İktisada Giriş 2 Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkilyen faktörler arafsında yer almaz?


İşgücünün kalitesi
Sermaye stokundaki artış
Teknolojik gelişme
Nüfusun eğitim düzeyi
Faiz oranı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz belirleyicilerinden biri olan kaynak fiyatlarının aşamalarındandır ?


Teknolojik gelişme yaşanır, birim girdi başına çıktı miktarı artar
Teknolojik gelişme yaşanır, kaynak fiyatları artar, toplam arz azalır
Kaynak fiyatları azalır, teknolojik gelişme yaşanır, gelecekte fiyatların artması beklenir
Kaynak fiyatları artar, firmalar veri olan her fiyat seviyesinde üretim miktarlarını azaltır, toplam arz azalır
Gelecekte fiyatların artması beklenir, ücretler ve diğer üretim kaynaklarının fiyatları artar, toplam arz azalır

3.Soru

•AD – AS model analizine göre 1973 – 1975 petrol krizinden doğan ters arz şokları sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmiştir?


•Artan toplam çıktı, azalan işsizlik, artan fiyatlar genel seviyesi
•Azalan toplam çıktı, artan işsizlik, artan fiyatlar genel seviyesi
•Artan toplam çıktı, artan işsizlik, artan fiyatlar genel seviyesi
•Azalan toplam çıktı, artan işsizlik, azalan fiyatlar genel seviyesi
•Artan toplam çıktı, azalan işsizlik, azalan fiyatlar genel seviyesi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisi hakkında doğru bir yargıdır?


Eğrinin eğimi pozitiftir.
Nominal değişkenlerin etkin olduğunu gösterir.
Keynesyen iktisatçılar tarafından önerilir.
Klasik dikotomiyi destekler.
Sabit bir gelir düzeyi üzerinde yer alır.

5.Soru

Paranın bir malın veya hizmetin ekonomik değerinin ölçülmesinde kullanılması hangi fonksiyonunu ifade eder?


Değişim aracı olması

Takas edilebilmesi

Üretim faktörü olması

Değer saklama aracı olması

Hesap birimi olması


6.Soru

Eğer bir birey harcanabilir gelirinden daha fazla harcamaktaysa, bu birey aşağıdakilerden hangisini yapmaktadır?


Tasarruf.
Yatırım.
Eksi tasarruf.
Spekülasyon.
İşsiz.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemli toplam arzın artmasına ya da azalmasına yol açan faktörlerden birisi değildir?


Ücret oranları
İhracat
Verimlilik
Yararlı arz şokları
Emek dışı girdi fiyatları

8.Soru

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?


İkiz açık, bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesi durumudur.

Toplam gelirin, yurtiçinde üretilmiş olan mallara doğrudan harcanmasına “ enjeksiyonlar” denir.

Para yetkilileri ya da hükümetin döviz fiyatını artırmasına revalüasyon denir.

Satın alma gücü paritesi, uluslararası ticarete konu olan malların ülkelere göre fiyat farklarıdır.

Net ihracat; toplam ihracattan toplam ithalatın çıkarılmasıyla elde edilen değerdir.


9.Soru

İşsizler sayısının işgücüne oranı aşağıdakilerden hangisini vermektedir?


İradi İşsizlik oranı

İşsizlik Oranı

Gayrı iradi işsizlik

Mevsimlik İşsizlik

Yapısal İşsizlik


10.Soru

•Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşlıkların temel fonksiyonları arasında yer almaz?


Bankacılık sisteminin riskinin azaltılması
•Para arzını ayarlamak
•Likidite yönetimi
•Gecelik faiz oranlarını belirleme
•Bankacılık sisteminin riskinin azaltılması

11.Soru

Para arzındaki değişme ile reel faizler kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?


Paranın geçiş mekanizması

Para piyasası dengesi

Reel para arzı

Para stoku

Para çoğaltanı


12.Soru

Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) ve marjinal tüketim eğilimi (MPC) kavramları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


MPS - MPC = 1
MPS + MPC = 1
MPS + MPC < 1
MPS + MPC > 1
MPS = MPC

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi milli gelir özdeşliği olarak adlandırılan ve bir ekonomideki toplam mal ve hizmet üretimini ifade eden GSYH’nin bileşenlerinden biri değildir?


Toplam tüketim (C)
Toplam yatırım harcamaları (I)
Kamu harcamaları (G)
Net ihracat (NX)
Tasarruflar (S)

14.Soru

İktisadi büyümeden beklenen nedir? 


hasıladaki artış oranının nüfustaki artış oranından düşük olması
hasıladaki artış oranının nüfustaki artış oranından fazla olması
hasıladaki artış oranının nüfustaki artış oranıyla aynı olması
hasıladaki artış oranının kentsel nüfustaki artış oranından fazla olması
hasıladaki artış oranının kırsal nüfustaki artış oranından fazla olması

15.Soru

Günümüzde kullanılan paralar hangi paraya örnektir?


Mal para
Fiyat para
Kağıt para
Emisyon
Banka parası

16.Soru

Toplam talep (AD) eğrisinde kaymaya neden olan faktörler aşağıdakilerden hangisidir ?


Beklentiler, yabancıların milli gelir ve fiyat düzeyleri, hükümetlerin izleyeceği politikalar
Beklentiler, hükümet değişiklikleri, ithalat
Beklentiler, ihracat, yatırım
Hükümet politikaları, ihracat, ithalat
İhracat, yabancı yatırım teşvikleri, vergi indirimi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para talebini etkileyen faktörler arasında değildir?


Nominal gelir
Reel faiz oranı
Beklenen enflasyon
Servet
Risk

18.Soru

•Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarının uygulama sonuçları içinde yer almaz ?


•GSMH’nın büyüme oranını düşürür.
•Endüstriyel büyüme oranını düşürür
. Ekonomide durgunluk yaratır
•Ekonomide işsizlik yaratır
Yüksek büyüme hızı ve daha az işsizlik elde edilmektedir.

19.Soru

Açık bir ekonomide MPC 0,75, MPM 0,25 ve ihracatta 30 birim bir artış söz konusu iken denge toplam gelir artışı kaçtır?


60

50

40

45

55


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılıkların temel fonksiyonları arasında yer almaz?


Bankacılık sisteminin temel riskinin azaltılması
Para arzının ayarlanması
Kısa vadeli faiz oranlarının istikrarına yardımcı olmak
Likidite yönetimi
Merkez bankasının kâr marjının arttırılması