İktisada Giriş 2 Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından birisi değildir?


Açık piyasa işlemleri
Zorunlu karşılıklar
Reeskont politikası
Gelirler politikası
Faiz politikası

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek büyüme hızı sağlanması amacının muhtemel sonuçlarından biridir?


Enflasyonda yükselme
Milli gelir artışı
Yüksek oranlı işsizlik
Enflasyonda yükselme
Milli gelirde azalış

3.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi makro iktisat alanı içinde yer almaz?


Toplam tüketim
Toplam gelir
Toplam talep
Toplam tasarruf
Firma kârı

4.Soru

Toplam çıktı miktarı tam istihdam düzeyinden ------------- ise ücretler -------------- başlayacak ve toplam arz eğrisini sağa doğru kaydıracaktır. Boşluklara neler gelmelidir?


Fazla; düşmeye
Fazla: yükselmeye
Aşağıda; düşmeye
Aşağıda; artmaya
a ve d şıkları doğrudur.

5.Soru

Harcanabilir Gelir (YD), aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? 


YD=Y–(TA–TR)
YD=Y+TA-TR
YD=C-TA
YD=C+TR
YD=TA+TR

6.Soru

Fiyat, paranın ödeme aracı olarak kullanıldığı modern ekonomilerde para arzı aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kurum tarafından belirlenir?


Merkez bankası
Hazine
Ticari bankalar
TBMM
Sermeye Piyasa Kurumu

7.Soru

Kamunun yer aldığı dışa kapalı ekonomide kamunun denk bütçe politikasında toplam harcama fonksiyonu AE=100+0,8(Y-T) + I + G ve I= 40, G= 100 olduğuna göre denge toplam gelir düzeyi nedir?


500

600

700

800

900


8.Soru

Ekonomide büyüme aşağıda verilen iktisadi kavramlardan hangisi ile ölçülür?


MG
GSYH
TÜFE
REER
NX

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişim, toplam talep eğrisinde kaymaya yol açmaz?


Özel Kesim Tüketim Harcamaları
Özel Kesim Yatırım Harcamaları
Net İhracat
Teknolojik İlerleme
Kamu Harcamaları

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para piyasasında denge durumunu ifade eder?


Reel para arzı = Nominal para talebi

Reel para arzı = Reel para talebi

Reel para arzı = Reel faiz oranı

Nominal para arzı = Reel para talebi

Nominal faiz oranı = Reel faiz oranı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin maliye politikası uygulamalarından birisi değildir?


Borçlanma politikası
Vergi politikası
Faiz politikası
Harcama politikası
Teşvik politikası

12.Soru

Bir ülkede iktisadi büyümenin gerçekleştiğini varsayılırsa o ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? 


Milli hasılanın arttığı 
Çevre kirliliğinin azaldığı 
Özgürlükleri genişletecek politikalar üzerine çalışıldığı 
Çalışma koşullarının iyileştirildiği 
Yaşam kalitesinin artıyor oluşu 

13.Soru

Gelir
Stoklar azalır, üretim artar
Stoklar artar, üretim azalır
Stoklar ve üretim artar
Stoklar ve üretim azalır
Stoklar azalır, üretim değişmez

14.Soru

Eğer bir varlık para olarak değerini tamamen kanuni zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa o paraya ne ad verilir?


Servet
Fiyat-para
Kaydi para
Likidite
Mal para

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Toplam harcama formülüdür?


C + I + G + X - M.
G + X - M.
C + I + G.
C + I + G + X.
C + I + amortisman - NX

16.Soru

Ücret seviyesinin denge ücret düzeyinin altında olması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?


Emek arzı artar

Emek talebi artar

Sermaye talebi artar

Verimlilik artar

Emek talebi veya arzında bir değişim olmaz


17.Soru

Marjinal tüketim eğiliminin marjinal tasarruf eğilimine bölündüğünde elde edilen değeri -1 ile çarpılması sonucu aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?


Vergi çarpanı
Kamu harcamaları çarpanı
Basit çarpan
Harcama çarpanı
Açık ekonomi çarpanı

18.Soru

Satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekse ne ad verilir ?


Hizmet fiyatları endeksi
Toptan eşya fiyatları endeksi
Üretici fiyatları endeksi
Tüketici fiyatları endeksi
Hammadde fiyatları endeksi

19.Soru

"Sızıntılar"ın formülü aşağıdakilerden hangisidir?


C+I+M
S+I+M
S+T+M
C+S+M
M+I+T

20.Soru

Denk bütçe çarpanının sayısal değeri kaçtır?


1

2

3

4

5