İktisada Giriş 2 Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Belirli bir dönemde nominal gelirin ilgili dönemin fiyat endeksine bölünmesi ile elde edilen gelire ne ad verilir?


Gelirler bütünü
Gelirler toplamı
Gelir artanı
Reel gelir
Gelir-gider denkliği

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen faktörlerden birisi değildir?


Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler
Reel gelirdeki değişmeler
Reel faiz oranındaki değişmeler
Beklenen enflasyondaki değişmeler
Yıllık büyüme oranındaki değişmeler

3.Soru

Net vergilerdeki bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?


Harcanabilir gelir düzeyinde düşüş

Firma üretiminde artış

Toplam harcamalarda azalış

Toplam gelir düzeyinde azalış

Tüketim harcamalarında düşüş


4.Soru

Kısa dönemli toplam arz eğrisinin kısa yazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


LRAS
SRAS
KDT
DRS
ARDT

5.Soru

Dışa kapalı bir ekonomide toplam otonom harcamalar 100, marjinal tüketim eğilimi 0,8, harcanabilir gelir 250, toplam yatırım 50 ve toplam devlet harcamaları 50 birim ise bu ekonomide toplam harcamalar ne kadardır?


100
200
300
400
500

6.Soru

Merkez bankalarının para arzının kontrolünde karşılaştığı sorunlardan değildir?


Hane halklarının parayı yastık altında tutması

Bankaların kredi vermede isteksiz olması

Bankaların atıl rezervlerini arttırması

Ticari bankaların kredi faizlerini yüksek tutması

Bireysel ve toplumsal gelirdeki artış


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanlarından biridir?


Piyasa
İhtiyaç
Fayda
Değer
Enflasyon

8.Soru

Toplam arz – toplam talep modeline göre genişlemeci bir para politikasının kısa dönemde gelir ve fiyatlarda yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyatlar artar, gelir düşer

Fiyatlar düşer, gelir artar

Fiyatlar ve gelir artar

Fiyatlar ve gelirler değişmez

Fiyatlar ve gelir düşer


9.Soru

Diğer faktörler sahip iken varlığın likiditesine göre servet sahipleri aşağıdakilerden hangisini tercih ederler?


Otomobil
Motosiklet
Ev
Ofis
Parayı ellerinde tutarlar

10.Soru


Yukarıdaki grafik aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?


Enflasyon

Resesyon

Tasarruf paradoksu

Toplam gelir dengesi

Reel toplam harcamadaki değişimler


11.Soru

Bankaların müşteri mevduatlarının belli bir oranını rezerv olarak kasalarında tutup geri kalan kısmını kredi olarak dağıttığı sisteme ne denir?


Reeskont
Kambiyo
Kaydi para bankacılığı
Tam rezerv bankacılığı
Kısmi rezerv bankacılığı

12.Soru

Kamu harcamalarındaki artış ve vergilerde azalma AD eğrisini aşağıdaki verilen biçimlerden hangisi şeklinde etkiler? 


AD eğrisi sağa kayar  
AD eğrisi sola kayar 
AD eğrisi negatif olur
AD eğrisi pozitif olur
AD eğrisi sabit olur

13.Soru

Bireyler (tüketiciler) ve firmaların (üreticiler) iktisadi faaliyetlerini inceleyen ve aynı zamanda ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat kavramlarını analiz eden alt dalına ne denir?


İktisat teorisi
İktisat bütünü
Temel iktisat
Mikro iktisat
Makro iktisat

14.Soru

Ödemeler dengesi kaç ana kalemden oluşur?


2
3
4
5
6

15.Soru

Hangi konu makro iktisadın ilgi alanı içinde yer almaz?


Toplam mal ve hizmet üretimi
Ekonomik dalgalanmalar
Ekonomik büyüme
Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler
Tüketicilerin fayda maksimizasyonu

16.Soru

Fiyatlar genel düzeyinde görülen bir artış sonrasında ekonomik birimlerin aynı satınalma düzeyini korumak amacıyla borçlanma yoluna gitmesi durumunda aşağıdaki etkilerden hangisi ortaya çıkar?


Servet etkisi
Gelir etkisi
Döviz kuru etkisi
Faiz oranı etkisi
Net ihracat etkisi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para için doğru değildir?


Para kullanımı ticareti kolaylaştırır.
Takas için en uygun alışveriş partnerini aramayı gereksiz kılar.
İnsanların kendi kendilerine üretim yapmalarına yol açar.
İnsanların en başarılı oldukları alanlarda uzmanlaşmalarını sağlar.
İnsanlara en kısa zamanda ve en az çaba sarf ederek alışveriş yapma imkanı tanır.

18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi mutlaka doğrudur?


Marjinal tüketim oranı ve marjinal tasarruf oranının toplamı 1’den büyüktür.
Vergi çarpanı kamu harcama çarpanından küçüktür.
Marjinal tüketim oranı marjinal tasarruf oranından büyüktür.
Toplam gelir kamu harcamalarından yavaş artıyorsa denk bütçe söz konusudur.
Kamu harcamaları çarpanı 1’in marjinal tüketim oranına bölünmesiyle elde edilir.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deflasyonist durumda ekonomiye uygulanacak politikalardan biridir?


Reeskont oranlarında artış

Vergi oranlarında düşüş

Transfer harcamalarında düşüş

Kamu harcamalarında düşüş

Zorunlu karşılık oranlarında artış


20.Soru

Yurtiçi faiz oranlarının yurtdışı faiz oranlarına göre yükselmesinin döviz kuru, net ihracat ve toplam harcamalar üzerindeki etkisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


Döviz kuru yükselir, net ihracat artar, toplam harcamalar artar
Döviz kuru yükselir, net ihracat artar, toplam harcamalar azalır
Döviz kuru düşer, net ihracat azalır, toplam harcamalar artar
Döviz kuru yükselir, net ihracat azalır, toplam harcamalar azalır
Döviz kuru düşer, net ihracat azalır, toplam harcamalar azalır