İktisada Giriş Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kısa dönemde firmanın ortalama ve marjinal maliyet eğrilerinin U harfinin biçimine benzemesinin nedeni nedir?


Azalan Verimler Kanunu
Azalan Maliyetler Kanunu
Azalan Getiriler Varsayımı
Artan Verimler Kanunu
Arz ve Talep Kanunu

2.Soru

Girdi fiyatlarındaki bir artış arz eğrisinde ne gibi bir değişikliğe yol açar? 


Yukarı doğru kaydırır

Aşağı doğru kaydırır

Sağa doğru kaydırır

Sola doğru kaydırır

Değişim olmaz


3.Soru

Bütçe açıkları, yani devletin gelir ve giderlerinin sorunlu olması özel sektörde nasıl sorunları ortaya çıkartır?


Enflasyonu hızlandırırken stagflasyonu yavaşlatır.

Diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerde güveni azaltır.

Özel sektörün yatırımlarını azaltır ve büyümeyi engeller.

Diğer ülkelere satılan malın imajını olumsuz yönde etkiler.

Sağlıklı işleyen uzun dönemli makroekonomik göstergeleri bozar.


4.Soru

Firma Uzun Dönemde Maliyetlerini Kısa Döneme göre nasıl azaltabilir?


Firma işçi sayısını değiştirerek uzun dönemde maliyetlerini kısa döneme göre daha da azaltabilir
Firma girdi bileşimini değiştirerek uzun dönemde maliyetlerini kısa döneme göre daha da azaltabilir
Firma uzun dönemde daha ucuz girdi bulabilir.
Firma uzun dönemde daha rahat davranır
Firma uzun dönemde maliyetlerini azaltamaz fiyatı arttırabilir

5.Soru

Uzun dönem sürecini tanımlarken aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?


Uzun dönem için en az bir yıllık bir süreni olması gerekir.
Uzun dönemde bütün girdiler değişkendir.
Uzun dönemde bir girdi değişkendir.
Uzun dönemde bazı girdiler sabit, bazıları değişken olabilir.
Uzun dönemde bütün girdiler sabittir.

6.Soru

Diğer tüm değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığında tüketicinin daha ucuz mallara yönelmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?


Tercihlerdeki değişim

Para etkisi

Talep kanunu

Talep

İkame etkisi


7.Soru

"Diğer tüm değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığında, fiyatı artan mal göreli olarak daha pahalı hale gelmiştir."

Bu durumda tüketicinin göreli olarak daha ucuz mallara yönelmesine ne ad verilir?


Talep kanunu

Talep fazlası

İkame etkisi

Gelir etkisi

Arz kanunu


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firma için kar maksimizasyonu kuralıdır?


TR=TC

MR=MC

P=TR

AC=AR

TE=TR


9.Soru

Bir firmanın kar maksimizasyonu için genel kuralı aşağıdakilerden hangisidir?


Marjinal maliyet = Ortalama maliyet
Marjinal maliyet = Marjinal hasılat
Marjinal maliyet < Marjinal hasılat
Ortalama maliyet = Ortalama hasılat
Ortalama hasılat > Ortalama maliyet

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyet eğrileri arasındaki ilişkiyi özetlerken kullanılamaz?


Toplam maliyet eğrisi, toplam sabit maliyet ve toplam değişken maliyet eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunabilir.
Ortalama sabit maliyet üretim miktarı arttıkça sürekli artmaktadır.
Ortalama maliyet ve marjinal maliyet eğrileri üretim miktarı artırıldıkça önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta ve sonra artmaktadır.
Marjinal maliyet eğrisi, ortalama maliyet eğrisinden daha önce minimuma ulaşmaktadır.
Marjinal maliyet eğrisi, ortalama maliyet eğrisini ortalama maliyetin minimum olduğu noktada ve aşağıdan yukarıya doğru kesmektedir.

11.Soru

Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi LAC bu eğrinin kısa dönem maliyet eğrilerini alttan sardığını görülür. Bu özellikten dolayı, uzun dönem ortalama maliyet eğrisine ne ad verilmektedir?


Azalan marjinal verim

Zarf eğrisi

Eş ürün eğrisi 

Aşağı yönlü maliyet

Minumum etkin ölçek 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firmanın tesis kapasitesi büyüdük­çe, yönetim ve iletişim zorlukları baş göstermesi sonucu ortaya çıkacak maliyetlerdir? 


Azalan ortalama maliyetler

Azalan marjinal maliyetler

Ölçeğe göre azalan getiri

Artan toplam gelir

Artan toplam ürün kapasitesi maliyeti


13.Soru

Daha önceki bir kararla alınmış olan bir makine, başka bir kullanıma yönlendirilemiyor, kiralanamıyor ya da satılamıyorsa bu hangi maliyettir?


Örtük maliyet

Batık maliyet

Açık maliyet

Ekonomik maliyet

Muhasebe maliyeti


14.Soru

“Türkiye’nin dış ticaret açığı azaltmak için bazı ithal mallar Türkiye’de üretilmelidir” ifadesi nasıl bir iktisat ifadesidir?


Pozitif

Negatif

Normatif

Doğal

Rasyonel


15.Soru

Ekonomik dalgalanmaların daralma ve durgunluk dönemlerinde toplam talepteki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan işsizliğe ne denir?


Konjonktürel işsizlik

Yapısal işsizlik

Friksiyonel işsizlik

Geçici işsizlik

Doğal işsizlik


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi GSYİH ölçülürken rol oynayan ekonomik birimlerden firmaların yaptıkları arasında yer almaktadır?


Gelirinin bir kısmını tasarruf ederler.

Yabancı firmaların ürettiği mal ve hizmetler için harcama yapılır.

Geliri ve giderleri arasında fark oluşursa, bütçe imkanlarına göre borçlanır ya da borçlarını öder.

Yatırımlarını finanse etmek için finansal piyasalardan ve hanehalklarından borçlanırlar.

Yurtiçi firmalarca satılan mal ve hizmetlerden gelir elde edilir.


17.Soru

Sinemaya gitmek yerine derse gitmeyi tercih eden bir öğrencinin durumu aşağıdaki maliyet türlerinden hangisiyle doğru olarak ifade edilmektedir?


Fırsat maliyeti

Açık maliyet

Sabit maliyet

Marjinal maliyet

Ortalama maliyet


18.Soru

Temel olarak dört üretim faktörü vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Emek

Sermaye

Toprak

Girişimcilik

Seri üretim


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir ekonominin, bütün olarak nasıl işlediğini açıklayan makroekonominin konularından birisi değildir?


İşsizlik

Yurt içi üretim

Fiyatlar genel seviyesi

Aynı dönemde oluşan gelir

Ekonominin bütününde istihdam edilen emek miktarı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğer bütün değişkenler sabitken (Ceteris Pa­ribus), bir mala olan talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasında ters orantılı bir ilişkiyi verir?


Arz edilen miktar

Talep kanunu

Büyüme

Kalkınma

Sanayi gelişimi