İktisada Giriş 2 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Para çarpanının değeri 2 ise karşılık oranının kaç olması gerekir?


25%
10%
50%
0
1

2.Soru

“.......... istikrar programları ekonomide durgunluk ve işsizlik yaratırken .......... istikrar programları daha yüksek büyüme hızı ve daha az işsizlik elde edilmesini sağlar” ifadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Ortodoks – Heterodoks
Heterodoks – Ortodoks
IMF tipi – Ortodoks
Ortodoks – IMF tipi
Heterodoks – IMF tipi

3.Soru

Mal ve hizmetlerin değişimi için harcanan zaman, emek ve çabaların toplamına ne denir?


İşlem maliyeti

Takas

Para arzı

Para tabanı

Açık piyasa alımları


4.Soru

Ortodoks ve heterodoks istikrar programlarının karşılaştırılmasına yönelik aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Ortodoks istikrar programları işsizliği azaltırken, heterodoks istikrar programlarında işsizlik artar
Ortodoks istikrar programları GSMH’nin büyüme hızını düşürürken, heterodoks istikrar programlarında yüksek büyüme hızı elde edilir
Ortodoks istikrar programları enflasyonu arttırırken, heterodoks istikrar programlarında enflasyon düşer
Her iki istikrar programı da ekonomide durgunluğa neden olur
Her iki istikrar programı da sıkı para politikasını benimsemektedir

5.Soru

Toplam para arzı ve kredi hacmindeki genişlemenin kontrol edilmesine ne ad verilir ?


Gelirler politikası
Paranın devalüasyonu
Sıkı para politikası
Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi
Ücretlerin kontrolü

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otomatik dengeleyici bir maliye politikasıdır?


Altyapı yatırımları
Transfer harcamaları
Vergi indirimleri
Artan oranlı gelir vergisi
Sabit oranlı kurumlar vergisi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi kaynakların tam olarak kullanıldığında elde edilebilecek çıktı düzeyini gösterir?


Toplam çıktı
Potansiyel çıktı
Uzun dönem toplam arz eğrisi
Kısa dönem toplam arz eğrisi
GSYH

8.Soru

Bir ekonomide denge gelir düzeyi toplam harcamalar yöntemine göre 5000 birimdir. Tüketim fonksiyonu C = 1200 + 0,5Y şeklinde ise kaç birimlik yatırım miktarı ekonomiyi denge gelir düzeyine getirir?


300
500
1000
1300
1700

9.Soru

Marjinal tüketim eğilimi 0.85 olan bir bireyin gelirinin 600 TL artması durumunda tüketimi ne kadar artacaktır?


480
900
610
540
510

10.Soru

Rezerv oranının %25 olması durumunda para çarpanının değeri kaç olur?


4
2.5
5
1.26
1

11.Soru

I. Reskont oranı politikaları II. Takas III. Açık piyasa işlemleri IV. Para piyasası dengesi V. Zorunlu rezerv oranları Yukarıdakilerden hangi/hangileri merkez bankalarının para arzını kontrol etmek için faydalandığı para politikası araçlarındandır?


I

I ve IV

II ve III

II, III ve IV

I, III, V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin aşağı doğru eğimli olma nedenidir?


Artan fiyatlar faiz oranını artırır ve borçlanma maliyetleri artar. Bu da daha az yatırım ve tüketim harcaması anlamına gelir.
Düşen fiyatlar faiz oranını artırır ve borçlanma maliyetleri artar. Bu da daha az yatırım ve tüketim harcaması anlamına gelir.
Fiyat seviyesi arttığı için hanehalklarının parasal zenginliği artar ve bu da toplam talebi arttırır.
Türkiye’de fiyatlar dış dünyaya göre göreceli düşer. Bu ihracatı azaltır. Böylece toplam talep azalır.
Türkiye’de fiyatlar dış dünyaya göre göreceli artar. Bu ihracatı arttırır. Böylece toplam talep artar.

13.Soru

I. Beklenen enflasyon II. Parasal olmayan varlıkların likiditesi III. Fiyatlar genel düzeyi IV. Ödeme teknolojilerindeki gelişmişlik V. Paraya uygulanan nominal faiz oranı Yukarıdakilerden hangi/hangileri kişilerin ve toplumun servetin ne kadarlık kısmını elde para olarak tutacağı ve sonuç olarak ne kadar para talep edeceğini belirleyen faktörlerdendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve V

I, III, IV

I, II, III, IV ve V


14.Soru

Aşağıdaki değişkenlerden hangisi cari fiyatlarla hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı (GSYH) reel olarak ifade etmekte kullanılır?


Fiyat endeksleri
Oransal fiyatlar
Gölge fiyatlar
Dolaylı vergilerden arındırılmış fiyatlar
Bir önceki yılın fiyatları

15.Soru

Marjinal tüketim eğiliminin 0,8 olduğu bir ekonomide kamu harcamaları çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?


0.8
2
3
5
8

16.Soru

Marjinal tasarruf eğiliminin 0,2 olduğu bir ekonomide kamu harcamaları çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?


0.8
2
3
5
8

17.Soru

Kısa dönem toplam arz eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ücret oranlarındaki düşüş kısa dönem toplam arz eğrisini sağa kaydırır.
Toplam arz eğrisi kısa dönemde pozitif eğimlidir.
Yararlı arz şokları kısa dönem toplam arz eğrisini sola kaydırır.
Emek dışı girdi fiyatlarındaki düşüş kısa dönem toplam arz eğrisini sağa kaydırır.
Verimlilikteki artış kısa dönem toplam arz eğrisini sağa kaydırır.

18.Soru

Bir B ülkesinde toplam otonom harcamalar artmıştır. Bu durumda A ülkesinin tüketim fonksiyonunu gösteren doğrudaki gelişme aşağıdakilerden hangisi olur?


Dikleşir

Yatıklaşır

Kendisine paralel sola kayar

Kendisine paralel sağa kayar

Dalgalı bir seyir izler


19.Soru

İstihdam edilen son işçinin firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?


Marjinal üretim maliyeti
Marjinal maliyet
Marjinal işgücü maliyeti
Marjinal faktör maliyeti
Marjinal istihdam maliyeti

20.Soru

Fiyatlar genel düzeyi artarken aynı anda toplam çıktı miktarı da azalıyorsa bu ekonomide aşağıdakilerden hangisi yaşanıyordur?


Enflasyon
Deflasyon
Hiperenflasyon
Stagflasyon
Gizli Enflasyon