İktisada Giriş 2 Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Planlanmamış stok değişiminin negatif olduğu dışa kapalı ve devletin bulunmadığı bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi görülmesi söz konusudur?


Üretim düzeyi artar
Stok yatırımları azalır
Planlanmış yatırım azalır
Gelir düzeyi azalır
Denge gelir düzeyi değişir

2.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Türkiye GSYH için doğrudur?


Türkiye GSYH ’sının en önemli kalemini özel tüketim harcamaları oluşturmaktadır.
Türkiye GSYH’ının en temel kalemi yatırım harcamalarıdır.
Türkiye GSHY’sı net dış ticaret fazlası vermektedir.
Türkiye GSYH’ı içerisinde en büyük pay kamunundur.
Türkiye GSYH’ı içerisinde yatırım harcamaları tüketim harcamalarından daha önemli bir kalemi oluşturmaktadır.

3.Soru

I. Ücret oranları II. Emek dışı girdi fiyatlarında değişiklik III. Verimlilikte volatalite IV. Arz şokları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kısa dönem arz eğrisinde oluşacak kayma nedenlerindendir?


I ve III

III ve IV

I, II, III ve IV

II ve III

Yalnız II


4.Soru

GSMH Deflatörü aşağıdaki ekonomik sorunlardan hangisinin ölçülmesine yönelik olarak hesaplanmaktadır? 


Enflasyon 
Büyüme 
Stagflasyon 
İşsizlik 
Cari açık 

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkileyen faktörlerden biri değildir?


İş gücünün kalitesi
Sermaye stoğunun büyümesi
Teknolojik gelişme
Beşeri sermaye
Üretim fonksiyonu

6.Soru

Üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması (katılamaması) durumuna ne denir?


Tam istihdam
Eksik istihdam
Mevsimlik istihdam
Geçici istihdam
Konjonktürel istihdam

7.Soru

Para politikası uygulaması çerçevesinde merkez bankalarının kısa vadeli faiz oranlarının belirlenen düzeylerde oluşmasını sağlamak ve finansal piyasalardaki likiditeyi etkin bir şekilde düzenlemek amacıyla menkul kıymet alımı ve satımı ile para piyasası işlemleri yapmasına ne ad verilir ?


Reeskont politikası
Sıkı para politikası
Para arzının kontrolü
Maliye politikası
Açık piyasa işlemleri

8.Soru

I. Tüketim harcamaları
II. Beklentiler
III. Toplam harcamalar
IV. Teknoloji
V. Kaynak fiyatları
Yukarıda verilenlerden hangileri toplam arz eğrisinin temel faktörleridir?


I, II

I, II, III

II, III, IV, V

II, IV, V

III, IV, V


9.Soru

Harcanabilir gelir olan YD’nin elde edilmesinde aşağıda yer alan bileşenlerden hangisinin kullanılmasına gerek vardır?


TA
C
S
I
M

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru etkisinin yarattığı değişimlerden biri değildir ?


Fiyat seviyesinde değişim
Yerli malların fiyatlarında yabancı malların fiyatlarına göre değişim
Reklam ve tanıtım harcamalarında değişim
Net ihracatta değişim
Toplam harcamalarda değişim

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi faiz oranı etkisini açıklar?


Enflasyon artışının ekonomik birimlerin kendini daha az zengin hissetmesine neden olması
Faiz oranının uzun süre düşük kalması yüzünden tasarruf oranlarının düşmesi
Yüksek faiz oranı yüzünden yapılması planlanan yatırımlardan vazgeçilmesi
Ekonomik birimlerin güvensizlik ortamı yüzünden servet biriktirmeye yönelmesi
Bireylerin enflasyon nedeniyle azalan satın alma düzeylerini korumak için borçlanması

12.Soru

Asağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi paranın fonksiyonlarından değildir? 


Hesap birimi olma
Değer saklama aracı olma
Tasarruf aracı olma
Değişim aracı olma 
Politika aracı olma

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talebin içerisinde yer almaz?


Özel tüketim harcamaları
Özel yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
Net ihracat
Otonom yatırımlar

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinde kaymaya sebep olan belirleyicilerden biri olarak sayılamaz?


Net ihracat harcamaları
Tüketim harcamaları
Yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
Faiz gelirleri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikası amaçları arasında yer almaz?


Tam istihdamın gerçekleştirilmesi
Yüksek büyüme hızı
Ödemeler dengesinin sağlanması
Gelir dağılımının daha iyi hale getirilmesi
Genel fiyat düzeyinin sürekli düşmesi

16.Soru

Merkez bankalarının, kısa vadeli faiz oranlarının belirlenen düzeylerde oluşmasını sağlamak ve finansal piyasalardaki likiditeyi etkin bir biçimde düzenlemek amacıyla, menkul kıymet alım ve satımı yapmasına ne ad verilir?


Reeskont
Açık Piyasa İşlemleri
Resesyon
Ticaretin Serbestleştirilmesi
Senyoraj

17.Soru

Parasal olmayan bir varlığın ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne denir?


Kaydi para
Nakdi para
Servet
Nakit
Likidite

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının ulaşmaya çalıştığı öncelikli amaçlardan biri değildir ?


Para arzını arttırmak
Tam istihdama ulaşmak
Üretimi arttırmak
Fiyat istikrarını sağlamak
Ödemeler dengesini iyileştirmek

19.Soru

Faiz oranı etkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen kavramın açıklanmasında kullanılır? 


AD eğrisinin eğimini 
Toplam harcama miktarını  
Toplam üretim düzeyini 
Toplam yatırım düzeyini 
Toplam ihracat düzeyini 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin zaman içerisindeki tüketimlerini nasıl daha istikrarlı halde tutabileceklerini belirleyen faktörlerden birisidir?


Nominal faiz oranı
Parasal faiz oranı
Toplam faiz oranı
Reel faiz oranı
Brüt faiz oranı