İktisada Giriş 2 Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Doğrudan tüketiciler tarafından kullanılan, başka bir üretim sürecinde kullanılmayan mal ve hizmetlere ne denir?


Nihai (tamamlanmış) mal
İkame mal
Tamamlayıcı mal 
Zorunlu mal
Lüks mal

2.Soru

Aşağıda verilen şartlardan hangisi başarılı bir ekonomi politikası uygulaması için gerekli temel şartları arasında yer almaz?


İlke ve amaçlar, kesin ve çelişkisiz olarak belirlenmeli

Belirlenen bu ilkelere bağlı kalınmalı

Amacın optimal şekilde gerçekleşmesini sağlayacak araçlar kullanılmalı

Seçilecek araç mümkün olduğu kadar basit olmalı

Politikanın uygulanması ile ilgili kişi ve kurumların mümkün olduğunca fazla olması


3.Soru

Para arzını aşağıdakilerden hangisi belirler?


Ticari bankalar
Merkez Bankası
Hazine
Kalkınma bankaları
Maliye Bakanlığı 

4.Soru

SMH nın hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


SMH = GSMH-Dolaylı vergiler
SMH = GSMH-Amortismanlar
SMH = GSMH+Amortismanlar
SMH = GSMH+Dolaylı vergiler
SMH = GSMH-Amortismanlar+Dolaylı vergiler

5.Soru

Gelir dağılımı ölçümleri yapılırken herbiri eşit sayıda kişiyi kapsayan kaç nüfus dilimi oluşturulur?


2
4
5
10
20

6.Soru

Tam istihdam hedefine ulaşmayı amaçlayan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisinin yaşanması muhtemeldir?


Enflasyonda azalma
Milli gelirde azalma
Enflasyonda yükselme
İşsizlik oranında yükselme
Üretimde azalma

7.Soru

Bir ekonomide denge gelir düzeyi toplam harcamalar yöntemine göre 2000 birimdir. Tüketim fonksiyonu C = 100 + 0,9Y şeklinde ise kaç birimlik yatırım miktarı ekonomiyi denge gelir düzeyine getirir?


100
200
300
400
500

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomi politikasının amacı değildir?


Fiyat istikrarı
Tam istihdam
Ödemeler dengesinin sağlanması
Ekonomik büyüme
Eşit gelir dağılımı

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sağa kayar, LRAS eğrisi etkilenmez.
Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sola kayar, LRAS eğrisi sağa kayar.
Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sola kayar, LRAS eğrisi sola kayar.
Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sağa kayar, LRAS eğrisi sola kayar
Emek ve girdi fiyatlarının artması ile SRAS eğrisi sola kayar, LRAS eğrisi etkilenmez.

10.Soru

I. Vergi Çarpanı= - MPC/MPS II. Kamu Harcama Çarpanı= 1/MPS III. Denk Bütçe Çarpanı= 1 IV. Harcama Çarpanı= 1/(1-MPC+MPM) Kamunun yer aldığı dışa kapalı ekonomide yukarıdaki formüllerden hangileri kullanılır?


I ve II

Yalnız III

I, II ve III

III ve IV

Yalnız IV


11.Soru

Tipik bir tüketici için oluşturulan tüketim malları sepetinin baz yılı için hesaplanan maliyeti 250 liradır. Aynı sepetin son yıl için hesaplanan maliyeti ise 1000 liradır. Bu verilere göre oluşturulacak fiyat indeksinin son yıl alacağı değer nedir?


0,4
100
200
400
4000

12.Soru

Bir ekonomideki genel fiyat düzeyini ve paranın satın alma gücündeki değişimleri belirlemek için seçilmiş malların toptan fiyatları izlenerek düzenlenen endekse ne ad verilir?


Ücret Endeksi
Milli gelir Deflatörü
Tüketici Fiyat Endeksi
Toptan Eşya Fiyat Endeksi
Perakende Fiyat Endeksi

13.Soru

Modern ekonomilerde para arzı aşağıdaki kurumları hangisi tarafından belirlenir?


Merkez Bankası
Hazine
Maliye Bakanlığı
BDDK
SPK

14.Soru

Ülkelerin GSYH’lerini karşılaştırırken genellikle kullanılan para birimi aşağıdakilerden hangisidir?


ABD Doları

Avro

İsviçre Frangı

Japon Yeni

Bitcoin


15.Soru

Bir ekonomide toplam ihracattan toplam ithalatın çıkartılmasıyla elde edilen değere ne ad verilir?


Net ihracat
Cari açık
Yatırım
Ödemeler dengesi
Dış ticaret

16.Soru

Deflasyon durumunda da ekonomi politikası üretilmesinin temel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?


Yerli para değer kaybeder
Mal ve hizmet talebi düşer
Üretim hacmi azalır
Talep yetersizliği olur
Yatırımlar azalır

17.Soru

Milli geliri hesaplayabilmek için hangi eşitliği kullanabiliriz?


MG = SMH - Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar
MG = GSMH – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar
MG = GSMH – Amortismanlar
MG = GSYH – Amortisman - Sübvansiyonlar
MG = SMH + Dolaylı Vergiler – Sübvansiyonlar

18.Soru

Okun Yasası hangi değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektedir?


İktisadi büyüme ve işsizlik oranı
İktisadi büyüme ve istihdam oranı
İşsizlik oranı ve enflasyon oranı
İktisadi büyüme ve konjonktür dalgalanmaları
Atıl kapasite oranı ve üretim kapasitesi

19.Soru

Satın alma gücünün bugünden geleceğe transfer edilmesine imkân sağlayan para fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Değer saklama aracı olma

Borçları ödeme aracı olma

Bölünebilir olma

Hesap birimi olma

Takas edilebilme aracı olma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sola kaydıran bir etki yaratır?


Petrol fiyatlarındaki artış

Reel GSYH2daki azalış

Hükümetin asgari ücreti artırması

İklimin mevsim normallerinden daha iyi olması

Bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşması nedeniyle üretimde verimliliğin artması