İktisada Giriş 2 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kamunun yer aldığı dışa kapalı ekonomide kamu çarpanı MPS= 0,5 ise kamu harcamaları 20 birim arttırıldığında dengenin yeniden sağlanabilmesi için gereken gelir artışı nedir?


10

20

30

40

50


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomide çarpanı gösterir?


1/MPC
1/MPS
MPS/MPC
ΔI/ΔY
ΔY/MPS

3.Soru

Reel faiz oranını hesaplarken nominal faiz oranından aşağıdaki büyüklüklerden hangisini çıkarmamız gerekmektedir?


Ekonomik büyüme oranı

Borsa endeksi

Döviz kuru artış oranı

İşsizlik oranı

Beklenen enflasyon oranı


4.Soru

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide denge gelir düzeyi aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?


Y = C + I - G
Y = C + G
Y = C - I - G
Y = C + I + G
Y =  I + G

5.Soru

Belli bir amaca ulaşmak için karar alınması ve bu kararın uygulanması durumu aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavram ile açıklanır?


Ekonomi politikası
Konjonktür
Politika üretmek
Dış politika
Karar verme

6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde para arzını etkileyen bir faktör açıklanmamıştır?


Merkez bankasının para arzına yönelik olarak uygulamış olduğu politikalar
Hane halklarının paranın elde tutulmasına yönelik olarak izlediği davranışlar
Firmaların kredi tutumları
Bankaların kredi yaratmak konusundaki politikaları
Hazinenin para yaratmak konusundaki politikası

7.Soru

Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?


Gelir düzeyi
Çarpan
Çoğaltan
Toplam tüketim
Planlanan yatırımlar

8.Soru

Marjinal tüketim eğiliminin %90 olduğu devletin bulunmadığı ve dışa kapalı bir ekonomide çarpan değeri kaç olur?


1
2
4
5
10

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılıklar politikasının amaçları arasında bulunmaz?


Bankacılık sisteminin riskinin azaltılması
Para arzını ayarlamak
Uzun vadeli faiz oranlarına istikrar kazandırmak
Likidite yönetimini sağlamak
Senyoraj geliri elde etmek

10.Soru

Fiyat seviyesindeki azalış, aşağıdakilerden hangisinde negatif yönde düşüşe neden olur?


Paranın satın alma gücünde

Servet ve iş gücünde

Faiz oranında

Milli gelir artışı

Ekonomik büyüme


11.Soru

MPS=0.2 olduğu dışa kapalı ve devletin olmadığı bir ekonomide ?I, 20 birim artarsa denge gelir düzeyi aşağıdakilerden hangisi olur? 


50
70
100
110
134

12.Soru

Merkez Bankası para arzını yükseltmek için hangi açık piyasa işlemini gerçekleştirir?


Tahvil ve bonoları para ile satın alması

Hazine tahvil bonolarını halka satması

Zorunlu rezerv oranlarını arttırması

%100 rezerv bankacılığını desteklemesi

Reeskont faiz oranını düşürmesi


13.Soru

Bir ülkede cari işsizlik %9, doğal işsizlik oranı %5'tir. Her 1 puanlık işsizlik yüzünden kaybedilen hasıla 2 puan olarak hesaplanmıştır. O yılın potansiyel hasılası 2 milyar TL ise Okun Yasasına göre kayıp hasıla ne kadardır?


40 000 000
160 000
160 000 000
180 000 000
400 000 000

14.Soru

Diğer üretim faktörleri sabitken, istihdam edilen son işçinin üretime yapmış olduğu katkıya ne ad verilir?


Marjinal ürün
Marjinal maliyet
Marjinal işgücü
Marjinal verimlilik
Marjinal fayda

15.Soru

Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede ortak bir ölçü birimi olması aşağıdaki para fonksiyonlarından hangisine bir örnektir?


Değişim aracı olması
Hesap birimi olması
Değer muhafaza aracı olması
Tasarruf aracı olması
Finansal yeniliklere olanak tanıması

16.Soru

•Toplam talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bir ekonominin tüm fiyat seviyelerinden talep ettiği ara malların toplam miktarıdır.
Bir ekonominin tek fiyat seviyesinden talep ettiği ara malların toplam miktarıdır.
Bir ekonominin belirli bir fiyat düzeyinden talep ettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır.
Bir ekonominin farklı fiyat düzeylerinden talep ettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır.
Bir ekonominin farklı fiyat düzeylerinden arz ettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır.

17.Soru

Bir ekonomide denge gelir düzeyi toplam harcamalar yöntemine göre 1000 birimdir. Tüketim fonksiyonu C = 200 + 0,6Y şeklinde ise kaç birimlik yatırım miktarı ekonomiyi denge gelir düzeyine getirir?


50
100
150
200
250

18.Soru

Paranın üretim maliyetiyle üzerinde yazılı değer arasındaki farkı tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Senyoraj
Likidite
Reeskont
Repo
Ters repo

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH)'nın tanımında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?


Belirli bir dönem için hesaplanması
Üretilen mal ve hizmetlerden oluşması
Parasal bir değeri ifade etmesi
Yüksek veya düşük olması
Belirli bir ekonomiye ilişkin olması

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümede artışa neden olur?


İşgücü verimlililiğinin artması
Fiziki sermaye stoğunun azalması
İşsizlik oranının azalması
İşgücüne katılım oranının düşmesi
Fiyat düzeyinin artması