İktisada Giriş 2 Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

•Ticari bankaların iskonto ettikleri bir senedi, likidite sağlamak amacıyla merkez bankasında yeniden iskonto ettirmelerine ne denir?


•Devalüasyon
•Regülasyon
•Disponibilite oranı
•Reeskont
•. Zorunlu karşılık oranı

2.Soru

İşgücünün payı %40 ve sermayenin payı da %60 ise İşgücü ve sermaye %2 ve toplam faktör verimliliği de % 3 oranında artıyorsa, iktisadi büyüme oranı aşağıdakilerden hangisi olur?


%2
%3
%4
%5
%7

3.Soru

Aşağıdakilerden hagisi doğrudur?


Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sağa kayar, LRAS eğrisi etkilenmez.
Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sola kayar, LRAS eğrisi sağa kayar.
Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sola kayar, LRAS eğrisi sola kayar.
Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sağa kayar, LRAS eğrisi sola kayar.
Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sola kayar, LRAS eğrisi etkilenmez.

4.Soru

•Aşağıdakilerden hangisinde ekonomi politikası amaçları arasında çelişki yoktur?


Tam istihdam-büyüme
•Tam istihdam-ödemeler dengesinin sağlanması
•Büyüme-fiyat istikrarı
•Büyüme-ödemeler dengesinin sağlanması
•e.Fiyat istikrarı-tam istihdam

5.Soru

Ekonomi politikaları aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi gerekçelerle ilgili olarak yürütülmektedir?


Ekonomide var olan dengeleri değiştirmek ve iyileştirmek için
Devlete kaynak yaratmak için
Ekonomik sistemi değiştirmek için
Firmaların kârlı alanlarda yatırım yapabilmelerini sağlamak için
Ekonominin dışa açıklığını sağlamak için

6.Soru

•Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sağa doğru kaydırır?


Ham petrol fiyatlarında bir artış
Ücretlerde bir artış
Gelecekteki fiyatlar genel seviyesinin artacağına yönelik beklentiler
Teknolojik gelişme
a ve b şıkları doğrudur

7.Soru

Merkez Bankası para politikasında hangi işlemlerden yararlanır?


Açık piyasa işlemleri, reeskont politikası, zorunlu karşılıklar

Açık bütçe, denk bütçe, bütçe fazlası

İMF tipi istikrar programından

Ortodoks Programından

Heterodoks Programından


8.Soru

Ekonomi konusunda bilgi sahibi olan Melek, yaptığı araştırmalar sonucunda kendisinden borç isteyen arkadaşı Ayşe'ye, yabancı bir para birimi üzerinden borç vermenin daha avantajlı olduğunu görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Melek ve Ayşe'nin bulunduğu ekonomik ortam için yanlış bir ifadedir?


İthal malların fiyatı yükselmektedir.
Düşük ve orta gelir gruplarının harcama yapma eğilimi yüksektir.
Dış ticaret dengesi açık verme eğilimindedir.
Tasarruf hacmi düşmektedir.
Ev ve arsa satışları artmaktadır.

9.Soru

Bir kişinin portföy oluşturma konusunda tutumunu belirleyen temel faktörler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?


Risk, likidite, getiri
Vade, risk
Likidite, getiri
Risk, getiri
Likidite, vade

10.Soru

Devletin belli ekonomik amaçlara ulaşmak için karar alması ve bu kararın uygulanması şeklinde tanımlanan iktisadi yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


İktisat politikası
Makro iktisat
Mikro iktisat
Endüstriyel iktisat
Ekonomik İstikrar

11.Soru

Parasal olmayan bir varlığın ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığına ilişkin tanımlama aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


Likidite
Emisyon
Akreditasyon
Sendikasyon 
Dolarizasyon

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden değildir?


Sübvansiyonlar
Özel Kesim Tüketim Harcamaları
Özel Kesim Yatırım Harcamaları
Kamu Harcamaları
Net İhracat Harcamaları

13.Soru

Günümüzde kullandığımız paralar aşağıdakilerden hangisini temsil eder?


Mal para

Fiyat para

Rezerv para

Tek maden para

Kaydi para


14.Soru

I. Makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenler arasındadır.II. Tam istihdam, cari ücret düzeyinde çalışmak isteğinde olanların tamamının çalıştırışdığı durumdur.III. İstihdamın dar tanımı sadece emek faktörü üzerinden yapılır.IV. İşsizlik, çalışma gücü ve arzusu olduğu halde cari hizmet düzeyinde iş arayıp bulamayanların toplamıdır.İşsizlik ve istihdamla ilgili yukarudaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
I, III ve IV
I, II, III, IV

15.Soru

Türkiye ve Almanya’nın dış ticaret ortağı iki ülke olduğunu ve Türkiye’de esnek döviz kuru sistemi uygulandığını düşünelim. Türkiye’de piyasa koşullarında Türk Lirası’nın Avro’ya göre değer kaybettiğini varsayalım. Bu durum, diğer koşullar sabitken iki ülke arasındaki dış ticaret hadlerini ne yönde etkileyecektir?


Türkiye’nin ihracatı artar
Türkiye’nin ithalatı artar
Almanya’nın ihracatı artar
Almanya’nın ithalatı azalır
Her iki ülkenin de ithalatı azalır

16.Soru

Bir ekonomide emeğin ve sermayenin payı sırasıyla %40 ve %60 şeklinde hesaplanmıştır. Bu ekonomide işgücünün yılda % 1, sermaye stoğunun % 3 ve reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın % 7 artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Yukarıda verilenlere göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toplam faktör verimliliğindeki değişme doğru biçimde verilmiştir?


Yaklaşık % 2 oranında artar
Yaklaşık % 4 oranında artar
Yaklaşık % 6 oranında artar
Yaklaşık % 2 oranında azalır
Yaklaşık % 4 oranında azalır

17.Soru

Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide, marjinal tüketim eğilimi 0,75 iken yatırım artışı sonrası ekonomide dengenin yeniden oluşabilmesi için durabilmesi için çarpan ne olmalıdır?


2

3

4

5

6


18.Soru

Yatırımları etkileyen bir diğer önemli unsur da yatırımın maliyetidir. Bir firmanın sermaye malı alabilmesi için paraya ihtiyacı vardır. İhtiyaç duyulan bu para aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?


Finansal sermaye
Yatırımın maliyeti
Yatırım kararları
Ödünç verilebilir fonlar
Transfer harcamaları

19.Soru

Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, farklı para birimlerinin satınalma güçlerini eşitleyen değişim oranına ne ad verilir?


Nominal döviz kuru
Reel döviz kuru
Satınalma gücü paritesi
Çapraz döviz kuru
Sabit döviz kuru

20.Soru

Kişinin yaşamı boyunca gelirlerinden yapmış oldukları tasarruflar ve atalarından kendilerine miras yoluyla kalan tasarruflar toplamı olan servet paranın hangi fonksiyonunu göstermektedir?


Değişim aracı olarak para
Hesap birimi olarak para
Paranın likidite değeri
Mal ve fiyat para
Değer saklama aracı olarak para