İktisada Giriş 2 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Potansiyel GSYH ile cari GSYH arasındaki farka ne ad verilir?


Milli gelir

Net ihracat

Safi milli hâsıla

Dış ticaret açığı

GSYH açığı


2.Soru

Ticari bankaların her bir TL’lık rezervden yaratmış olduğu para miktarına ne ad verilir?


Varlıklar
Gelir
Para çarpanı
Servet
Portföy

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının içeriğinde yer alan unsurlardan birisi değildir?


Paranın devalüasyonu
Ticaretin serbestleştirilmesi
Maliye politikası
Sıkı para politikası
Genişletici para politikası

4.Soru

Aşağıdakilerden hangi durumda toplam talep azalmaz?


Hükumet harcamaları azaldığında
Net ihracat azaldığında
Vergiler azaldığında
a, b, c şıklarının üçü de doğrudur
Hem (a) hem de (b) doğrudur

5.Soru

I. Fiyat istikrarını sağlamak
II. Tam istihdam gerçekleştirmek
III.Yüksek büyüme hızları elde etmek
IV. Ödemeler dengesini sağlamak
V. Gelir dağılımını iyileştirmek
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ekonomi politikasının amaçlarındandır?


Yalnızca I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


6.Soru

Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişiklik ne olarak adlandırılır?


Marjinal çıktı maliyeti
Marjinal fayda maliyeti
Toplam faktör maliyeti
Marjinal faktör maliyeti
Ortalama faktör maliyeti

7.Soru

Dışa kapalı bir ekonomide denge gelir düzeyinin belirlenebilmesi için aşağıdaki eşitliklerden hangisi sağlanmalıdır?


Y = C + I
C = I - Y
AE = I + Y
Y = C
I = Y

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daraltıcı maliye politikalarındandır?


Para arzının artırılması

Para arzının azaltılması

Vergilerin artırılması

Vergilerin azaltılması

Kamu harcamalarının artırılması


9.Soru

Enflasyon paranın hangi fonksiyonunu ortadan kaldırır?


Tümünü
Hesap birimi olma
Genel ödeme aracı olma
Değer saklama
Genel değişim aracı olma

10.Soru

Toplam talep eğrisine göre fiyatlar genel düzeyi arttıkça gelir nasıl bir değişim gösterir?


Artar
Azalır
Değişmez
Önce artar, sonra azalır
Önce azalır sonra artar

11.Soru

. Başarılı bir ekonomi politikası uygulaması için aşağıdakilerden hangisi gerekli temel şartlar içinde yer almaz?


•İlke ve amaçlar kesin ve çelişkisiz olarak belirlenmeli
•Belirlenen ilkelere bağlı kalınmalı
•Mevcut duruma göre amacın optimal şekilde gerçekleşmesini sağlayacak araçlar kullanılmalı
Seçilecek araç mümkün olduğu kadar basit olmalıdır
•Baskı grublarının müdahalelerinden uzak olmalıdır.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisnde meydana gelecek değişme toplam talebi arttırır?


Fiyatların artması
Fiyatların düşmesi
Gelirin azalması
Gelirin artması
Kamu harcamalarının artması

13.Soru

“Ev fiyatlarının diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarından daha fazla artması, ev sahibi olan hane halklarının …. artması anlamına gelir” cümlesinde verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Vergilerinin

Üretimlerinin

Tüketimlerinin

Servetlerinin

Taleplerinin


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulanacak ortodoks programlara bağlı olarak ulaşılmak istenen sonuçlardan biri değildir?


Devalüasyon ile ihracat artarken ithalat daralacak ve ödemeler dengesinde iyileşme sağlanacaktır.

Dış ticarete getirilen kısıtlama ile yerli sanayi gelişecektir.

Sıkı para politikası, toplam talebi daraltacak ve fiyatlar üzerinde aşağı doğru baskı yapacaktır.

Kamu harcamalarının daraltılması ile bütçe açığı azalacak ve parasal genişleme frenlenecektir.

Ücretlerin kontrol altına alınmasıyla, maliyetler düşecek, yurtiçi talep daralacak, buna karşılık ihracat imkanları artıp karlar yükselecektir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks bir istikrar programının uygulama önerilerinden biri olamaz?


Para arzının kontrolü
Kamu açıklarının azaltılması
Yerel paranın devalüasyonu
Fiyatların serbest bırakılması
Dışsal sermayenin ülkeye çekilmesi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam istihdamın sağlanması amacının muhtemel sonuçlarından biridir?


Yatırımlarda ve milli gelirde düşme
Milli gelir artışı
Milli gelirde azalış
Yüksek oranlı işsizlik
Enflasyonda yükselme

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinde bir kaymaya yol açmaz?


Beklentiler
Yabancı ülkelerdeki milli gelir ve fiyat düzeyi
Hükümetlerin izlediği politikalar
Fiyatlar genel düzeyinde değişim
Firmaların stratejilerinde değişme

18.Soru

Servet sahiplerinin elinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne denir?


Reeskont
Portföy
Bilanço
Rezerv
Karşılık

19.Soru

Devletin kamu harcamaları ve vergileri kullanarak ekonomik faaliyetleri yönetmesine ne ad verilir?


Denge gelir düzeyi
Enflasyonist yaklaşım
Para arzı kontrolü
Para politikası
Maliye politikası

20.Soru

Dışa kapalı bir ekonomide toplam otonom harcamalar 200, marjinal tüketim eğilimi 0,9, harcanabilir gelir 400, toplam yatırım 140 ve toplam devlet harcamaları 100 birim ise bu ekonomide toplam harcamalar ne kadardır?


200
400
600
800
1000