İktisada Giriş 2 Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Fiyat İstikrarı
II. Tam istihdamı gerçekleştirmek
III. Nüfus artışını sağlamak
IV. Gelir dağılımını gerçekleştirmek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ekonomi politikasının amaçlarındandır?


I, II ve IV

Yalnız II

II ve III

III ve IV

Yalnız IV


2.Soru

•Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarında kullanılacak araçlardan biri değildir?


•Ücretlerin kontrolü
•Sıkı para politikası
•Paranın Devalüasyonu
Vergi oranlarınn yükseltilmesi
•Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi

3.Soru

Aşağıdaki politikalardan hangisi ücret kontrolleri uygulamalarından birisidir?


Gelirler politikası
Vergi politikası
Para politikası
Harcama politikası
Teşvik politikası

4.Soru

Ekonomide para kullanımı aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisine neden olmaz? Ekonomide para kullanımı aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisine neden olmaz? 


Uzmanlaşma artarUzmanlaşma artar
İşlem maliyetleri düşerİşlem maliyetleri düşer
Verimlilik artarVerimlilik artar
Üretim artarÜretim artar
Enflasyon artarEnflasyon artar

5.Soru

MPS değerinin artmasının ekonomide beklenir etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 


Gelir artar
Tasarruflar azalır. 
Gelir düşer
Tüketim azalır.
Vergi gelirleri artar. 

6.Soru

Para olarak kullanılmazsa dahi kendi başına bir değer taşıyan varlıklara denir?


Kaydi para
Nakdi para
Servet
Mal para
Likidite

7.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “niteliksel” bir özellik taşır?


İktisadi büyüme

İktisadi kalkınma

Enflasyon

Milli gelir

GSYH


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Harcanabilir gelir = Tüketim+Tasarruflar
Kişisel gelir = Tüketim+Tasarruflar
Harcanabilir gelir = Tüketim-Yatırım
Harcanabilir gelir= Tüketim-Tasarruflar
Harcanabilir gelir=Toplam gelir+Vergiler

9.Soru

Ödemeler bilançosunda dengesizlik olmasının temel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?


Hammadde yönünden dışa bağımlılık
İthalatın ihracattan fazla olması
Ülkenin sanayileşme sürecini tamamlamamış olması
Ülkeye yeterince yurt dışından döviz girişinin sağlanamaması
Ülkeye işçi dövizlerinin artan oranlı girişi

10.Soru

Ekonomide toplam üretimin ve istihdamın, toplam harcama (ya da toplam talep) tarafından belirlendiğini öne süren okul hangisidir?


Monetarist okul
Keynesyen okul
Klasik-Marksist okul
Klasik kapitalist okul
Liberal okul

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amortisman kavramının bir örneği olmaya uygundur?


Sebze üretimi için traktörde kullanılan akaryakıt
Fabrika aydınlatmasında kullanılan elektrik
Ev ısıtması için harcanan doğalgaz
Pazarlama amaçlı kullanılan otomobil
Ekmek üretiminde kullanılan un

12.Soru

Gayri safi yurtiçi hasılanın hesaplanmasında harcama yöntemi kullanılacaksa yapılan hesaplamaya aşağıdakilerden hangisi dahil edilmez?


Tüketim harcamaları
Yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
Net ihracat
Dış borçlar

13.Soru

Açık bir ekonomideki tüm harcamaların formülü aşağıdakilerden hangisidir ?


AD = C + I + G + X
AD = C + G + X
AD = C + I + G + M - X
AD = C + I + G + X - M
AD = C + I + G

14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi iktisadi büyümeyi tanımlar?


İşgücü verimliliği artış oranı
Sermaye verimliliği artış oranı
İşgücü artış oranı amortisman oranı toplamı
İşgücü ve sermaye artış oranları ile işgücü ve sermaye verimlilik artış oranları toplamı
İşgücü ve sermaye artış oranları ile işgücü ve sermaye verimlilik artış oranları ile amortisman toplamı

15.Soru

Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?


Takas maliyeti
İşlem maliyeti
Barter maliyeti
Emek maliyeti
Zaman maliyeti

16.Soru

Enerji fiyatlarındaki ani artış aşağıdaki durumlardan hangisine yol açar?


Enflasyon yaratır

Maliyetleri düşürür

Deflasyon yaratır

Toplam talep eğrisi sola kayar

Fiyatlar düşer


17.Soru

Potansiyel ve cari GSYH arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


GSYH sapması
GSYH trendi
GSYH açığı
GSYH eşiği
GSYH döngüsü

18.Soru

Hükümet toplam gelir düzeyini bütçe açığına yol açmadan artırmak istediğinde kamu harcamaları artışına eşdeğer miktarda vergiyi artırmalıdır. Bu durumda çarpana ne ad verilir?


Vergi çarpanı

Denk bütçe çarpanı

Kamu harcamaları çarpanı

Para çarpanı

Dışa açık ekonomi çarpanı


19.Soru

Toplam çıktı düzeyi, potansiyel istihdam çıktı düzeyinden az ise aşağıdakilerden hangisi görülür ?


Sermaye mallarına olan güçlü talep ve sıkı emek piyasası şartları hem reel faiz oranlarını hem de reel üretim kaynakları fiyatlarını artırır
Yatırım için güçsüz talep faiz oranlarını yükseltir
Güçsüz istihdam ücret ve diğer kaynak fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratır
Yatırım için güçlü talep artışı faiz oranlarını düşürür
Yatırım için güçsüz talep faiz oranlarını düşürür. Güçsüz istihdam ve diğer kaynak fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratır

20.Soru

“Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranı” olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Çarpan

Dışsal değişken

Reel gelir

Gelir düzeyi

Faiz oranı