İktisada Giriş Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fiyatlar genel düzeyi düştüğünde, toplumun finansal varlıklarının reel değerinin artması şeklinde gerçekleşen ve toplam talebi negatif eğimli hale getiren etki aşağıdakilerden hangisidir?


Zamanlararası ikame etkisi

Reel balans etkisi

Uluslararası ikame etkisi

Fiyat etkisi

Getiri etkisi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sola kaymasına neden olur?


Hükumet harcamalarındaki artış

TL'nin değerindeki artış

Gelecekteki enflasyon beklentisindeki artış

Yabancıların gelir düzeyindeki artış

Toplumun servetindeki artış


3.Soru

Ekonomide deflasyonist bir açık olduğunda aşağıdakilerden hangisi/hangileri gözlemlenir?

I.Üretim faktörleri için eksik kullanım söz konusudur.

II.İşsizlik söz konusudur.

III.Genel fiyat düzeyi yükselir


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


4.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisinde kaydi para oluşturma süreci yavaşlar?


Cari açığın yüksek olduğu zamanlarda

Enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda

İşsizliğin düşük olduğu zamanlarda

Büyümenin yavaşladığı zamanlarda

Faizlerin düştüğü zamanlarda


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi banka paniklerini engelleyebilmek için, bankaları gerektiği kadar rezerv bulundurmaya zorlamalı ve rezervler yetersiz kaldığında zor durumdaki bankaya borç vererek gerekli rezerve ulaşmasını sağlamalıdır?


Ticari bankalar

Merkez bankası

Piyasadaki en yüksek paya sahip banka

Hanehalkı

Devlet bankaları


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde ekonomik denge için söylenebilir?


Oluşan genel fiyat düzeyinde, talep edilen reel GSYİH düzeyi, arz edilen miktarı aşacaktır. Piyasalarda mal kıtlığı oluşacak, stoklar tükendikçe ve müş­teri baskıları oluşunca firmalar fiyatlarını yüksel­teceklerdir.

Uzun dönemde oluşan fiyat düzeyinde arz edilen reel GSYİH miktarı talep edilen reel GSYİH mik­tarını aşacaktır.

Tam istihdamdan daha düşük dü­zeyde ekonomik denge oluşur.

Uzun dönem­de ekonomi tam istihdamda ve uzun dönem düşey toplam arz eğrisi (LRAS) üzerinde dengeye ulaşır.

Tam istihdamdan daha yüksek dü­zeyde ekonomik denge oluşur.


7.Soru

Herhangi bir varlığın nakit paraya, diğer varlıklara, mal veya hizmete dönüştürülebilme kolaylığı olarak tanımlanmasına ne denir?


Hesap Birimi

Trampa veya takas

Paranın İşlevleri

Likidite 

Finansal varlıklar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütün mevduatın rezerv olarak kasada bulun­durulduğu bir bankacılık sistemine verilen addır?


%100 rezerv bankacılığı

Mevduat bankacılığı

Kısmi rezerv bankacılığı

Yatırım bankacılığı

Faiz bankacılığı


9.Soru

Kâğıt paralar tarihte ilk olarak M.S. 800 yıllarında hangi ülkede kullanılmaya başlanılmıştır?


Cezayir

İspanya

İngiltere

Amerika

Çin


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fir­manın en az bir ya da daha fazla girdisini değiştire­mediği zaman sürecidir?


Tercihlerdeki değişim dönemi

Para dönemi

Talep dönemi

Uzun dönem

Kısa dönem


11.Soru

Herhangi bir varlığın nakit paraya, diğer varlıklara, mal veya hizmete dönüştürülebilme kolaylığına ne ad verilir?


Bitcoin

Fiat para

Mal para

Trampa

Likidite


12.Soru

Bugün alınacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesi ya da daha sonraki bir tarihte alınması planlanan mal ve hizmetlerin bugün alınacak olması şeklinde gerçekleşen ve toplam talebi negatif eğimli hale getiren etki aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat etkisi

Gelir etkisi

Zamanlararası ikame etkisi

Reel balans etkisi

Uluslararası ikame etkisi


13.Soru

Mal ve hizmetlerin başka mal ve hizmetlerle değiş tokuş edilmesine ne ad verilir?


Servet

Trampa

Tağşiş

Fiat para

Likidite


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisinin düşey olmasının sebebidir?


GSYİH fiyat düzeyinden bağımsızdır

Uzun dönemde fiyatlardaki değişimin üretim üzerindeki etkisi pozitiftir

Firmaların gelecek hakkındaki beklentileri olumsuzdur

Uzun dönemde hane halkı sayısı sabit değildir

Faizler düşüktür


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dışa açılan ekonomilerde çoğaltanın değerinin azalması sebebidir?


Fiyat istikrarı

Marjinal ithalat eğilimi

Tasarruflardaki artış

Dış ticaret açığının sıfır olması

%5’in üzerinde büyüme oranı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi M1 para ile ilgili değidir?


Ticari bankalar, katılım bankaları ve TCMB’deki vadesiz mevduatları içerir.

En yüksek likiditeye sahip para tanımıdır.

Geniş tanımlı para arzıdır.

Dolaşımdaki nakit para ve vadesiz mevduatların toplamından oluşur.

Dar tanımlı para arzıdır.


17.Soru

Toplam arz eğrisi hangi iki değişken arasındaki ilişkiyi göstermektedir?


Faiz oranı-Toplam çıktı düzeyi

Planlanan harcamalar-Toplam çıktı düzeyi

Toplam çıktı-Genel fiyat düzeyi

Faiz oranı-Döviz kuru

Döviz kuru-Toplam çıktı düzeyi


18.Soru

İktisat teorisinde belirli bir dönemde farklı fiyatlardan tüketicilerin satın almak istedikleri ve satın alma gücüne sahip oldukları mal ve hizmet miktarına ne ad verilir? 


Piyasa

Arz

Talep

Piyasa Denge Noktası

Fiyat


19.Soru

Aşağıdaki ikililerden hangisi güçlü ekonomik stabilizatörler olarak adlandırılır?


Faiz oranı - ödemeler bilançosu

Döviz kuru - para arzı

Katma değer vergisi - yatırım teşvikleri

Kurumlar vergisi - işsizlik ödemeleri

Gelir vergisi - işsizlik ödemeleri


20.Soru

Ücret ve fiyatların esnek olmadığı (yapışkan olduğu) durumda toplam arz eğrisi (AS) nasıl olur?


Düşey

Yatay

Pozitif

Negatif

Çizilemez.