İktisada Giriş Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplam ürünün maksimum olduğu noktada marjinal ürün,


Maksimumdur
Minimumdur
Sıfırdır
Pozitiftir
Negatiftir

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde kullanılan emek girdisine örnektir?


Arazi
Bina
Makine
Firma stokları
Teknik eleman

3.Soru

Emek kullanımı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişme olacağını gösteren ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir?


Toplam ürün

Ortalama ürün

Marjinal ürün

Esnek ürün

Sabit ürün


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "enflasyon" ile ilgili olarak doğru değildir?


Yüksek enflasyon oranı pek çok insanı etkiler.

Enflasyon pek çok insan için beklenmeyen bir olgu olarak ortaya çıkabilir.

Enflasyon belirginliği sağlar ve piyasa mekanizmalarına işlerlik kazandırır.

Sabit gelirliler ve tasarruflarını ulusal para cinsinden tutanlar enflasyondan en çok zararı görenlerdir.

Yüksek enflasyon durumunda gelir dağılımı sabit gelirliler ve tasarruflarını ulusal para cinsinden tutan kesimlerin aleyhine bozulur.


5.Soru

Bir hayvancılık işletmesinde, aşağıdaki giderlerden hangisi değişken maliyetler arasında yer almaktadır?


Arazi

Hayvan barınakları

Bakım işçiliği

Makine  

Donanım


6.Soru

Toplam üründeki yüzde artış, girdilerdeki yüzde artıştan fazla ise hangi durum söz konusudur?


Ölçeğe göre sabit getiri
Ölçeğe göre artan getiri
Ölçeğe göre azalan getiri
Önce artan sonra azalan getiri
Hiçbiri

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin yanıt aradığı sorular arasında yer almaz?


Ne üretilecek

Nerede üretilecek

Ne kadar üretilecek

Nasıl üretilecek

Kim üretecek


8.Soru

Toplam ürünün maksimuma ulaştığı noktada marjinal ürün için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


maksimumdır
sıfırdır
artar
azalır
değişmez

9.Soru

Emek kullanımı bir birim arttırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişme olacağını aşağıdakilerden hangisi göstermektedir?


Marjinal fayda
Üretim fonksiyonu
Emeğin ortalama ürünü
Toplam ürün
Emeğin marjinal ürünü

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enf­lasyon ve deflasyon arasındaki sınır bölgede yer alır?


Sıfır işsizlik

Fiyat istikrarı

Maksimum pazar payı

Dış ticaret açığının sıfır olması

%5’in üzerinde büyüme oranı


11.Soru

Bir firmanın doğrudan şirket kasasından ödenen maliyetlerine ne ad verilir?


Açık maliyetler

Batık maliyetler

Örtük maliyetler

Fırsat maliyeti

Toplam maliyetler


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyat düzeyindeki istikrarsızlığın ülkelerde son zamanlarda en çok görülen şeklidir? 


Fiyat farkı

Fiyat rekabeti

Fiyat kırma

Deflasyon

Enflasyon


13.Soru

Firmanın kar maksimizasyon koşulu aşağıdakilerden hangisidir?


TC=TR

AC=AR

MC=MR

AC=MR

TC=AR


14.Soru

Emeğin marjinal ürünü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Emek kullanımı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişme olacağını

Emek kullanımı bir birim artırıldığında sermaye miktarında ne kadar değişme olacağını

Sermaye kullanımı bir birim artırıldığında emek miktarında ne kadar değişme olacağını

Sermaye kullanımı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişme olacağını

Birim emek başına üretim miktarını


15.Soru

Emek kullanımı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişim olacağını gösteren ilişkiye ne denir?


Toplam ürün

Marjinal ürün

Ortalama ürün

Emeğin ortalama ürünü

Emeğin marjinal ürünü


16.Soru

Bir üretim faktörü olan emeğin toplam ürün miktarının (TP emek) maksimum olduğu üretim düzeyinde emeğin marjinal ürün miktarı (MP emek) aşağıdaki değerlerden hangisini alır?


(MP emek)  sıfıra eşit olur

(MP emek) ortalama ürüne (AP emek) eşittir

(MP emek) artan bir seyir izler

(MP emek) negatif bir değer alır

(MP emek) maksimum seviyeye ulaşır


17.Soru

Firma bir birim daha satış yaptığında toplam hasılatın nasıl değiştiğini gösterir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Marjinal maliyet

Toplam maliyet

Marjinal hasılat

Kar makisimizasyonu

Toplam hasılat


18.Soru

Bir malın değerini belirleyen asıl şey nedir?


Azalan marjinal fayda

Eş marjinal fayda

Marjinal fayda

Toplam fayda

Değer paradoksu


19.Soru

Bir firmanın uzun dönem ortalama maliyetlerinin en az olduğu üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Aşırı kapasite

Maksimum etkin ölçek

Minimum etkin ölçek

Zarf maksimumu

Planlama ölçeği


20.Soru

İşgücü aşağıdaki ikili grupların hangilerinden meydana gelir?


0-15 yaş arası ve 65 yaş üstü

Ev hanımları ve öğrenciler

Emekliler ve mahpuslar

Çalışanlar ve işsizler

Çocuklar ve yetişkinler