İktisada Giriş Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birim emek başına üretime ne ad verilir?


Toplam ürün
Emeğin Ortalama ürün
Emeğin Marjinal ürün
Üretim fonksiyonu
Ücret

2.Soru

Cari fiyatlar kullanılarak nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin ölçülmesine ne denir?


Faiz oranı

Reel GSYİH

Sabit fiyatlarla GSYİH

Nominal GSYİH

GSYİH Deflatörü


3.Soru

"Malın fiyatı %10 artarken tüketici talep ettiği miktarı ancak %5 düşürebiliyorsa malı satın almak için yaptığı harcama artacaktır. Bu durumda talep ................."

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Esnektir

Esnekliği sıfırdır

Esnek değildir

Esnekliği sonsuzdur

Birim esnektir


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe anlamında kayıt altına alınan öğelerden birisi değildir?


Firma kasasından çıkan ödemeler

Amortismanlar

Firma kasasına giren kazançlar

Fırsat maliyeti

Açık maliyet


5.Soru

Tüketicilerin ve firmaların davranışlarını ve bu iki grubun karşılıklı etkileşimini aşağıdakilerden hangisi inceler?


Pozitif iktisat

Normatif iktisat

Mikro iktisat

Makro iktisat

Piyasa


6.Soru

I.Bir malın ikamesinin fiyatı artıyorsa söz konusu malın talebi artar.

II.Bir malın tamamlayıcısının fiyatı artıyorsa söz konusu mala olan talep azalır.

III.Bir malın ikamesinin fiyatı artıyorsa söz konusu mala olan talep azalır.

IV.Bir malın tamamlayıcısının fiyatı artıyorsa söz konusu malın talebi artar.

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

III ve IV

I ve IV

Yalnız I


7.Soru

  1. Toplam Maliyet eğrisi (TC), Toplam Sabit
    Maliyet (TFC), ve Toplam Değişken Maliyet (TVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.
  2. Ortalama Maliyet eğrisi (AC), Ortalama Sabit Maliyet (AFC), ve Ortalama Değişken
    Maliyet (AVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.
  3. Ortalama Sabit Maliyet (AFC) eğrisi üretim
    miktarı arttıkça sürekli artmaktadır.

Yukarıda verilen maliyet eğrileri arasındaki ilişkilere göre hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Hangisi Azalan verimler kanunu ile ilişkilendirilemez?


Sabit bir girdiye artan miktarda değişken girdi uygulanması

Kısa dönemde geçerlidir

Marjinal ürünün ve ortalama ürünün belirli bir üretim miktarından sonra düşmeye başlayacağını ifade eder

Marjinal ürünün ve ortalama ürünün belirli bir üretim miktarından sonra artmaya başlayacağını ifade eder

Azalan verimler kanununun en kolaylıkla gözlendiği sektörlerden biri tarımdır


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gayri iradi işsizlik için gerekli koşuldur?


Askerlik yapmış olma koşulunun sağlanması

Üniversite bitirmiş olma durumu

25 yaşın üstünde olma hali

Çalışma gücünün varlığı

Maksimum ücret talebi


10.Soru

Ulusal ya da küresel iktisadi olay ve değişkenleri inceleyen ana bilim dalı hangisidir?


Mikro iktisat

Makro iktisat

İktisat teorisi

İktisat politikası

İktisat tarihi