İktisada Giriş 2 Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?


Toplam maliyet
Marjinal maliyet
Ortalama maliyet
İşlem maliyeti
Değişken maliyet

2.Soru


Yukardaki grafik aşağıdakilerden hangisine aittir?


Kısa Dönemli Arz Eğrisi

Anlık Toplam Arz Eğrisi

Uzun Dönemli Toplam Arz Artışı

Toplam Talepte Değişiklikler

Talep Yönlü Büyüme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dışa kapalı ve devletin bulunduğu bir ekonomide toplam harcamaları verir?


C + I
C + I + G
C(YD)
TA - TR
Y - T

4.Soru

Düşük harcanabilir gelir seviyesindeki marjinal tüketim eğilimine “a”, yüksek harcanabilir gelir seviyelerindeki marjinal tüketim eğilimine “b” dersek, Keynes aşağıdaki ilişki biçimlerinden hangisini savunmuştur?


a ≥ b

a ≤ b

a = b = 0

a = b

a.b = 1


5.Soru

Toplam arz eğrisinin sağa doğru kayması neyi ifade eder?


İktisadi küçülme
İktisadi durgunluk
İktisadi büyüme
İktisadi dalgalanma
İktisadi istikrarsızlık

6.Soru

AD eğrisinin negatif eğimli olmasında etkili olan kanallardan birisi de “ döviz kurudur”. Bu kanalın çalışmasında aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi ekonomik değişken etkili değildir? 


Fiyat seviyesindeki değişim 
Yurt içi ve yurt dışında alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarının birbirlerine göre göreceli değişimi 
İhracatta değişim 
Toplam talepte değişim 
Servette değişim 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli toplam arz eğrisinde kaymaya yol açacak nedenlerden biri değildir?


Emek ilişkili nedenler

Sermaye ilişkili nedenler

İhracat ilişkili nedenler

Teknolojik bilgi ilişkili nedenler

Doğal kaynak ilişkili nedenler


8.Soru

Toplam harcamaları oluşturan dört temel bileşen arasında aşağıdaki hangi kalem yer almaz?


Lüks tüketim harcamaları
Hanehalkının harcamaları
Dış alem talebi
Kamu harcamaları
Yatırım

9.Soru

Bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat ortalamasının değişimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?


GSYH Deflatörü

Kişi Başı GSYH

TÜFE

TEFE

Enflasyon


10.Soru

I. Vadesiz mevduat
II. Vadeli mevduat
III. Resmi mevduatlar
IV. Bankalararası mevduatlar
Yukarıdaki mevduat türlerinden hangileri M2 para arzı tanımı içerisinde yer alır?


I, II

II, IV

I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


11.Soru

Firmaların zaman içinde maliyetlerini düşürmek amacıyla uyguladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışma koşullarından taviz verme
Sermaye yoğunluğunu artırma
İşgücü ücretlerini düşürme
İşgücü sayısını artırarak üretim yapma
Vergi gibi maddi sorumluluklardan kaçınma

12.Soru

I Hanehalkı II Firmalar III Hükümet Toplam talep eğrisi yukarıda sıralanan ekonomik birimlerin hangilerinin satın alma isteklerini ifade eder?


I ve II
I ve III
II ve III
Sadece I
I, II ve III

13.Soru

Uzun dönem- kısa dönem ilişkisinde; fiili olarak çıktı düzeyi, potansiyel tam istihdam çıktı düzeyinden azsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


Yatırım için güçsüz talep faiz oranlarını düşürür.

Yatırım için fazlaca istek ve talep oluşturur.

Borçlanma piyasasında faiz oranları düşer.

Üretim faktörlerinin fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratır.

İstihdam oranı düşer.


14.Soru

MPC değerinin 0,6 dan 0,8 e ve marjinal vergileme oranının 0,25’den 0,15 e şeklinde değiştiği bir ekonomide beklenen etki aşağıdakilerden hangisidir? 


Ekonomide çarpan mekanizması aracılığıyla yapılan harcamaların gelir üzerindeki etkisi daha yüksek olur.
Ekonomide çarpan mekanizmasının gelir düzeyi üzerine etkisi olmaz. 
Ekonomide çarpan mekanizması aracılığıyla yapılan harcamaların gelir üzerindeki etki daha az olur. 
Tüketim artar. 
Kamu gelirleri azalır. 

15.Soru

Toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tasarrufa ayrıldığı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?


Marjinal tasarruf eğilimi

Marjinal tüketim eğilimi

Faiz oranı

Gelir etkisi

İkame etkisi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden değildir?


Sübvansiyonlar
Özel Kesim Tüketim Harcamaları
Özel Kesim Yatırım Harcamaları
Kamu Harcamaları
Net İhracat Harcamaları

17.Soru

C=100+0,8Y tüketim fonksiyonunda yer alan 100 değeri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Otaonom tüketim
Marjinal tüketim
Ortalama tüketim
Nihai tüketim
Negatif tüketim

18.Soru

Kısa dönem makro ekonomik dengede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Reel GSYH’nın gerçek düzeyi, potansiyel GSYH düzeyinden az veya fazla olabilir.
işsizlik oranı sıfırdır.
tanım gereği, ekonomi tam istihdam düzeyinden sürekli olarak uzaklaşır.
gerçekleşen reel SYH, potansiyel GSYH düzeyine eşittir
Toplam talep (AD) eğrisi ile uzun dönem arz eğrisinin (LRAS) kesiştikleri noktada oluşur.

19.Soru

Harcanabilir gelir 1000 TL iken, Tüketim haramaları 2000 TL ise, tasarruf miktarı aşağıdakilerden hangisidir?


0.
2000.
-2000.
-1,000.
1000

20.Soru

Bir ekonomide bir yıl önceki reel gayri safi yurtiçi hasılada görülen değişimi ölçen biri aşağıdakilerden hangisine ulaşacaktır?


Enflasyon oranı
Ekonomik büyüme
GSYH deflatörü
Ekonomik kalkınma
Satınalma gücü