad verilir?


Dış açık
Bütçe açığı
Milli açık
Enflasyonist açık
Deflasyonist açık