İktisada Giriş 2 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Safi milli hasılayı elde etmek için GSMH’den aşağıdaki büyüklüklerden hangisinin çıkartılması gerekir?


Dolaylı vergiler
Dolaysız vergiler
Amortismanlar
Sübvansiyonlar
Net faktör gelirleri

2.Soru

Denge gelir düzeyinin 700 lira, tüketim fonksiyonunun C=100+0,80Y olduğu bir ekonomide denge durumunda gerçekleşecek tüketim harcaması miktarı kaç liradır?


660
1000
450
1200
810

3.Soru

Phillips eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?


Enflasyon arttıkça işsizlik azalır.
Enflasyon arttıkça işsizlik artar.
Büyüme hızı arttıkça işsizlik artar.
Kamu yatırımları artırılırsa fiyat istikrarı sağlanır.
Transfer ödemeleri hızlandırılırsa fiyat istikrarı sağlanır.

4.Soru

Vadeli, vadesiz banka hesaplarını, kısa vadeli finansman ve tasarruf bonolarını ve nakit parayı içeren parasal büyüklük hangisidir?


M0 parasal birim

M1 parasal birim

M2 parasal birim

M3 parasal birim

M4 parasal birim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye kavramının kapsadığı unsurlardan birisi değildir?


Yöneticiler
Ulaştırma
Enerji
Makinalar
Binalar

6.Soru

Bir ekonomideki genel fiyat düzeyini ve paranın satın alma gücündeki değişimleri belirlemek için seçilmiş malların toptan fiyatları izlenerek düzenlenen endekse ne ad verilir?


Ücret Endeksi
Milli gelir Deflatörü
Tüketici Fiyat Endeksi
Toptan Eşya Fiyat Endeksi
Perakende Fiyat Endeksi

7.Soru

Bankaların kabul ettikleri mevduatların belirli bir kısmını kasalarında tuttukları orana ne ad verilir?


Rezerv oranı
Reeskont oranı
Faiz oranı
Sendikasyon oranı
Likidite oranı

8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamunun ekonomiye müdahale ettiği dışa açık bir ekonomide toplam harcamaları gösterir? (AE= Toplam harcamalar, I= Yatırım harcamaları, C=Tüketim harcamaları, G= Kamu harcamaları, X=İhracat, M= ithalat, NX=Net ihracat)


AE= C+I+G

AE= C+I+G+M

AE= C+I+G+X

AE= C+I+G-NX

AE= C+G +NX


9.Soru

Basit “ Keynesyen Harcama Modeli’nde” stoklarda planlanmamış artış durumu aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? 


Üretimde azalma
Üretimde artma
Kârların düşmesine 
Yeni istihdam olanaklarının artmasına  
Fiyatların düşmesine

10.Soru

I. Kamu harcamaları
II. İhracat
III. Tasarruflar
IV. İthalat
V. Net vergi
Aşağıdakilerden hangisinde sızıntı kalemleri birlikte verilmiştir?


Yalnız V

I, II, III

I, II ve IV

III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


11.Soru

I. Üretim yöntemi II. Gelir Yöntemi III. Harcama yöntemi Yukarıda verilen yöntemlerden hangisi/hangileri GSYH hesaplama yöntemleri arasında gösterilebilir?


I
I,II
I,III
II,III
I,II,III

12.Soru

Keynezyen teoriye göre tüketim ve tasarrufların en önemli belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?


Harcanabilir gelir düzeyi.
Servet.
Dayanıklı tüketim malları stoku.
Tüketicilerin borçluluk düzeyi.
Rel faiz oranı.

13.Soru

Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla, bir ülkenin ulusal parası ticaret yaptığı bir başka ülkenin parası karşısında değer yitirirse (döviz kuru yükselirse) aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


İhracat artar, ithalat azalır
İhracat azalır, ithalat azalır
İhracat artar, ithalat artar
İhracat azalır, ithalat artar
İhracat değişmez, ithalat artar

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Heterodoks istikrar programlarının yürütülmesinde kullanılan araçlardan birisi değildir?


Mali disiplin ve parasal reform
Fiyat ve ücretlerin dondurulması
Sıkı maliye politikası uygulamak
Sabit döviz kuru
Esnek döviz kuru

15.Soru

Eğer ekonomide denge varsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Planlanan yatırım gerçekleşen yatırıma eşittir..
Planlanan tasarruflar sıfır olur.
İşsizlik olmaz.
Otonom harcamalar reel geliri etkilemez.
Planlanan harcamalar milli gelirden fazladır.

16.Soru

I- Fiyat ve ücretlerin dondurulması, II-Para arzının kontrolü, III-Kamu açıklarının azaltılması, IV-Döviz kurunun devalüasyonu, Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Ortodoks istikrar programlarında kullanılan yöntemlerden birisi değildir?


Yalnız I
Yalnız II
II-III
III-IV
II-III-IV

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kısa dönemli toplam arzın artışını etkileyen faktörlerden biridir?


Ücret oranlarında artış

Emek dışı girdi fiyatlarında artış.

Verimlilikte azalma.

Ücret oranlarında düşme

Ters arz şokları


18.Soru

Devletin bulunduğu fakat dışa kapalı olan bir ekonomide marjinal tasarruf oranı %10 ise bu ekonomi için vergi çarpanı kaçtır?


-3
-6
-9
-12
-15

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam arzın belirleyicilerinden biridir?


Kaynak fiyatları

Gelir vergisi

Faiz oranları

Döviz kuru

Kurumlar vergisi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye kavramı kapsamında ele alınmaz?


Fabrika
Makine 
Bina 
Ulaştırma
Para