İktisada Giriş 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yüksek büyüme hızının muhtemel sonuçları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


Enflasyonda yükselme ve düşük oranlı işsizlik
Enflasyonda yükselme ve yüksek oranlı işsizlik
Milli gelirde artış ve yüksek oranlı işsizlik
Milli gelirde azalış ve düşük oranlı işsizlik
Yatırımlarda ve milli gelirde azalış

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemli toplam arz eğrisinin sola doğru kaymasına neden olmaz?


Ücret oranlarının artması
Emek dışı girdi fiyatlarının artması
Verimliliğin azalması
Ters arz şokları
Yararlı arz şokları

3.Soru

“Piyasa ekonomilerinin her zaman kendilerini düzeltecek bir mekanizmaya sahip olmadığını” savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


J.M. Keynes
A.Smith
D.Ricardo
J.B.Say
A.Marshall

4.Soru

Adil gelir dağılımının sağlaması hangi makro bileşeni olumsuz etkiler?


Tasarrufları
İhracatı
İthalatı
Özel tüketimi
Kamu harcamalarını

5.Soru

Merkez bankalarının, çeşitli nedenle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Reeskont

Senyoraj

Stabilizasyon

Devalüasyon

Sterilizasyon


6.Soru

Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?


toplam maliyet
marjinal maliyet
ortalama maliyet
işlem maliyeti
değişken maliyet

7.Soru

I. Vergi politikası
II. Borçlanma politikası
III. Harcama politikası
IV. Teşvik politikası
V. Faiz politikası
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri maliye politikasının alt başlıkları arasındadır?


Yalnızca I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, IV ve V


8.Soru

Ödemeler bilançosunun açık ya da fazla vermesi aşağıdakilerden hangisini etkilemez?


Milli gelir ve istihdam düzeyi
Kalkınma hızı
Fiyat istikrarı
Ekonomik refah
Nüfus artışı

9.Soru

GSYH değerine net dış faktör gelirleri ilave edildiğinde aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi değişken elde edilmiş olur?


SMH
MG
KG
HG
GSMH

10.Soru

i. Sübvansiyonların kaldırılması
ii. Sıkı para politikası
iii. Döviz kuru devalüasyonu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına alabilmek için kullanılan araçlar arasındadır?


Yalnızca ii

Yalnızca iii

i ve ii

ii ve iii

i, ii ve iii


11.Soru

Nominal faiz oranını " i ", enflasyon beklentilerini " πe " ile gösterirsek, reel faiz oranı " r " aşağıdakilerden hangisine eşittir?


r = i + πe
r = i * πe
r = i/πe
r = i - πe
r = i(1 + πe )

12.Soru

Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?


toplam maliyet
marjinal maliyet
ortalama maliyet
işlem maliyeti
değişken maliyet

13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarih boyunca ödeme aracı olarak kullanılan araçlardan biri değildir?


Sigara paketleri
Altın
Gümüş
Deniz kabukları
Toprak

14.Soru

Firmaların ürünlerine ait fiyatların piyasada olup bitene anında cevap verememesi varsayımı hangi teorinin tanımıdır ?


Yapışkan ücret teorisi
Yapışkan fiyat teorisi
Yanlış algılamalar teorisi
Maliyet teorisi
Ücret teorisi

15.Soru

Para arzında yaşanan bir artış sonrasında parasal geçiş mekanizmasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?


Parayı elde tutma maliyetinde artış
Para dışı varlıkların talebinde artış
Para dışı varlıkların fiyatlarında artış
Reel faiz oranlarında artış
Yatırım harcamalarında artış

16.Soru

Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın hesaplanmasında ara malların hesaba katılması sonucu aşağıdaki hangi durum ortaya çıkar?


Çift sayma hatası

Gelirlerin hesaplamaya dâhil edilmesi

Harcamaların hesaplamaya dâhil edilmesi

Net hata noksan kaleminde artış

Net hata noksan kaleminde azalış


17.Soru

Ahmet Bey, meslek lisesi torna tesviye bölümü mezunudur. Tembelliği ve her işi beğenmemesi nedeniyle de belli bir süreden beri işsizdir. Ahmet Bey'in yaşadığı işsizlik, hangi tip işsizlik grubundadır?


İradi işsizlik
Konjonktürel işsizlik
Yapısal işsizlik
Gizli işsizlik
Friksiyonel işsizlik

18.Soru

Okun Yasası aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır?


İşsizlik Oranı - GSYH Açığı
Marjinal Faktör Maliyeti - Marjinal Ürün Hasılası
İşsizlik Oranı - Büyüme
Fiyat Endeksi - Büyüme
Reel GSYH - GSYH

19.Soru

Herhangi bir istatistiki ya da bir ölçme hatasının bulunmadığı, esnek döviz kuru sistemi altında cari işlemler ve sermaye ve finans hesaplarının toplamı nedir?


0
Sonsuz
Negatif
Pozitif
1000

20.Soru

Girişimcilerin yatırım kararlarını olumsuz etkileyen enflasyonist sürecin kontrol altında tutulmasının, yatırımları ve dolayısıyla büyüme sürecini ve istihdamı olumlu etkileyeceğini söyleyen okul hangisidir?


Liberal okul
Klasik kapitalist okul
Monetarist okul
Keynesyen okul
Klasik-Marksist okul