İktisada Giriş 2 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede ortak bir ölçü birimi olması aşağıdaki para fonksiyonlarından hangisine bir örnektir?


Değişim aracı olması
Hesap birimi olması
Değer muhafaza aracı olması
Tasarruf aracı olması
Finansal yeniliklere olanak tanıması

2.Soru

Uzun dönem toplam arz eğrisi (LRAS) ile ilgili ifadelerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


LRAS eğrisi pozitif eğime sahiptir.
LRAS eğrisi negatif eğime sahiptir.
LRAS eğrisi düşey eksene paraleldir.
LRAS eğrisi yatay eksene paraleldir.
LRAS eğrisi önce artan sonar azalan eğime sahiptir.

3.Soru

Para politikasının alt başlıkları arasında hangisi sayılamaz?


Para arzı politikası
Döviz kuru politikası
Karşılıklar politikası
Faiz politikası
Para talebi politikası

4.Soru

I. Vergi çarpanı
II. Servet etkisi
III. Beklentiler
IV. Döviz kuru etkisi
V. Faiz oranı etkisi
Yukarıda verilen kavramlardan hangisi ya da hangileri toplam talep eğrisinin negatif eğilimli olmasında etkilidir?


Yalnız II

I, III, V

II, III, V

II, IV, V

III, IV, V


5.Soru

Ekonomi politikalarının öncelikli amaçları arasında birbiriyle en çok çelişen iki amaç hangileridir?


Fiyat istikrarını sağlamak- Enflasyonu azaltmak-İstihdamı arttırmak
Enflasyonu azaltmak- Adil gelir dağılımı sağlamak
Ödemeler dengesini iyileştirmek- Fiyat istikrarını sağlamak
Üretimi arttırmak-İstihdamı arttırmak
Tam istihdama ulaşmak-Ödemeler dengesini iyileştirmek

6.Soru

Toplam talep eğrisinin sağa kayması sonucu aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?


Faiz oranları artar

Milli gelir azalır

Fiyatlar genel seviyesi artar

İşsizlik azalır

Toplam talep düşer


7.Soru

Ülkede hem ekonomik daralma hem de enflasyonun aynı anda ortaya çıkmasına ne ad verilir?


Stagflasyon

İşsizlik

Daralma

Deflasyon

Enflasyonist açık


8.Soru

M1 para arzı tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Vadeli mevduatlar
Vadesiz mevduatlar
Kağıt paralar
Ufaklık paralar
Seyahat çekleri

9.Soru

Devletin yer alamadığı kapalı bir ekonomide toplam harcamalar aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Tüketim ve yatırım toplamına
Para arzına
Tüketim ve ihracat toplamına
Fiyatlar ve para arzının çarpımına
İstihdam hacmine

10.Soru

Bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içinde reel olarak artmasına ne ad verilir? 


Ekonomik büyüme

Kalkınma

Milli gelir artışı

Enflasyon artışı

Dış ticaret fazlası


11.Soru

Senyoraj kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Paranın üretim maliyetiyle üzerinde yazılı değer arasındaki fark

Milli paranın dış değerinin düşürülmesi

Ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yapılan açık piyasa işlemi

Iskonto edilen bir senedin, merkez bankasında likidite amaçlı yeniden ıskonto ettirilmesi

Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1936 yılında iktisat alanında yayımlanmış olan Genel Teori kitabının yazarıdır?


John Maynard Keynes

Adam Smith

Friedrich Hayek

Milton Friedman

Karl Marx


13.Soru

GSYH gelir yöntemi ile hesaplandığında üretim yöntemi ile bulduğumuz değeri elde etmek için ne yapmalıyız?


Amortismanları eklemeliyiz
Yeni yatırımları eklemeliyiz
Amortismanları çıkarmalıyız
Dolaylı vergileri eklemeliyiz
Yeni yatırımları çıkarmalıyız

14.Soru

Faiz oranı fiyat düzeyi ile yatırım ilişkisine etkisi nasıldır?


Fiat seviyesi düşer/Daha fazla mal ve hizmet alınır.

Fiat seviyesi düşer/ Satın alma gücü düşer.

Fiat seviyesi düşer/ Faiz oranı yükselir.

Fiat seviyesi artar/Kredi için kaynak arzı artar.

Fiat seviyesi artar/ Faiz oranı düşer.


15.Soru

Günümüzde, emek gücünün yüzde kaç oranında istihdam ediliyor olduğu bir ekonomide tam istihdamın gerçekleştiği kabul edilmektedir?


81
85
90
94
99

16.Soru

Kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu c=150 +0,5Y ve planlanan yatırımların 100 birim olması durumunda denge gelir düzeyinin değeri nedir?


500

600

700

800

900


17.Soru

Tüketim fonksiyonunu C=100+,80Y, yatırım miktarının 40 lira olduğu bir ekonomide ototnom tüketim harcamaları miktarı kaç liradır?


100
40
10
200
50

18.Soru

Paranın üretim maliyetiyle üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne denir?


Senyoraj
Sterilizasyon
Reeskont
Resesyon
Devalüasyon

19.Soru

Toplam harcamalar kapsamına dahil edilen net ihracat nasıl hesaplanır? (X: İhracat, M: İthalat)


X+M
X-M
X x M
X/M
(X-M)/M

20.Soru

Dışa açık bir ekonomide AD aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gösterilen temel bileşenleri kapsar?


AD=C+I+G+X-M
AD=AS+G+T-X+M
AD=C+S+T-X+M
AD=AS
AD=I+TR+G+X-M