İktisada Giriş 2 Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kişinin yaşamı boyunca gelirlerinden yapmış oldukları tasarruflar ve atalarından kendilerine miras yoluyla kalan tasarruflar toplamına ne denir?


Rant
Miras
Birikim
Servet
İntikal

2.Soru

C = 100 + 0,8Y ve Planlanan yatırımların 40 birim olduğu dışa kapalı ve devletin olmadığı bir ekonomide denge durumda gelir kaç birimdir?


700
600
550
450
750

3.Soru

I. Döviz kuru piyasada belirlenmektedir.II. Döviz kuru parasal otorite tarafından belirlenmektedir.III. Döviz kuru parasal otoritenin kontrolünde piyasa tarafından belirlenmektedir.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sabit döviz kuru sisteminin özellikleri arasında yer alır?


I
II
I-II
I-III
II-III

4.Soru

Ekonomi politikalarının temel amaçları arasında yer alan tam istihdamın kavramı ……


Tüm üretim faktörleri ile ilgilidir
İşgücü ile ilgilidir
Emek ile ilgilidir
Tam kapasite kullanımı ile ilgilidir
Verimlilikle ilgilidir.

5.Soru

I. İşsizlik
II. Beklentiler
III. Yabancıların milli gelir ve fiyat düzeyleri
IV. Hükümetin izleyeceği politikalar
V. Vergiler
Yukarıdakilerden hangi/leri toplam talep eğrisinde kaymaya sebep olabilir?


I

I ve II

II ve III

II, III, IV ve V

I, II, IV ve V


6.Soru

Bir ekonomide gelir toplam harcamalara eşitse aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?


Stok değişimi söz konusu olmaz
Stoklar artar
Stoklar azalır
Yatırım artar
Tüketim artar

7.Soru

I. Para alışverişte ve borçların ödenmesinde kullanılan en likit varlıktır.
II. Parayı elde tutmanın getirisi çoktur.
III. Para kullanımı işlem maliyetlerini azaltarak ticareti ve üretimi kolaylaştırır.
Para ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

Yalnız III

II ve III


8.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen araçlardan hangisi para politikası araçları arasında yer almaz?


Açık piyasa işlemleri
Reeskont politikası
Zorunlu karşılıklar
Disponibilite tutma oranları
Vergiler

9.Soru

Dışa açık bir ekonomide marjinal tasarruf eğiliminin ve marjinal ithalat eğiliminin aşağıdaki gibi olduğu bilinmektedir:Marjinal tasarruf eğilimi: 0,2Marjinal ithalat eğilimi: 0,2Bu ekonomide ihracatın 100 birimden 120 birime yükselmesi durumunda denge milli gelir düzeyi ne kadar artacaktır?


10
20
40
50
100

10.Soru

Sıkı para politikası Döviz kurunun devalüasyonu Sübvansiyonların kaldırılması Ücret kontrolleri Ortodoks istikrar


I ve II
I, II ve III
I, II ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV

11.Soru

Keynes’e göre tüketimi belirleyen değişken aşağıdakilerden hangisidir?


Sürekli gelir
Harcanabilir gelir
Reel faiz oranı
Nominal faiz oranı
Beklentiler

12.Soru

Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için hangisi kullanılmamaktadır?


Sıkı para politikası

Kamu açıklarının, kamu gelirlerinin azaltılması

Döviz kurunun devalüasyonu

Fiyat kontrollerinin kaldırılması ve ücret kontrolleri

Sübvansiyonların kaldırılması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin neden negatif eğimli olduğunu açıklamak için kullanılan ‘Döviz kuru etkisi’ni tanımlar?


‘Döviz kuru etkisi’ tüketim ve fiyat seviyesi arasındaki bir ilişkidir
‘Döviz kuru etkisi’ fiyat düzeyi ve yatırım arasındaki bir ilişkidir
‘Döviz kuru etkisi’ tüketim ve yatırım arasındaki bir ilişkidir
‘Döviz kuru etkisi’ net ihracat ve fiyat düzeyi arasındaki bir ilişkidir
‘Döviz kuru etkisi’ net ihracat ve yatırım arasındaki bir ilişkidir 

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi varlık talebini doğrudan etkileme gücüne sahip değildir?


Risk
Likidite
Beklenen getiri
Vade
Para talebi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamunun olmadığı dışa kapalı bir ekonomide gelirin toplam harcamalardan az olması durumunda ortaya çıkan sonuçlardan birisidir? 


Planlanmamış stok yatırımları artar. 
Planlanmamış stok yatırımları azalır. 
Planlanmamış stok yatırımları değişmez. 
Üretim azalır. 
Üretim değişmez. 

16.Soru

Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?


Ekonomideki mal ve hizmetlerin toplamıdır.
Belirli bir zaman dönemi boyunca ekonomideki tüm nihai mal ve hizmetler için yapılan harcamaların toplamıdır.
Bir yıl içinde bir ülkedeki her türlü harcamaların toplamıdır.
Belirli bir zaman diliminde yatırımlara yapılan harcamaların parasal toplamıdır.
Belirli bir zaman döneminde ihracat için yapılan harcamaların toplamıdır.

17.Soru

Reel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Nominal GSYH ekonominin üretim performansını daha iyi yansıtır.

Nominal GSYH sabit fiyatlarla hesaplanır

Nominal GSYH hesaplanırken baz yıl kullanılır

Reel GSYH sabit fiyatlarla hesaplanır

Reel GSYH cari yıl dikkate alınır


18.Soru

I. Para değişim aracıdır II. Para hesap birimidir III. Para Değer saklama ve biriktirme aracıdır Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri paranın temel fonksiyonlarındandır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

19.Soru

I. Parasal varlıkların nominal getirisindeki artış
II. Servetteki artış
III. Parasal olmayan varlıkların risklerindeki artış
IV. Parasal olmayan varlıkların likiditesindeki artış
V. Ödeme teknolojisindeki gelişmişlik
Servet sahibinin para talebinin artmasının sebepleri hangileridir?


I ve V

I, IV ve V

I, II veIII

IV ve V

Yalnız I


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen değişkenlerden hangisi ekonomi politikalarının öncelikli olarak ulaşmaya çalıştığı hedefler arasında yer almaz?


Ekonomik büyüme
Tam istihdam
Fiyat istikrarı
Ödemeler dengesi
Kâr maksimizasyonu