İktisada Giriş Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Firmanın toplam hasılatı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


Ürün ve girdi fiyatı

Girdi fiyatı ve satılan ürün miktarı

Satılan ürün miktarı ve fiyatı

Girdi miktarı 

Satılan ürün miktarı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafiği belirli bir zamandaki bir değiş­kenin faklı kategorilerinin grafiğidir?


Zaman serisi grafiği

Kesit veri grafiği

Serpme diyagram

Pasta grafiği

Dar grafiği


3.Soru

Üretim hattına en son katılan işçinin üretime ne kadar katkıda bulunduğunu ifade eden kavram hangisidir?


Emeğin Marjinal Ürün Hasılası
Emeğin Marjinal Hasılası
Emeğin Marjinal Ürünü
Emeğin Marjinal Katkısı
Emeğin Son Ürünü

4.Soru

Bir firmanın hasılatı 5000 TL, açık maliyetleri 1000 TL ve örtük maliyetleri 800 TL ise muhasebe karı ve ekonomik karı sırasıyla kaç olur?


4000 - 3200

3200 - 4000

4200 - 3200

3200 - 4200

4000 - 4200


5.Soru

Firmanın bir birim daha satış yaptığında toplam hasılatının nasıl değiştiğini göstermesine ne ad verilmektedir?


Toplam hasılat

Muhasebe kârı

Satış hasılatı

Ekonomik kâr

Marjinal hasılat


6.Soru

Keynesyen düşünceye karşı Monetaristlerce başlatılan karşı atak 1970’li yılların başlarında, Ro­bert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallace ve Ro­bert Barro gibi ekonomistlerin öncülüğünde aşağıdakilerden hangisi tarafından sürdürülmüştür?

    


Fizyokratlar

Merknatilistler

Klasikler

Chicago İktisat Okulu

Yeni Klasik İktisatçılar


7.Soru

Firma girdileri %100 oranında artırdığında çıktı miktarı %150 oranında artış gösteriyorsa aşağıdaki durumlardan hangisi geçerli olur?


Ölçeğe göre sabit getiri
Ölçeğe göre azalan geitiri
Ölçeğe göre artan getiri
Minimum etkin ölçek
Artan verimler

8.Soru

İktisat biliminin özü nedir?


Seçim yapmak

Kar elde etmek

Para kazanmak

Üretmek

Tüketmek


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birim emek başına üretim miktarı olan ortalama ürünü verir?


MR= ΔTRP/ΔQ

AR=TR/Q

AP=TP/P

MP=ΔTP/ΔP

TP


10.Soru

Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?


Sabit maliyet

Marjinal maliyet

Değişken maliyet

Açık maliyet

Örtük maliyet


11.Soru

Firmalar üretimi gerçekleştirebilmek bir takım üretim girdileri kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisinde bunlardan biri değildir?


Emek

Sermaye 

Toprak

Ara mallar

Risk


12.Soru

Firma kasasında çıkan ve doğrudan muhasebe kayıtlarında yer alan maliyetlere ne ad verilir?


Fırsat maliyeti
Örtük maliyet
Açık maliyet
Ekonomik maliyet
Batık maliyet

13.Soru

Marjinal maliyet (MC) eğrisi ile ortalama değişken maliyet (AVC) eğrisinin birbirini kestiği noktada aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?


AVC minimumdur

AVC maksimumdur

MC sıfıra eşittir

MC maksimumdur

MC minimumdur


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Satış Hasılatı – Açık Maliyetler – Örtük Maliyetleri verir?


Muhasebe maliyetleri

Fırsat maliyetleri

Ekonomik maliyetler

Ekonomik kar

Muhasebe karı


15.Soru

Bir şeyin başka bir şeyin yerine geçmesine ne ad verilir?


Fırsat maliyeti

Rasyonel davranış

Marjinal fayda

İkame

Teşvik


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelir artarken talebin azalması durumunda talebin gelir esnekliği için söylenebilir?


Gelir esnekliği pozitiftir

Gelir esnekliği negatiftir

Gelir esnekliği sonsuz esnektir

Gelir esnekliği sabittir

Gelir esnekliği birim esnektir


17.Soru

 Firmanın toplam maliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Üretim miktarından bağımsızdır ve sabittir

Üretim miktarı arttıkça sürekli azalır

Üretim miktarına bağlı olarak değişen ve üretim miktarından bağımsız olan girdi maliyetinin toplamından oluşur

Zaman içerisinde üretim miktarındaki oransal değişmeyi gösterir

Değişken girdi birimi başına üretimi ifade eder


18.Soru

Azalan verimler kanunu açıklanırken aşağıdaki varsayımların hangisi kullanılmaktadır?


Üretimde kullanılan girdilerin bir tanesinin değişken olması
Üretimde kullanılan girdilerin hepsinin değişken olması
Üretimde kullanılan girdilerin bir tanesinin sabit olması
Üretimde kullanılan girdilerin hepsinin sabit olması
Üretimde gittikçe maliyetlerin artması

19.Soru

Makroekonominin önemli bir konusu olan ve fiyat düzeylerindeki istikrarsızlık olarak kendini gösteren iki kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Deflasyon, Enflasyon

İşten çıkarılma olasılığı

Uygun ve Politik araçlar

Yeni iş kurma potansiyeli

İşsizlik, Önleyici devlet politikası


20.Soru

Maliyet eğrileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ortalama maliyet eğrisi (AC), ortalama sabit maliyet (AFC) ve ortalama değişken maliyet (AVC) eğrilerinin dikey toplanmasıyla bulunabilir.
Ortalama sabit maliyet (AFC) eğrisi üretim miktarı arttıkça sürekli azalmaktadır.
Ortalama Maliyet (AC) eğrisi üretim miktarı arttıkça önce artmakta, bir maksimuma ulaşmakta sonra azalmaktadır.
Marjinal maliyet (MC) eğrisi, ortalama maliyet (AC) eğrisinden daha önce minimuma ulaşmaktadır.
Marjinal maliyet (MC) eğrisi, ortalama maliyet (AC) eğrisini ortalama maliyetin minimum olduğu noktada ve aşağıdan yukarıya doğru kesmektedir.